Motioner i Andra Kammaren, N:o 6

Motion 1895:6 Andra kammaren

Andra kammaren

10

Motioner i Andra Kammaren, N:o 6.

N:o 6.

i

Af herr C. G. Å. Bergendahl, angående nedsättning i räntan
å lån från odlingslånefonden.

Den allt jemt sjunkande räntefoten föranleder mig att anse tiden
vara mer än någonsin nu inne att återupptaga den motion, jag under
riksdagarne 1889 och 1890 frambar under n:is 30 och 71 beträffande
nedsättning i räntan från 4 x/2 procent till 4 procent å lån från den så
kallade odlingslånefonden.

Statsutskottet vid sistnämnda riksdag uttalade den meningen, att
en räntenedsättning beträffande äldre lån ej då kunde ske utan att för
staten skulle uppkomma förlust, hvarför det ansågs lämpligare att för
räntenedsättningen afvakta en tidpunkt, då denna nedsättning kunde
tillgodokomma icke blott nya lån, utan äfven de äldre.

Då nu riksgäldskontoret från och med 1890 af statskontoret å
medel, som till detta öfverlemnats för odlingslånefondens räkning, uppbär
i ränta 3 */♦ procent efter det att statskontoret dessförinnan erlagt
4 procent, och man väl ej med rätta bör beräkna högre ränta å de
medel, som statskontoret dessutom haft att disponera för odlingslånen,
så har den effektiva ränta, som debiterats odlingslånefonden, i medeltal
understigit 4 procent, under det att låntagarne fått erlägga 4x/2 procent.

Under sådant förhållande torde man anses berättigad att anse
den af statsutskottet påpekade tidpunkten nu vara inne för en räntenedsättning
å såväl äldre som nya lån.

Med anledning häraf tillåter jag mig hemställa,

att Riksdagen må för sin del besluta, att annuiteten
för lån ur den så kallade odlingslånefonden må

Motioner i Andra Kammaren, N:o 6.

11

bestämmas att härefter utgöra åtta procent, deraf som
ränta räknas fyra procent å oguldna kapitalet.

Om remiss till statsutskottet anhålles.

Stockholm den 22 januari 1895.

C. G. Bergendahl.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.