Sveriges hantering av utsläppsrätter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2010

Beslut

Riksdagen bör besluta om överskottet av utsläppsrätter (MJU21)

Sverige har ett överskott på utsläppsrätter. Värdet uppgår till 7-8 miljarder kronor, enligt en granskning från Riksrevisionen. Men den exakta summan är osäker. Detsamma gäller vad som ska ske med överskottet. Det kan antingen säljas, sparas eller annulleras. Riksdagen uppmanar därför regeringen att redovisa uppgifterna om överskottet. Det ska också vara riksdagen som fattar beslut om hur överskottet ska användas. Regeringen bör därför komma med ett förslag som riksdagen kan ta ställning till.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en redovisning av hanteringen av de svenska utsläppsrätterna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-03-04, 2010-03-18

Riksdagen bör besluta om överskottet av utsläppsrätter (MJU21)

Sverige har ett överskott på utsläppsrätter. Värdet uppgår till 7-8 miljarder kronor, enligt en granskning från Riksrevisionen. Men den exakta summan är osäker. Detsamma gäller vad som ska ske med överskottet. Det kan antingen säljas, sparas eller annulleras.

Miljö- och jordbruksutskottet uppmanar därför regeringen att redovisa uppgifterna om överskottet för riksdagen. Det ska också vara riksdagen som fattar beslut om hur överskottet ska användas. Regeringen bör därför komma med ett förslag som riksdagen kan ta ställning till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.