Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

SFS nr: 2007:1079
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2007-11-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd. I 48 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses.

3 §   Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år.

De advokater som ska ingå i Rättshjälpsnämnden utses efter förslag av Sveriges advokatsamfund.

Ledningens ansvar

4 §   Rättshjälpsnämndens ledning är skyldig att vid Rättshjälpsnämnden genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Organisation

5 §   Hovrätten för Nedre Norrland utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 §   I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om beslutförhet och omröstning.

7 §   Om Rättshjälpsnämnden i arbetsordningen har meddelat föreskrifter om att ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden eller pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor, får ordföranden i sin tur lämna över till en tjänsteman vid Hovrätten för Nedre Norrland att vidta dessa åtgärder.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsnämnden:

4 § 4 om intern styrning och kontroll, och

8 § om arbetsgivarpolitik.