Sametinget höll plenum i riksdagen

Publicerad:

Sametinget höll sitt plenum i Riksdagshuset den 27–31 maj. Under öppnandet höll talman Andreas Norlén ett anförande som bland annat lyfte vikten av det parlamentariska utbytet mellan Sametinget och riksdagen.

Förutom plenum arrangerades under veckan även flera möten och sammankomster mellan Sametingets ledamöter och riksdagens ledamöter. Talmannen stod på tisdagen värd för en lunch med samtliga ledamöter och ersättare från Sametinget, konstitutionsutskottets ledamöter samt presidierna från de fem utskott (social-, närings-, kultur-, miljö- och jordbruk- samt utbildningsutskottet) som Sametinget höll möten med dagen därpå. 

Förste vice talman Kenneth G Forslund och andre vice talman Julia Kronlid, som leder riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet, träffade företrädare för Sametinget för att utbyta erfarenheter om ett jämställt parlament. 

Under onsdagen arrangerade Sametinget ett seminarium om samiskt självbestämmande, en föreläsning om en rapport om våld mot samiska kvinnor och en samisk allmänpolitisk debatt. 

Sametingets plenum uppmärksammades genom att den samiska flaggan hissades på Riksplan under veckan.

Mer information om Sametinget på Sametingets webbplats

Talmannens tal

Ärade ledamöter av Sametinget,

Kulturministern,

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna! Tack för inbjudan att tala vid öppnandet av Sametingets plenum som denna gång hålls här i riksdagen. 

Riksdagen och Sametinget har haft kontakt under ett antal år om att ett plenum skulle förläggas i riksdagen och att vi då samtidigt skulle organisera möten mellan Sametingets och riksdagens ledamöter. Först kom pandemin i vägen, sedan tog det lite tid att få till det – men nu äntligen är ni här! 

Vi har tre folkvalda parlament i Sverige – riksdagen är det första, Europaparlamentet det andra och Sametinget det tredje. Val och valda parlament utgör själva grundplattan i en demokrati. Sametinget är valt av folket, företräder det samiska folket och har ett särskilt ansvar och en särskild ställning i vårt land. 

Å riksdagens vägnar vill jag därför understryka hur stort värde vi sätter på vårt parlamentariska utbyte. Jag tror att våra kontakter bidrar till att bygga mer av förståelse och förtroende både i vårt land och mellan våra ledamöter. Det är också viktigt att frågorna som ni arbetar med är väl diskuterade hos riksdagens samtliga partier.

Nu när vi befinner oss i riksdagen vill jag passa på att nämna att det även finns en personlig och samtidigt symbolisk koppling mellan Sametinget och riksdagen. Den består i att en förkämpe för samernas rätt, röst och möjlighet till politisk organisering porträtteras på andra sidan Riksgatan, i det Västra riksdagshuset. Där finns ett rum som genom konst och utställningar berättar om enskilda människor som gjort stora humanitära insatser eller arbetat för demokratin, människor vars gärning inspirerar oss andra.

En av dessa är Elsa Laula från Tärnaby. Hon kämpade, som ni säkert vet, runt sekelskiftet 1900 för samernas villkor och hennes insatser ledde till att både norska och svenska samer började organisera sig politiskt. Det dröjde, men när sameting inrättades i de nordiska länderna i slutet av 1900-talet förverkligades hennes vision om demokratiskt inflytande. Som Elsa Laula själv formulerade det:

”Det är de betryckta, som skola föra sin talan fram i ljuset, och detta på ett fullt värdigt, parlamentariskt sätt.”

Ett utvidgat skydd för samers rättigheter och tillskapandet av Sametinget var steg på vägen mot en fullvärdig demokrati – en utveckling som inte på något sätt är avslutad. En fråga är självklart hur samers rättigheter kan stärkas, en annan hur samisk demokrati kan utvecklas. En sanningskommission är i arbete och under förra mandatperioden infördes konsultationsordningen. Det här är viktiga politiska beslut som tagits för att nå större respekt och inflytande för det samiska folket. Och arbetet fortsätter. 

Ärade åhörare,

Den samiske diktaren Anders Fjellner skrev i mitten på 1800-talet ett epos kallat Peiven Parneh – Solens söner. Jag vill läsa några rader ur detta:

Sagor säga, sägner mäla:

nordanom den fasta stjärnan,

västvart bortom sol och måne

är vart stenblock guld och silver:

ärilstenar, sänkestenar –

guldet glänser, silvret skimrar,

fjällflåg spegla sig i havet,

solar, månar, stjärnor stråla

le mot sina spegelbilder.

(Anders Fjellner 1849, översatt till svenska av Björn Collinder 1953)

När den samiska flaggan skapades kom också viss inspiration från Anders Fjellner:

Grönt för naturen och det som växer, blått för vattnet som livselixir, gult för solen och ett långsiktigt liv, rött för eld, värme och kärlek.

Starka färger fulla av betydelse. I dag hissas den på Riksplan. Jag har fattat ett särskilt beslut om att flaggan ska vaja hela tiden när Sametingets plenum pågår.  

Å riksdagens vägnar vill jag önska er all välgång under detta plenum. Jag ser fram emot lunchen då vi får tillfälle till ytterligare samtal. Tack.