Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2006

Beslut

Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter (KU33)

Ersättningssystemen till riksdagens ledamöter effektiviseras och förenklas. Det gäller bland annat traktamente, ersättning för logi, bilersättning och inkomstgaranti. Den nuvarande kostnadsersättningen avskaffas. Riksdagens ledamöter får också större möjligheter att engagera sig i aktuella EU-frågor. Riksdagen gjorde några justeringar i riksdagsstyrelsens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till förslag till lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. Delvis bifall till framställningen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-18
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-08
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:KU33

Alla beredningar i utskottet

2006-05-18, 2006-05-16, 2006-05-11, 2006-05-09, 2006-05-04

Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter (KU33)

Ersättningssystemen till riksdagens ledamöter effektiviseras och förenklas. Det gäller bland annat traktamente, ersättning för logi, bilersättning och inkomstgaranti. Den nuvarande kostnadsersättningen avskaffas. Riksdagens ledamöter får också större möjligheter att engagera sig i aktuella EU-frågor. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag med några justeringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-15
12 förslagspunkter, 11 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Logikostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter såvitt avser 5 kap. 4 §.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS4 i denna del och avslår motion 2005/06:K441.

2. Förslaget om ändringar av inkomstgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intagna förslag till ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, såvitt avser 13 kap.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2005/06:RS4 i denna del.

3. Ett reformerat inkomstgarantisystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K29, 2005/06:K275 och 2005/06:K288 yrkande 4.

Reservation 1 (mp)

4. Kostnadsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter såvitt avser 6 kap.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS4 i denna del och avslår motionerna 2005/06:K344 och 2005/06:K456 yrkande 3.

5. Arvodesavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intagna förslag till ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, såvitt avser 3 kap. 5 §.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS4 i denna del och avslår motion 2005/06:K204.

Reservation 2 (s)

6. Särskilda uppdragsarvoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K218, 2005/06:K274 och 2005/06:K456 yrkande 4.

Reservation 3 (v, mp)

7. Ledamotsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, såvitt avser 4 kap. 3 a §, samt som förslag 6 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS4 i denna del och avslår motionerna 2005/06:K276, 2005/06:K295 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:K321.

8. Riksdagsordningen

Utskottets förslag: Riksdagen i den ordning som anges i 8 kap. 16 § andra meningen regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 2 intagna förslag till lag om ändring i riksdagsordningen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS4 i denna del.

9. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 2 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, i den mån lagen inte omfattas av förslagspunkter ovan, som förslag 3 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter, som förslag 4 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd, som förslag 5 intagna förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) samt som förslag 7 intagna förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2005/06:RS4 i denna del.

10. Ersättning och förmåner till statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 2 som förslag 8 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

11. Nytt system för att bestämma riksdagsarvodet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K288 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:K456 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (v, mp)

12. Förtroendekommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K288 yrkande 1.

Reservation 5 (mp)