Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

t.o.m. SFS 2021:926
SFS nr: 1995:1100
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1995-09-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:926
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §    /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Svenska FAO-kommittén har till uppgift att inom verksamhetsområdena för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) bistå regeringen i syfte att främja livsmedelssäkerhet för alla människor under hänsynstagande till varaktig global utveckling och bevarad biologisk mångfald.
Verksamhetsområdena är jordbruk, fiske och skogsbruk.

1 §    /Träder i kraft I:2021-12-01/ Svenska FAO-kommittén har till uppgift att inom verksamhetsområdena för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) bistå regeringen i syfte att främja en tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor samtidigt som hänsyn tas till hållbar global utveckling och bevarad biologisk mångfald. Verksamhetsområdena är jordbruk, fiske och skogsbruk. Förordning (2021:926).

2 §   Kommittén ska särskilt
   1. ge råd till regeringen i frågor som rör FAO:s verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,
      2. sprida kännedom om och skapa intresse för FAO:s verksamhet, och
   3. samarbeta med motsvarande nationella kommittéer i andra länder, särskilt i övriga nordiska länder och i Europeiska unionens medlemsländer. Förordning (2013:14).

Sammansättning

3 §   Kommittén består av en ordförande och högst fjorton andra ledamöter. Förordning (2006:61).

Organisation

4 §    /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Föredragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utförs av den personal som Landsbygdsdepartementet ställer till förfogande.

Inom kommittén får det finnas ett arbetsutskott som leds av kommitténs ordförande. Förordning (2013:14).

4 §    /Träder i kraft I:2021-12-01/ Föredragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utförs av den personal som Näringsdepartementet ställer till förfogande.
Förordning (2021:926).

Ledning

5 §   Vid tillämpning av myndighetsförordningen (2007:515) ska med myndighetens ledning förstås kommittén.
Förordning (2007:1050).

Undantag från myndighetsförordningen

6 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på kommittén:

2 § om myndighetens ledning,
5 § om delegering,
9-18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,
22-24 §§ om anställningar och uppdrag,
25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, samt

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2007:1050).

Ärendens handläggning

7 §   Kommittén är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

8 §    /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Om ett ärende är brådskande, får det avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och de övriga ledamöterna.

8 §    /Träder i kraft I:2021-12-01/ Om ett ärende är brådskande, får det avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och de andra ledamöterna.
Förordning (2021:926).

9 §    /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Kommittén får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till arbetsutskottet, ordföranden eller till någon som tjänstgör vid kommittén att besluta i frågor som inte behöver prövas av kommittén.

9 §    /Träder i kraft I:2021-12-01/ Kommittén får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör i kommittén att besluta i frågor som inte behöver prövas av kommittén. Förordning (2021:926).

Förordnanden

10 §    /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Regeringen utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.

Andra ledamöter i arbetsutskottet än ordföranden utses av kommittén.

10 §    /Träder i kraft I:2021-12-01/ Regeringen utser ordförande och andra ledamöter. Förordning (2021:926).