Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2019

Beslut

Skrivelse om hur staten vägleder kommunal tillsyn har granskats (MJU3)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens granskningsrapport om statens vägledning av kommunal tillsyn. Riksrevisionen har granskat hur Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket vägleder kommunerna i arbetet med alkoholtillsyn, livsmedelskontroll, kemikalietillsyn och miljötillsyn. Rapporten visar att tillsynsvägledningen huvudsakligen fungerar tillfredsställande för kemikalietillsynen och livsmedelskontrollen, medan det finns brister i vägledningen när det gäller alkohol- och miljötillsynen. I sin skrivelse redovisar regeringen vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga med anledning av rapporten.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till en motion om lika och förutsägbar tillsynsprövning i hela landet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-13
Justering: 2019-09-24
Trycklov: 2019-09-26
Reservationer 1
bet 2019/20:MJU3

Skrivelse om hur staten vägleder kommunal tillsyn har granskats (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens granskningsrapport om statens vägledning av kommunal tillsyn. Riksrevisionen har granskat hur Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket vägleder kommunerna i arbetet med alkoholtillsyn, livsmedelskontroll, kemikalietillsyn och miljötillsyn. Rapporten visar att tillsynsvägledningen huvudsakligen fungerar tillfredsställande för kemikalietillsynen och livsmedelskontrollen, medan det finns brister i vägledningen när det gäller alkohol- och miljötillsynen. I sin skrivelse redovisar regeringen vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga med anledning av rapporten.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion om lika och förutsägbar tillsynsprövning i hela landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-01
Debatt i kammaren: 2019-10-02
4

Beslut

Beslut: 2019-10-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lika och förutsägbar tillsynsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3078 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 84 0 0 16
M 0 61 0 9
SD 0 56 0 6
C 26 0 0 5
V 24 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 16 0 0 3
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 167 135 0 47


2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:87 till handlingarna.