Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 februari 2020

Beslut

Svensk och norsk polis ska kunna samarbeta i krissituationer (JuU18)

I en krissituation ska särskilda insatsgrupper från svensk och norsk polis kunna bistå varandra. Biståndet kan bestå av utrustning, expertis eller i att tjänstemän hjälper till att genomföra en operation i grannlandet. I de fall då tjänstemän arbetar i grannlandet ska de kunna få polisiära befogenheter där. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Eftersom lagändringen innebär att myndighetsutövning kan överlåtas till en annan stat behövde beslutet fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Kvalificerad majoritet innebär att minst tre fjärdedelar av de röstande och minst 175 ledamöter röstar ja till förslaget.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-12-17, 2020-01-23

Svensk och norsk polis ska kunna samarbeta i krissituationer (JuU18)

I en krissituation ska särskilda insatsgrupper från svensk och norsk polis kunna bistå varandra. Biståndet kan bestå av utrustning, expertis eller i att tjänstemän hjälper till att genomföra en operation i grannlandet. I de fall då tjänstemän arbetar i grannlandet ska de kunna få polisiära befogenheter där. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Eftersom den föreslagna lagändringen innebär att myndighetsutövning kan överlåtas till en annan stat behöver beslutet fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Kvalificerad majoritet innebär att minst tre fjärdedelar av de röstande och minst 175 ledamöter röstar ja till förslaget.

Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 april 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.