över bilaga 18 till budgetpropositionen 1979 i vad avser personalsituationen hos länsstyrelsernas mervärdeskatteenheter och motionen 1978/79:1630 rörande samma fråga

Yttrande 1978/79:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande

1978/79:4 y

över bilaga 18 till budgetpropositionen 1979 i vad avser personalsi­tuationen hos länsstyrelsernas mervärdeskatteenheter ocn rrlotionen 1978/79:1630 rörande samma fråga

Till civilutskottet

Sedan civilutskotlel berett skatteutskottet tillfälle att avge yllrande belräffande personalsituationen hos länsstyrelsernas mervärdeskalteenheter, får skatteutskoltel anföra följande.

Som framgår av proposilionen har skatteutskottet tidigare uttalat sig för en förstärkning av mervärdeskatlekontrollen och med anledning härav har riksskatteverket (RSV) fått regeringens uppdrag atl skyndsaml kartlägga arbetssituationen vid mervärdeskatteenhelerna och föreslå de åtgärder som fordrades.

I den med anledning härav framlagda promemorian föreslås atl den akuta bristsituation som uppkommit på mervärdeskatleenheterna löses kortsiktigt genom

alt en ny tjänst som kvalificerad handläggare inrättas i varje län utom i A-, M- och O-län för förstärkning av lednings- och beslutsfunktionen,

;itt fyra nya gruppchefsljänsler inrättas i M-län och tre i O-län samt atl sex gruppchefstjänster inrättas i A-län i utbyte mot sex befintliga tjänster,

alt en ny tjänst inrättas i varje län utom i 1-län för kvalificerad regislreringskontroll,

atl i den mån handläggartjänsler i lönegraderna F6 och F7 blir vakanta tillfälliga tjänster får inrättas i lönegrad F 10 samt

att länsstyrelserna verkar för atl mervärdeskatteenhelerna har en sådan bemanning att de kan fullgöra sina åligganden enligt ML. Delta kan t. ex. lösas genom tillfällig omdisponering så alt tjänstemän som fäll ijänsl på annan enhet övergångvis får fortsätta sin tjänstgöring på mervärdeskatteen-hel.

Med hänsyn till planeringen av 1979 års inkomsttaxering är del angeläget atl de nya tjänsterna inrättas fr. o. m. den 1 januari 1979.

Vidare understryks vikten av att en mera allsidig utredning rörande den framtida organisationen av mervärdeskatteenhelerna kommer till stånd ulan dröjsmål.

Föredragande departementschefen uttalar i proposilionen alt han delar den av RSV framförda uppfattningen atl organisationen och bemanningen av länsstyrelsernas mervärdeskalteenheter bör ses över och att han avser atl i annat sammanhang föreslå regeringen atl vidta åtgärder för en sådan översyn. Han finner att arbetssituationen vid enheterna emellertid är sådan atl

1  Riksdagen 1978/79. 6 .saml. Yttr. nr 4


SkU 1978/79:4 ySkU 1978/79:4 y                                                       2

åtgärder inte kan anstå till dess resultatet av översynen föreligger,utan anser det nödvändigt alt förstärka registreringskontrollen samt lednings- och beslutsfunktionerna hos mervärdeskatleenheterna. Förstärkningen kan enligt departementschefen behöver göras redan under innevarande budgetår. Förslaget innebär att länsstyrelserna tillförs 28 nya tjänster för dessa ändamål, vilkel i huvudsak kan anses läcka del personalbehov som anges i de två första alt-satserna i den återgivna delen av RSV:s promemoria.

Fördelningen av de nya tjänsterna innebär främst förstärkningar av ledningsfunktionerna i andra län än de tre största, av vilka emellertid två får nylillskott av tjänster. 1 Stockholms län föreslås inga nya tjänster utan endast det utbyte av lägre tjänster riiot högre som föreslagits i promemorian. Med anledning härav har skattechefen i länet i skrivelse lill ulskollel förordat att mervärdeskalteenheten i Stockholms län fär sex nya gruppchefstjänster för atl lä parallellilet med de granskningsgrupper som skall svara för kontrollen av självdeklaralioner i första instans. Han betonar också vikten av den förstärkning av registreringskonlrollen som RSV föreslagit.

Sistnämnda fråga las också upp i niolionen 1630 där molionärerna föreslår en ökad medelstilldelning till länsstyrelserna för inrättande av en ny Ijänsl i varje län för regislreringskontroll. Förslagel går alltså någol längre än vad RSV förordat genom att det vill ge även Gollands län en sådan tjänst.

Skalleulskoiiet vill i den här behandlade frågan vidhålla sin tidigare uttalade uppfattning atl en förstärkning av medvärdeskattekontrollen fram­står som nödvändig. Personalsituationen är på många mervärdeskalteen­heter otillfredsställande. Enligt ulskollets mening är del också angelägel all betona att kontrollproblemen uppenbariigen tenderaratt öka i de tre största länen, där de skallskyldiga som vill undandra sig konirollåtgärder anser sig ha de största möjligheterna alt inte bli observerade. Härigenom kommer registreringskonlrollen också att framstå som en åtgärd av särskild vikt i dessa län. Del bör i sammanhanget observeras atl registreringskonlrollen i fråga om mervärdeskatten normalt är den första kontakten som en nystartad rörelse får med skattemyndigheterna och att åtskilliga problem i fråga om såväl direkt som indirekt beskatining liksom vad det gäller arbetsgivaravgifterna kan undvikas om registreringen blir grunden för ett korrekt informationsutbyte mellan myndigheterna och de skattskyldiga. Med hänsyn härlill kan del finnas skäl att på längre sikl överväga förstärkningar av registreringskonlrol­len. Den utbyggnad av i första hand ledningsfunktionerna som regeringen föreslår bör i förening med möjligheterna att omdisponera personal i enlighel med RSV:s förslag enligt ulskollets mening eliminera de mest överhängande personalproblemen.

Vad gäller frågan om gruppchefsljänsler i Stockholms län finner utskotiei atl den av RSV föreslagna åtgärden atl sex sådana tjänster inrättas i utbyte mol sex befintliga tjänster måste medföra en förbättring av arbetssituationen även om åtgärden kan innebära temporära problem för enskilda tjänstemän. Förutsättningen för all de i budgetpropositionen nu föreslagna åtgärdernaSkU 1978/79:4 y                                                       3

skall kunna anses tillräckliga för alt möta de aktuella personalproblemen är enligt ulskollets mening atl en översyn med uppdrag att mera långsiktigt fastställa mervärdeskatteenheternas organisation kommer till stånd utan dröjsmål och att detta utredningsarbete bedrivs skyndsamt.

Med det anförda förordar skatleutskottet atl civilutskotlel avstyrker niolionen 1630 och tillstyrker budgetpropositionen i här behandlad del.

Slockholm den 1 mars 1979

På skalteutskoltels vägnar ERIK WÄRNBERG

Närvarande: Erik Wärnberg(s), andre vice talmannen Tage Magnusson* (m), Alvar Andersson (c), Valter Kristenson* (s). Stig Josefson (c), Nils Hörberg (fp), Rune Caristein (s), Tage Sundkvist (c), Olle Westberg i Hofors (s), Kurt Söderslröm* (m). Hagar Normark (s), Margit Odelsparr (c), Wilhelm Gustafs­son* (fp), Eric Marcusson* (s) och Catarina Rönnung* (s).

* Ej närvarande vid yttrandets justering.

Avvikande mening

av Erik Wärnberg, Valter Kristenson, Rune Caristein, Olle Westberg i Hofors, Hagar Normark, Eric Marcusson och Catarina Rönnung (samtliga s):

Skatteutskottet har starkt understrukit behovet av en förbättrad mervär-deskatlekontroll och med anledning härav har en arbetsgrupp inom RSV förordat vissa förstärkningar av personalen vid länsstyrelsernas mervärdes­kalteenheter, ett förslag som enligt verkets mening ulgör ett minimibehov för alt bemästra arbetssituationen i nuläget. Samtidigt föreslås fortsatt utredning rörande den mera långsiktiga organisationen av dessa enheter. I förslagel ingår utöver vad som föreslås i budgetpropositionen bl. a. inrättandet av 23 nya tjänster för registreringskontroll. Elt i huvudsak därmed överensstäm­mande yrkande framförs i motionen 1630. Vi delar motionärernas uppfatt­ning att en sådan förstärkning framstår som nödvändig om man vill skapa en förbättrad mervärdeskatlekonlroll. Enligt vår mening är vidgade kontrollin­satser på della område av betydelse för skattekontrollen i sin helhet, en uppfattning som f. ö. bestyrks av utskottets yttrande i frågan och erfarenhe­terna visar all ökade kontrollinsatser leder till ökad skatteuppbörd. Vi anser därför att skatteulskotlel borde förordat att civilutskollet med bifall till motionen 1630 tillstyrker den där angivna medelsuppräkningen av anslagen till länsstyrelserna.GOTAB 61634 Slockholm 1979