Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2019

Nästa händelse: Behandling 19 juni 2019

Utskottets förslag

Regeringen bör införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration (AU14)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som gäller Riksrevisionens granskning av jämställdhetsintegrering i integrationspolitiken. Granskningen visar att även om integration har varit ett högt prioriterat område finns det delar i centrala styrdokument, exempelvis budgetpropositionens resultatredovisning, som inte har jämställdhetsintegrerats i tillräcklig utsträckning.

Arbetsmarknadsutskottet tycker att regeringen bör införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Delmålet skulle kunna formuleras som: "Kvinnor och män, flickor och pojkar som invandrar ska mötas av samma förväntningar på alla områden i det svenska samhället och ha samma rättigheter och möjligheter att skapa sig ett självständigt liv i Sverige."

Utskottet föreslår avslutningsvis att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om att regeringen bör införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration och lägger skrivelsen till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:AU14

Regeringen bör införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration (AU14)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som gäller Riksrevisionens granskning av jämställdhetsintegrering i integrationspolitiken. Granskningen visar att även om integration har varit ett högt prioriterat område finns det delar i centrala styrdokument, exempelvis budgetpropositionens resultatredovisning, som inte har jämställdhetsintegrerats i tillräcklig utsträckning.

Arbetsmarknadsutskottet tycker att regeringen bör införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Delmålet skulle kunna formuleras som: "Kvinnor och män, flickor och pojkar som invandrar ska mötas av samma förväntningar på alla områden i det svenska samhället och ha samma rättigheter och möjligheter att skapa sig ett självständigt liv i Sverige."

Utskottet föreslår avslutningsvis att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L) och

lägger skrivelse 2018/19:97 till handlingarna.

Reservation 1 (S, V, MP)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-18
Debatt i kammaren: 2019-06-19
4

Beslut

Beslut: 2019-06-19
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör införa ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L) och

lägger skrivelse 2018/19:97 till handlingarna.

Reservation 1 (S, V, MP)