Förskolan m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2011

Beslut

Regeringen ska ta fram förslag på hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras (UbU6)

I dag omfattar arbetsmiljölagen grund- och gymnasieskolor men inte förskolor och fritidshem. Men en statlig utredning har visat att det behövs förbättringar av både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i förskolor och på fritidshem. Utredningen lämnade däremot inte några konkreta förslag till förändringar. Därför ber riksdagen regeringen att återkomma med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras. I övrigt säger riksdagen nej till de motioner från allmänna motionstiden 2010 som lämnats in om förskolor och fritidshem. Motionerna tar bland annat upp sänkta avgiftsnivåer, vårdnadsbidragets effekter och undervisning i särskilda ämnen. Andra motioner tar upp barnomsorg på obekväm arbetstid och fortbildning för personalen i förskolan.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur arbetsmiljön för barn i förskolor och på fritidshem ska förbättras. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ub285 yrkande 1. Övriga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen ska ta fram förslag på hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras (UbU6)

I dag omfattar arbetsmiljölagen grund- och gymnasieskolor men inte förskolor och fritidshem. Men en statlig utredning har visat att det behövs förbättringar av både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i förskolor och på fritidshem. Utredningen lämnade däremot inte några konkreta förslag till förändringar. Därför föreslår utbildningsutskottet att riksdagen ska be regeringen att återkomma med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras.

I övrigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till de motioner från allmänna motionstiden 2010 som lämnats in om förskolor och fritidshem. Motionerna tar bland annat upp sänkta avgiftsnivåer, vårdnadsbidraget effekter och undervisning i särskilda ämnen. Andra motioner tar upp barnomsorg på obekväm arbetstid och fortbildning för personalen i förskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.