Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden

SFS nr: 2007:1074
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2007-11-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Fideikommissnämnden har till uppgift att pröva frågor enligt lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen (1972:205).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

3 §   Bestämmelser om Fideikommissnämndens sammansättning finns i 19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss. Det som föreskrivs där om ordförande och ledamöter ska även gälla för vice ordförande och för ersättare för varje annan ledamot än ordförande och vice ordförande.

Organisation

4 §   Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Beslutförhet

5 §   Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Ärendenas handläggning

6 §   Ärendena ska avgöras efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen dock meddela föreskrifter om att ärenden som inte är av det slaget att de ska avgöras av nämnden, inte behöver föredras.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik, och

16 § om beslutförhet.