Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 februari 2022

Beslut

Polismyndighetens information till brottsutsatta har granskats (JuU12)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av Polismyndighetens information till brottsutsatta.

Riksrevisionens samlade slutsats av granskningen är att det finns flera brister som gör att Polismyndighetens arbete inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Riksrevisionen rekommenderar därför Polismyndigheten att

  • regelbundet följa upp och utvärdera i vilken utsträckning och hur medarbetare informerar brottsutsatta
  • anpassa och utveckla stödet till medarbetares olika förutsättningar
  • se över utbildningarna så att de ger medarbetarna goda förutsättningar att kunna utföra sina informationsuppgifter
  • införa rutiner med tydlig ansvarsfördelning som säkerställer att brottsutsatta får den information som de behöver under hela ärendets gång.

Riksdagen anser att de åtgärder som regeringen redovisar i skrivelsen inte är tillräckliga. Därför riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör vidta åtgärder för att säkerställa att Polismyndighetens arbete med detta förbättras enligt rekommendationerna och beslutade samtidigt att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att förbättra Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer. Skrivelsen läggs till till handlingarna. Bifall till motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-09, 2022-01-20

Polismyndighetens information till brottsutsatta har granskats (JuU12)

Justitieutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av Polismyndighetens information till brottsutsatta.

Riksrevisionens samlade slutsats av granskningen är att det finns flera brister som gör att Polismyndighetens arbete inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Riksrevisionen rekommenderar därför Polismyndigheten att

  • regelbundet följa upp och utvärdera i vilken utsträckning och hur medarbetare informerar brottsutsatta
  • anpassa och utveckla stödet till medarbetares olika förutsättningar
  • se över utbildningarna så att de ger medarbetarna goda förutsättningar att kunna utföra sina informationsuppgifter
  • införa rutiner med tydlig ansvarsfördelning som säkerställer att brottsutsatta får den information som de behöver under hela ärendets gång.

Utskottet anser att de åtgärder som regeringen redovisar i skrivelsen inte är tillräckliga. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör vidta åtgärder för att säkerställa att Polismyndighetens arbete med detta förbättras enligt rekommendationerna och föreslår samtidigt att riksdagen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.