Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2000

Beslut

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Denna årliga skrivelse utgör ett betydelsefullt inslag i återrapporteringen av resultatinformation till riksdagen. Utskottet noterar med tillfredsställelse att regeringen breddat och fördjupat den nationella uppföljningen av utvecklingen inom kommunsektorn och anser att arbetet med att utveckla skrivelsen bör fortsätta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.