Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission

t.o.m. SFS 2014:1381
SFS nr: 2007:860
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2007-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1381
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens haverikommission genomför undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och samverkar med berörda myndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet. Haverikommissionen samverkar även med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som ligger inom myndighetens verksamhetsområde.

Haverikommissionen är behörig myndighet för säkerhetsutredningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG.
Förordning (2014:1381).

Ledning

2 §   Statens haverikommission leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §   Vid haverikommissionen ska det finnas haveriutredare.

4 §   Minst en av haveriutredarna vid myndigheten ska vara jurist och ha domarerfarenhet.

I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ, flygteknisk, sjöoperativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ, järnvägsteknisk och allmän teknisk sakkunskap, sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt beteendevetenskaplig sakkunskap.

5 §   För uppdrag att biträda med sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § får haverikommissionen anlita experter och sakkunniga. Förordning (2012:616).

Handläggningen av haverikommissionens undersökningar

6 §   Sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § leds av myndighetschefen eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2012:616).

7 §   När haverikommissionen ska genomföra en sådan undersökning eller säkerhetsutredning som avses i 1 § får den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen tillkalla de experter och sakkunniga som behövs. Förordning (2012:616).

8 §   Har upphävts genom förordning (2012:616).

9 §   Vid sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § är haverikommissionen beslutför när den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen och minst en haveriutredare är närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en sådan undersökning eller säkerhetsutredning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Förordning (2012:616).

Anställningar och uppdrag

10 §   Generaldirektören är myndighetschef. Generaldirektören ska vara jurist och ha domarerfarenhet.

En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare.


Övergångsbestämmelser

2007:860
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att gälla.
   2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.