Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Passlag (1978:302)

Svensk författningssamling 1978:302
t.o.m. SFS 2016:135
SFS nr: 1978:302
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1978-05-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:135
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller i fråga om pass för svensk medborgare, där annat ej
anges.

Om skyldighet för utlänning, som ankommer till Sverige eller uppehåller
sig här, att vara försedd med pass och om fall då svensk myndighet får
utfärda pass för flykting eller annan utlänning finns särskilda
bestämmelser. Lag (1980:380).

2 § Pass utfärdas av passmyndighet.

Polismyndigheten är passmyndighet inom riket.

Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat
uppgifter som passmyndighet i den utsträckning som beslutas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad
utsträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet. Lag (2014:584).

3 § Pass utfärdas som vanligt pass eller särskilt pass.

Om annat inte följer av denna lag eller av föreskrifter som för särskilt angivna fall meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, utfärdas vanligt pass med en giltighetstid av fem år eller, om sökanden inte har fyllt tolv år, tre år. Vanligt pass ska gälla för resa till alla länder, om annat inte följer av denna lag och sökanden inte har begärt att passets giltighetsområde begränsas.

Särskilt pass kan utfärdas som provisoriskt pass, extra pass, tjänstepass eller diplomatpass. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om särskilt pass. Det kan då föreskrivas att ett sådant pass får utfärdas
1. som annat särskilt pass än de som anges i första meningen, och
2. för den som uppehåller sig utomlands och inte kan styrka sitt svenska medborgarskap eller har förlorat svenskt medborgarskap utan att förvärva medborgarskap i en annan stat. Lag (2016:135).

4 § Svensk medborgare har rätt att på ansökan erhålla vanligt pass, om
annat ej följer av denna lag.

Pass får återkallas endast på grunder som anges i denna lag.

5 § En svensk medborgare får inte resa ut ur riket utan att
medföra giltigt pass.

Första stycket gäller inte
1. mönstrat sjöfolk på fartyg under tjänstgöring ombord på
fartyget eller fiskare under yrkesutövning,
2. medlem av besättning på luftfartyg under tjänstgöring
ombord på luftfartyget, om han eller hon har flygcertifikat
eller därmed jämförlig handling,
3. den som är medborgare även i en annan stat än Sverige och
som medför legitimationshandling som gäller som pass och är
utfärdad av en myndighet i den staten,
4. den som reser till någon av de stater mot vilka
gränskontroll inte genomförs enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en
gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om
Schengengränserna), eller
5. den som reser till en annan stat inom Europeiska unionen
än en sådan stat som avses i 4 och som medför ett giltigt
identitetskort utfärdat av en passmyndighet.

En svensk medborgare ska vid inresa från en annan stat
medföra giltigt pass. Detta gäller dock inte
1. om det svenska medborgarskapet kan styrkas på annat sätt,
exempelvis genom uppvisande av ett giltigt identitetskort
utfärdat av en passmyndighet, eller
2. vid inresa från en stat mot vilken gränskontroll inte
genomförs enligt kodexen om Schengengränserna. Lag (2015:336).

5 a § Polismyndigheten ska övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.

Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran
1. överlämna passet till en polisman, en särskilt förordnad
passkontrollant eller en tjänsteman vid Kustbevakningen,
Tullverket eller Migrationsverket, och
2. låta en befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens
fingeravtryck och en bild i digitalt format av hans eller
hennes ansikte för kontroll av att dessa motsvarar de
fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i
passet.

Den som enligt 5 § i stället medför ett identitetskort
utfärdat av en passmyndighet ska på begäran
1. överlämna identitetskortet till en polisman, en särskilt
förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid
Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket, och
2. låta en befattningshavare enligt 1 ta en bild i digitalt
format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att denna
motsvarar den ansiktsbild som finns sparad i
identitetskortet.

När en kontroll enligt andra stycket 2 eller tredje stycket 2 har genomförts, ska fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de
biometriska data som då har tagits fram omedelbart förstöras. Lag (2015:336).

Passansökan

6 § Passansökan görs hos en passmyndighet. Ansökan ska avges
på heder och samvete eller under annan sådan försäkran. Sökanden är skyldig att inställa sig personligen.

Sökanden är skyldig att i samband med passansökan
1. låta passmyndigheten ta sökandens fingeravtryck och en
bild i digitalt format av sökandens ansikte, och
2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och
övriga personuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna
fingeravtryck när det gäller barn under tolv år och personer
som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna
fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får också, när det gäller särskilt pass, meddela
föreskrifter om att sökanden är skyldig att i samband med
passansökan ge in fotografier och om undantag från
skyldigheterna i första stycket tredje meningen och i andra
stycket 1.

Om det tidigare har utfärdats ett pass för sökanden och detta
inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska passet
ges in i samband med att ansökan görs, om det inte finns
särskilda skäl mot det. Lag (2009:387).

6 a § Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra
stycket 1 ska sparas i ett lagringsmedium i passet. Fingeravtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa
och ur ansiktsbilden ska omedelbart förstöras när passet har
lämnats ut eller passansökan har återkallats eller avslagits. Lag (2009:387).

6 b § Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra
stycket 1 samt de biometriska data som kan tas fram ur dessa
får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad
behandling. Lag (2009:387).

Hinder mot bifall till passansökan m.m.

7 § Passansökan ska avslås, om
1. bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte
har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,
2. ansökan avser pass för barn under arton år och barnets
vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns
synnerliga skäl att ändå utfärda pass,
3. sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning
enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller
reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,
4. sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder
enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och
uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska
unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,
5. sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som
avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3-5 lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om
övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare
inte har lämnat medgivande,
6. sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid
anträffandet,
7. sökanden genom en dom som har fått laga kraft har dömts
till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat
verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han
eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,
8. sökanden avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden
att avtjäna är fängelse i minst ett år och sökanden inte har
villkorligt frigivits,
9. sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda
vårdtiden är minst ett år,
10. sökanden genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, eller
11. sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller
förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt
samma bestämmelser. Lag (2015:486).

7 a § Ansökan om vanligt pass ska, utöver vad som anges i 7 §, avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan.

Om det finns hinder mot att utfärda ett vanligt pass enligt första stycket, har sökanden rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass utfärdat. Detta förutsätter dock att sökanden har behov av ett pass för en resa och att annat inte följer av denna lag. Lag (2016:135).

8 § Skall passansökan ej avslås enligt 7 § men framkommer i ärendet att
sökanden är skäligen misstänkt för ett brott, för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, skall
passmyndigheten underrätta den som leder förundersökningen. Pass får i
sådant fall ej utfärdas innan en vecka har förflutit från det
underrättelsen lämnades, med mindre undersökningsledaren medger det. Lag (1985:931).

9 § I stället för att enligt 7 § avslå passansökan kan passmyndigheten,
om särskilda skäl föreligger och sökanden begär det, utfärda pass med
förkortad giltighetstid eller begränsat giltighetsområde.

10 § I fall som avses i 19 eller 20 § får pass ej utfärdas, om sökanden
inte har erhållit särskilt tillstånd till pass (passtillstånd). Passet
får inte ges mera vidsträckt giltighet än som följer av tillståndet.

Lämnas passtillstånd inte in i samband med ansökningen, skall
passmyndigheten, om passansökningen ej skall avslås enligt 7 §, så snart
det kan ske göra anmälan om ansökningen till den myndighet som prövar
fråga om passtillstånd för sökanden.

11 § Pass för direkt resa till Sverige skall alltid utfärdas
för sökande som uppehåller sig utomlands och som begär sådant
pass.

Om den som begär passet är under arton år skall det utfärdas om
barnets vårdnadshavare har lämnat medgivande. Pass får dock
utfärdas även utan sådant medgivande om barnet befinner sig i
en situation där det finns risk för att dess hälsa eller
utveckling skadas eller det annars finns särskilda skäl. Lag (2006:434).

11 a § En kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom
socialtjänsten skall på begäran av en passmyndighet yttra sig i
passärenden som gäller fråga om att utan vårdnadshavares
medgivande utfärda pass för barn under arton år.

Ett yttrande skall avges skyndsamt om ett passärende gäller
fråga om utfärdande av pass enligt 11 § andra stycket
passlagen. Lag (2006:434).

Återkallelse av pass m.m.

12 § Passmyndigheten skall återkalla gällande pass, om
1. passinnehavaren har förlorat eller efter ansökan har
befriats från sitt svenska medborgarskap,
2. passet avser barn under arton år och barnets vårdnadshavare
eller, om barnet vistas här i landet och står under vårdnad av
båda föräldrarna, en av dem begär att passet skall återkallas
och det inte finns synnerliga skäl mot återkallelse,
3. passinnehavare, som är efterlyst och skall omhändertas
omedelbart vid anträffandet, uppehåller sig utomlands och det
av särskilda skäl är motiverat att passet återkallas,
4. passinnehavaren genom en dom som har vunnit laga kraft har
dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat
verkställas, och det finns sannolika skäl att anta, att han
eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,
5. passinnehavaren avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda
tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och innehavaren
inte har villkorligt frigivits,
6. passinnehavaren genomgår sluten ungdomsvård och den
sammanlagda vårdtiden är minst ett år,
7. passinnehavaren genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård,
8. hinder mot bifall till passansökan enligt 7 § förelåg vid
tiden för passets utfärdande och hindret fortfarande består,
eller
9. annan än den för vilken passet är utställt förfogar över
passet.

Särskilt pass skall dessutom återkallas, när de skäl som har
föranlett passets utfärdande inte längre finns.

Vad som sägs i första stycket 2 skall inte gälla i det fall
pass utfärdats utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket. Lag (2006:434).

12 a § Utöver vad som anges i 12 § ska passmyndigheten återkalla ett vanligt pass när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren, om inte särskilda skäl talar emot det. Lag (2016:135).

13 § Återkallelse av pass enligt 12 § kan, om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt, begränsas att gälla tills vidare eller viss tid (provisorisk återkallelse). Sådan återkallelse gäller högst sex månader.

Har pass återkallats provisoriskt, ska återkallelsen hävas så snart hindret mot innehav av pass har upphört. När tiden för provisorisk återkallelse har gått ut, ska innehavaren beredas tillfälle att återfå passet. Lag (2016:135).

14 § I stället för att återkalla pass enligt 12 § kan passmyndigheten, om det finns särskilda skäl och passinnehavaren begär det, förkorta passets giltighetstid eller begränsa dess giltighetsområde. Lag (2016:135).

15 § Görs enligt 24 eller 25 § framställning om återkallelse av pass, om
provisorisk återkallelse av pass eller om begränsning i giltighet för
pass skall passmyndigheten besluta i enlighet med framställningen, om
passinnehavaren undergår kriminalvård som anges i 19 § eller bereds
sjukvård som anges i 20 §.

16 § Om återkallelse av pass och begränsning av giltighet för pass
beslutar passmyndigheten på den ort där passinnehavaren uppehåller sig
vid ärendets upptagande. Sådan fråga får också avgöras av den
passmyndighet som har utfärdat passet. Om hävande av provisorisk
återkallelse beslutar den passmyndighet som beslutat återkallelsen.

17 § Om ett pass har återkallats, är passinnehavaren eller den
som annars förfogar över passet skyldig att på begäran av en
passmyndighet överlämna passet till passmyndigheten eller annan
myndighet. Detsamma gäller om ett beslut om begränsning av
passets giltighet har meddelats. I sådant fall skall passet
förses med en anteckning om begränsningen och så snart det kan
ske återställas till innehavaren. Passmyndigheten får förena en
begäran med vitesföreläggande.

Om ett pass, som enligt första stycket skall överlämnas till en
myndighet, finns hos en passmyndighet eller uppvisas för en
sådan myndighet, kan myndigheten ta hand om det. Finns passet
hos en annan myndighet, skall det på begäran av passmyndigheten
överlämnas till denna.

Om en polisman påträffar ett pass som enligt första stycket
skall överlämnas till en myndighet, får polismannen ta hand om
det och låta överlämna det till myndigheten. Detsamma gäller en
tjänsteman vid Kustbevakningen eller Tullverket. Åtgärden skall
dokumenteras i enlighet med 27 § polislagen (1984:387). Lag (2005:655).

18 § Passmyndighet får besluta att pass skall omhändertagas, om
1. fråga om återkallelse av passet enligt 12 § första stycket 2 eller 4 har uppkommit och fara föreligger att passinnehavaren reser ut ur landet
innan beslut om återkallelse hinner meddelas,
2. framställning enligt 24 eller 25 § har beslutats och fara föreligger
att passinnehavaren reser ut ur landet innan fråga om återkallelse av
passet eller begränsning av dess giltighet har slutbehandlats.

Bestämmelserna i 17 § tillämpas också när beslut om omhändertagande har
meddelats enligt första stycket.

Om pass som omhändertagits enligt första stycket 1 ej återkallats inom
en vecka efter passets omhändertagande, skall innehavaren beredas
tillfälle att återfå passet. Pass som omhändertagits enligt första
stycket 2 skall förvaras av passmyndigheten till dess frågan om
återkallelse eller begränsning har avgjorts slutligt.

Passtillstånd m.m.

19 § Passtillstånd fordras för den som
1. avtjänar fängelsestraff och inte är villkorligt frigiven,
eller genomgår sluten ungdomsvård, utom när straffet eller
vården är en månad eller kortare tid, eller
2. står under övervakning efter dom på skyddstillsyn eller
efter villkorlig frigivning från fängelse. Lag (2005:655).

20 § Passtillstånd fordras för den som är intagen för vård
enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, dock endast om
1. chefsöverläkaren vid sjukvårdsinrättningen i den ordning
regeringen föreskriver har gjort anmälan om att pass ej får
utfärdas utan sådant tillstånd,
2. patienten genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning, eller
3. för patienten tidigare utfärdat pass efter intagningen har
återkallats på grund av framställning enligt 24 § andra
stycket. Lag (1997:727).

21 § En fråga om passtillstånd för den som avtjänar
fängelsestraff enligt 19 § 1 eller står under övervakning
enligt 19 § 2 prövas av Kriminalvården. Myndigheten får
hänskjuta ärendet till övervakningsnämnd för avgörande. Ärendet
skall alltid hänskjutas, om Kriminalvården finner att tillstånd
inte bör meddelas. Ärenden som gäller den som avtjänar
fängelsestraff skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom
vars verksamhetsområde den kriminalvårdsanstalt där den intagne
är inskriven är belägen. Ärenden som gäller den som står under
övervakning skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom
vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den övervakade är
inskriven är beläget. En fråga om passtillstånd för den som
genomgår sluten ungdomsvård enligt 19 § 1 prövas av Statens
institutionsstyrelse.

Passtillstånd skall vägras, om det skäligen kan antas att den
dömde skulle ägna sig åt brottslig verksamhet i samband med en
utlandsresa, att han eller hon genom att resa utomlands skulle
söka undandra sig fortsatt verkställighet av den ådömda
påföljden eller att resan annars skulle motverka hans eller
hennes anpassning i samhället. Lag (2005:974).

22 § Frågor om passtillstånd enligt 20 § prövas av socialstyrelsen.

Passtillstånd skall vägras, om det med hänsyn till ändamålet med vården
är olämpligt att patienten har pass. Lag (1991:1963).

23 § I ett passtillstånd kan det föreskrivas att pass får
utfärdas endast med begränsad giltighet. I ett tillstånd som
meddelas av Kriminalvården får dock en sådan föreskrift
meddelas endast om den överensstämmer med vad sökanden har
begärt. Lag (2005:974).

24 § Om en passinnehavare avtjänar fängelsestraff som anges i 19 § 1, eller står under övervakning enligt 19 § 2 och skulle
passtillstånd ha vägrats enligt 21 § andra stycket, kan
övervakningsnämnden besluta att framställning skall göras hos
passmyndigheten om att passet skall återkallas. Om en
passinnehavare genomgår sluten ungdomsvård enligt 19 § 1 och
skulle passtillstånd ha vägrats enligt 21 § andra stycket, kan
Statens institutionsstyrelse göra en motsvarande framställning.

Om en passinnehavare bereds vård som anges i 20 § och om det
med hänsyn till ändamålet med vården är olämpligt att han eller
hon har pass, kan Socialstyrelsen besluta att en framställning
skall göras hos passmyndigheten om att passet skall återkallas. Lag (2005:655).

25 § I framställning enligt 24 § får begäras att passet skall återkallas
endast provisoriskt på sex månader eller den kortare tid som anges i
framställningen. I stället för återkallelse får begäras begränsning av
passets giltighet.

26 § Om en passmyndighet får kännedom om att ett pass har
utfärdats i strid mot bestämmelserna om passtillstånd, skall
den omedelbart anmäla detta till myndighet som anges i 24 §, om
passinnehavaren fortfarande avtjänar fängelsestraff eller
genomgår sluten ungdomsvård, står under övervakning eller
bereds sjukvård som avses i nämnda paragraf. Lag (2005:655).

Talan mot beslut i passärende m.m.

27 § Passmyndighetens begäran enligt 17 § att överlämna pass
får inte överklagas.

I annat fall än som avses i första stycket får passmyndighetens
beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:655).

28 § Beslut av en övervakningsnämnd enligt denna lag får
överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden
är belägen. Överklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den klagande fick del av
beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. Övervakningsnämnden ska dock inte vara part i
domstolen.

Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En chefsöverläkares beslut om anmälan enligt 20 § 1 får inte
överklagas. Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:618).

29 § Har upphävts genom lagen (2010:618).

30 § Beslut som enligt denna lag meddelas av en passmyndighet
eller en allmän förvaltningsdomstol gäller omedelbart, om inte
annat anges. Lag (2005:655).

Särskilda bestämmelser

31 § Föreligger med hänsyn till allmän tjänst som passökanden innehar
eller eljest särskilda skäl, får pass utfärdas av utrikesdepartementet. I fråga om sådant pass gäller ej 4, 6-16 och 18-30 §§:

Om återkallelse av pass som avses i första stycket beslutar
utrikesdepartementet. Lag (1981:1308).

32 § Regeringen eller utrikesdepartementet får till förmån för
passökande eller passinnehavare medge avvikelse från denna lag när det
påkallas av särskilda förhållanden. Lag (1981:1308).

33 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen genom förordning meddela föreskrifter om pass, som
begränsar rätten till pass för totalförsvarspliktiga eller som annars
fordras av hänsyn till rikets försvar eller rikets säkerhet i övrigt. Lag (1994:2067).

34 § Vad som i denna lag föreskrivs om chefsöverläkare gäller även annan
läkare som avses i 39 § eller 40 § andra stycket lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård eller 23 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård. Lag (1991:1963).


Övergångsbestämmelser

1985:931

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande av
beslut som länsstyrelser eller passmyndigheter utom riket har meddelat
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1986:1177

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1987:698

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga om en
konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före
ikraftträdandet gäller hänvisningarna till den nya konkurslagen i
stället motsvarande bestämmelser i konkurslagen (1921:225).

1991:1963

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Ärenden hos en
utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före
ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt äldre bestämmelser
därefter överklagas hos en sådan nämnd skall efter ikraftträdandet
prövas av socialstyrelsen.

1995:1703

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

2005:655
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.
2. Pass, som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte
har återkallats, gäller fortfarande under den tid som anges i
passet.
3. Överklaganden som har kommit in till länsstyrelsen före den 1 oktober 2005 men som vid lagens ikraftträdande ännu inte har
avgjorts skall överlämnas till allmän förvaltningsdomstol och
handläggas i enlighet med 27 § i dess nya lydelse.

2010:618

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Ärenden som kommit
in till hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts
handläggs enligt äldre bestämmelser.

2016:135
1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.
2. Pass som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats gäller fortfarande under den tid som anges i passet.