Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Svensk författningssamling 2009:641
t.o.m. SFS 2016:864
SFS nr: 2009:641
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2009-05-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:864
Övrig text: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän
handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet
får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket,
endast prövas av
1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller
uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet
för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen
innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av
departementet till en svensk myndighet, eller
3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller
andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket
förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets
förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av
handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga
om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller
detta endast under förutsättning att handlingen inte har
lämnats över från ett departement till Regeringskansliets
centralarkiv.

En begäran som avses i första och andra styckena får
överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen

2 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår
nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet        Handlingar som innehåller
            sekretessreglerade uppgifter och som
            inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen   - handlingar i ärenden rörande enskilda
            arbetssökande
Arbetsgivarverket    - förslag till kollektivavtal
arbetslöshetskassor   - handlingar i ärenden om
            arbetslöshetsersättning, och
            - handlingar i ärenden om medlemsavgift
            för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket    - handlingar som ska ingå i
            informationssystemet om arbetsskador,
            och
            - statistiskt primärmaterial
/Träder i kraft I:2016-10-01/

Brottsförebyggande - statistiskt primärmaterial
rådet

Energimarknads- inspektionen - handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi

Försäkringskassan    - handlingar i försäkringsärenden,
            - handlingar i ärenden om statligt
            tandvårdsstöd,
            - samlingsräkningar med bilagor för
            läkarvård eller annan sjukvård, och
            - statistiskt primärmaterial
Försvarsmakten     - patientjournaler som rör
            totalförsvarspliktiga och anställd
            personal
Havs- och
vattenmyndigheten    - handlingar som utgör underlag för
            tillsyn av fiskerinäringen, och
            - statistiskt primärmaterial
Kommerskollegium    - ansökningar och andra handlingar i
            licensärenden avseende import och
            export av varor
kommunala myndigheter  - handlingar i ärenden om färdtjänst
och trafikhuvudmän   och riksfärdtjänst
Kriminalvården     - handlingar som utgör underlag till
            det centrala kriminalvårdsregistret,
            - handlingar som hör till journaler
            som upprättats för enskilda i
            kriminalvårdsverksamhet, och
            - transportbeställningar
Kustbevakningen     - anmälningar från sjöfarten om fartygs
            ankomst till svenska orter
landstingskommunala   - bevis om högkostnadsskydd för
myndigheter och     patientavgifter i öppen hälso- och
kommunala myndigheter  sjukvård
i kommuner som inte
ingår i ett landsting

Läkemedelsverket    - statistiskt primärmaterial
Migrationsverket    - av verket rekvirerade personbevis,
            utdrag ur belastningsregistret och
            misstankeregistret samt kontrollbesked
            från Säkerhetspolisen
Myndigheten för     - statistiskt primärmaterial
tillväxtpolitiska
utvärderingar och
analyser

Naturvårdsverket    - provresultat som utgör underlag till
            jägarexamensregistret, och
            - handlingar som avser inbetalningar
            för jaktkort
nämnder som svarar   - handlingar som hör till enskildas
för verksamhet     personakter
enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till
vissa
funktionshindrade

Pensionsmyndigheten   - handlingar i försäkringsärenden, och
            - statistiskt primärmaterial
Polismyndigheten    - anteckningar om det löpande
            polisarbetet,
            - sådana protokoll enligt 27 och 28 §§
            polislagen (1984:387) eller enligt
            lagen (1976:511) om omhändertagande av
            berusade personer m.m. som avser
            avvisningar, avlägsnanden,
            omhändertaganden, gripanden eller
            fängselanvändning och som inte
            registreras i särskilda ärenden,
            - underrättelser från Kriminalvården
            om permissioner,
            - handlingar som utgör underlag för
            belastningsregistret,
            misstankeregistret, register enligt
            4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller
            för på motsvarande sätt strukturerade
            uppgiftssamlingar som avser brottslig
            verksamhet och som förs med stöd av
            polisdatalagen,
            - framställningar om
            fingeravtrycksundersökning, och
            - statistiskt primärmaterial
Riksbanken       - statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra    - patientjournaler,
inrättningar för
vård av patienter    - läkarvårdskvitton, och
            - samlingsräkningar eller motsvarande
            handlingar som upprättas i samband med
            patientbesök
Skatteverket      - deklarationer, kontrolluppgifter och
            andra handlingar som avser taxering
            eller fastställande av skatt eller
            avgift eller som rör anstånd med eller
            krav på att lämna handlingar för dessa
            ändamål,
            - handlingar som avser beräkning,
            jämkning eller återbetalning av skatt,
            och
            - handlingar som ingår i
            informationssystemet om transporter
            av sprit och cigaretter
socialnämnder      - handlingar som hör till enskildas
            personakter
Socialstyrelsen     - statistiskt primärmaterial, och
            - anmälningar till donationsregistret
Statens         - handlingar som hör till enskildas
institutionsstyrelse  personakter
Statens jordbruksverk  - statistiskt primärmaterial
Statistiska       - statistiskt primärmaterial
centralbyrån

Säkerhetspolisen    - anteckningar om det löpande
            polisarbetet,
            - underrättelser från Kriminalvården
            om permissioner,
            - handlingar som utgör underlag för
            strukturerade uppgiftssamlingar som
            avser brottslig verksamhet och som
            förs med stöd av polisdatalagen,
Totalförsvarets     - patientjournaler som rör
rekryteringsmyndighet  totalförsvarspliktiga
Tullverket       - handlingar som rör klarering av varor
            och transportmedel,
            - handlingar som innehåller
            bokningsuppgifter inhämtade från
            transportföretag, och
            - handlingar som ingår i
            informationssystemet om transporter av
            sprit och cigaretter
åklagarmyndigheter   - utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
            - utdrag ur belastningsregistret,
            misstankeregistret och register
            enligt polisdatalagen (2010:361),
            - utdrag ur vägtrafikregistret, och
            - rekvisitioner av sådana utdrag
Förordning (2016:864).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen

3 § Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår
nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter           Register
allmänna domstolar       diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelser på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning
allmänna förvaltningsdomstolar diarier över mål enligt
                smittskyddslagen (2004:168) och
                enligt lagen (1972:119) om
                fastställande av
                könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat   samtliga diarier
samt delegationer hos
mellanfolkliga
organisationer, dock inte
Sveriges ständiga
representation vid
Europeiska unionen (EU)

Försvarsmakten, Försvarets   diarier över inriktningar
materielverk, Försvarets    enligt lagen (2000:130) om
radioanstalt och        försvarsunderrättelseverksamhet
Totalförsvarets         och över underrättelser inom
forskningsinstitut       försvarets underrättelse- och
                säkerhetstjänst
Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd
                enligt lagen (2008:717) om
                signalspaning i
                försvarsunderrättelseverksamhet
Polismyndigheten        diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning
Regeringskansliet        diarium över krypterade
                meddelanden, diarium över
                handlingar som rör myndigheters
                krigsorganisation och
                beredskapsförberedelser,
                diarier över inriktningar och
                underrättelser enligt lagen
                (2000:130) om
                försvarsunderrättelseverksamhet,
                diarier över handlingar som rör
                förberedelser enligt 11 f §
                förordningen (1996:1515) med
                instruktion för
                Regeringskansliet samt diarier
                hos Utrikesdepartementet över
                handlingar som kommit in eller
                upprättats i andra än
                administrativa och konsulära
                ärenden och handelsärenden
Skatteverket          diarium över ärenden om
                könsbyte
Socialstyrelsen         diarium över ärenden som
                handläggs av Socialstyrelsens
                råd för vissa rättsliga,
                sociala och medicinska frågor
Statens inspektion för     diarier över ärenden om
försvarsunderrättelse-     verkställighet av beslut om
verksamheten          tillstånd enligt lagen
                (2008:717) om signalspaning i
                försvarsunderrättelseverksamhet
Sveriges ständiga        samtliga diarier, utom diarium
representation vid       över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU)     officiella dokument och diarier
                över handlingar som kommit in
                eller upprättats i
                administrativa ärenden och
                handelsärenden
Säkerhetspolisen        diarier över underrättelser inom
                den särskilda polisverksamheten
                för att hindra och uppdaga brott
                mot rikets säkerhet m.m. och
                diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om hemlig
                avlyssning av elektronisk
                kommunikation, hemlig övervakning
                av elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning
Tullverket           diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning
åklagarmyndigheter       diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning samt
                diarier över förundersökningar
                som rör brott mot rikets
                säkerhet
Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen

4 § Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst
1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
- geografisk information om militärgeografiska förhållanden,
- rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
- underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
- planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller
- militärtekniska forskningsresultat, och
2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Förordning (2016:323).

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen

5 § Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i
följande register:
- bankregistret som förs av Bolagsverket,
- biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
- diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
- diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
- diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket
varumärkesförordningen (2011:594),
- EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
- europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
- europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
- filialregistret som förs av Bolagsverket,
- föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
- företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
- försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
- försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
- mönsterregistret som förs av Patent- och
registreringsverket,
- näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
- patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
- registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
- registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som
förs av Bolagsverket,
- stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
- varumärkesregistret som förs av Patent- och
registreringsverket. Förordning (2011:673).

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen

6 § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser
registrering av betydande del av befolkningen, för
1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till honom eller henne lider men om uppgiften
röjs, och
2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Verksamheten avser

centrala hundregistret

fastighetsregistret

kommunala fastighetsregister

passregister och register över nationella identitetskort

röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i
Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över
totalförsvarets personal

Transportstyrelsens vägtrafikregister
Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen

7 § Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de
undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan
hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte
en längre gående begränsning i sekretessen anges i det
följande.

Myndighet        Undersökning    Särskilda begränsningar
                      i sekretessen
/Upphör att gälla U:2016-10-01/

Boverket        undersökning av   sekretessen gäller
            byggnaders     endast uppgifter om
            tekniska      enskildas personliga
            utformning     förhållanden
/Träder i kraft I:2016-10-01/

Boverket        undersökning av   sekretessen gäller
            byggnaders     endast uppgifter om
            tekniska      enskildas personliga
            utformning     förhållanden
utvärderingar och analyser av undersökning av bostadsmarknadens funktionssätt när det gäller fysisk planering, byggande, boende, bostadsfinansiering och bostadspolitiska styrmedel

Brottsförebyggande   kriminologiska
rådet          undersökningar
Folkhälsomyndigheten  undersökningar om
            folkhälsan och
            dess
            bestämningsfaktorer
            undersökningar om
            samhällskostnader
            till följd av
            infektionssjukdomar
            och
            antibiotikaresistens
            och om effekter av
            motåtgärder i fråga
            om spridning av
            infektionssjukdomar
Forum för levande    enkätundersökning  sekretessen gäller
historia        bland lärare dels  endast uppgifter om
            om Förintelsen,   enskildas personliga
            dels om       förhållanden
            hedersrelaterat
            våld eller
            förtryck
            undersökningar om  sekretessen gäller
            ungdomars      endast uppgifter om
            attityder till   enskildas personliga
            utsatta grupper   förhållanden
Inspektionen för    undersökningar av
socialförsäkringen   rättstillämpning,
            handläggning och
            administration inom
            socialförsäkrings-
            området och inom
            verksamheter med
            direkt anknytning
            till
            socialförsäkringen
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar inom
            socialförsäkrings-
            området och om
            utnyttjandet av
            socialförsäkringen
Institutet för     uppföljning och
arbetsmarknads- och   utvärdering av
utbildningspolitisk   den arbetsmarknads-
utvärdering       politiska
            verksamheten,
            studier av
            arbetsmarknadens
            funktionssätt,
            utvärdering av
            effekter av olika
            reformer och
            åtgärder inom
            utbildningsväsendet,
            utvärdering av
            effekterna på
            arbetsmarknaden av
            åtgärder inom
            utbildningsväsendet
            och utvärdering av
            socialförsäkringens
            effekter på
            arbetsmarknaden
Kommerskollegium    ekonomiska     sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            på det       enskildas ekonomiska
            handelspolitiska  förhållanden
            området
Konjunkturinstitutet  undersökningar för   sekretessen gäller
            framställning av    endast uppgifter om
            prognoser om      enskildas ekonomiska
            bruttonationalprodukten förhållanden
            undersökningar inom   sekretessen gäller
            det miljöekonomiska   endast uppgifter om
            området         enskildas ekonomiska
                        förhållanden
            undersökningar av
            effekter av ändrade
            skatter och
            transfereringar och
            av andra åtgärder
            inom de finans-,
            arbetsmarknads-,
            utbildnings-, miljö-,
            energi- och
            klimatpolitiska
            områdena
            undersökningar av
            arbetsmarknaden och
            lönebildningen
Konsumentverket     undersökningar av  sekretessen gäller
            produktrelaterade  endast uppgifter om
            olycksfall     enskildas personliga
                      förhållanden
Livsmedelsekonomiska  ekonomiska
institutet       undersökningar
            inom jordbruks-
            och
            livsmedelsområdet
Livsmedelsverket    undersökningar om  sekretessen gäller
            matvanor,      endast uppgifter om
            livsmedels-     enskildas personliga
            hantering      förhållanden
            samt säker mat
länsstyrelserna     undersökningar om  sekretessen gäller
            attityder hos    endast uppgifter om
            länets invånare   enskildas personliga
            till att bo, leva  förhållanden
            och verka i länet
Myndigheten för kulturanalys undersökningar om barns och ungas kulturvanor

undersökningar om hot mot kulturutövare

Myndigheten för     undersökningar om  sekretessen gäller
press, radio och tv   tidnings-      endast uppgifter om
            distributionens   enskildas ekonomiska
            kostnadsutveckling förhållanden
Myndigheten för     undersökningar av
samhällsskydd och    olyckshändelser
beredskap        och
            räddningsinsatser
Myndigheten för     undersökningar av
tillväxtpolitiska    statliga
utvärderingar och    stödinsatser inom
analyser        näringspolitik,
            regional
            tillväxtpolitik
            och
            innovationspolitik
Myndigheten för     undersökningar om
ungdoms- och      ungdomars attityder,
civilsamhällesfrågor  värderingar och
            levnadsvillkor
            undersökningar om
            det civila
            samhällets villkor,
            sammansättning och
            utveckling
Myndigheten för     undersökningar
vård- och        om
omsorgsanalys      vårdens och
            omsorgens
            funktionssätt samt
            om effektiviteten i
            statliga åtaganden
            och verksamheter
            inom vård och
            omsorg
            utvärderingar av
            information om vård
            och omsorg som
            lämnas till
            enskilda samt av
            statliga reformer
            och andra statliga
            initiativ inom vård
            och omsorg
Myndigheten för     undersökningar om
yrkeshögskolan     utbildningar inom
            myndighetens
            ansvarsområde och
            om sökandefrekvensen
            och arbetsmarknadsutfallet
            när det gäller sådana
            utbildningar
            undersökningar om
            studerandes bakgrund och
            deras vägval efter studierna
Pensionsmyndigheten   undersökningar om
            pensionspararnas
            investerings-
            beteende och
            utfallet av detta
Polismyndigheten    undersökningar om  sekretessen gäller
            hur brottsoffer   endast uppgifter om
            upplever sina    enskildas personliga
            kontakter med    förhållanden
            Polismyndigheten
Regeringskansliet    undersökningar i  sekretessen gäller
            Justitie-      endast uppgifter om
            departementet om  enskildas personliga
            långtidsdömda    förhållanden
            (Ju 1986:C)
            undersökningar i  sekretessen gäller
            Justitie-      endast uppgifter om
            departementet    enskildas personliga
            dels om       förhållanden
            utvisning på
            grund av brott
            (Ju 2001:J),
            dels om
            påföljdsval
            och
            straffmätning
            vid vållande
            till annans död,
            grovt brott,
            och vållande
            till kroppsskada
            eller sjukdom,
            grovt brott
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar inom
            skatte-, bidrags-
            och social-
            avgiftsområdet,
            om inkomst- och
            förmögenhets-
            fördelning samt om
            fördelnings-
            effekter av de
            offentliga
            välfärdssystemen
            undersökningar om
            utveckling,
            förändring samt
            effekter av
            åtgärder inom
            områdena jakt och
            fiske, djur, jord-
            och skogsbruk,
            livsmedel,
            landsbygd, miljö
            och naturresurser,
            energi,
            kommunikationer,
            näringsverksamhet,
            arbetsmarknad,
            undervisning och
            utbildning,
            socialtjänst,
            hälso- och
            sjukvård,
            tandvård,
            planläggning,
            byggande samt
            bostad
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar i
            finansiella
            instituts
            ekonomiska
            förhållanden
            undersökning om   sekretessen gäller
            särbehandlande   endast uppgifter om
            åtgärder mot    enskildas personliga
            romer under     förhållanden
            1900-talet
            undersökning om   sekretessen gäller
            tillämpningen av  endast uppgifter om
            straffbestämmelsen enskildas personliga
            om kontakt med   förhållanden
            barn i sexuellt
            syfte
Rådet för forsknings-  undersökningar av
och           ansökningar om och
utvecklingssamarbete  deltagande i EU-
inom EU         programmen för
            forskning och
            teknisk
            utveckling
sjukvårdsinrättningar, miljömedicinska,  sekretessen gäller
utbildningsanstalter  socialmedicinska,  endast uppgifter om
och           psykiatriska eller enskildas personliga
forskningsinrättningar andra medicinska  förhållanden
            studier
Skatteverket      undersökningar om
            effekter av
            förändringar inom
            skatte- och
            socialavgiftsområdet
            samt om inkomst- och
            förmögenhetsfördelning
Socialstyrelsen     undersökningar om
            hälso- och sjukvårdens
            behov av läkare,
            sjuksköterskor,
            barnmorskor och
            röntgensjuksköterskor
            samt tandvårdens
            behov av tandläkare
            och tandhygienister
            på kort och lång sikt
            undersökning om
            tilllämpningen av
            bestämmelserna om
            genetisk information i
            försäkringssammanhang
            i lagen (2006:351) om
            genetisk integritet
            m.m.
Statens
institutionsstyrelse  undersökningar   sekretessen gäller
            inommissbruks-   enskildas personliga
            och ungdomsvården  förhållanden
            under uppföljning
            efter avslutad
            vård
Statens medieråd    undersökningar om  sekretessen gäller
            barns och ungas   endast uppgifter om
            medievanor samt   enskildas personliga
            barns,ungas och   förhållanden
            föräldrars
            attityder till
            medier och
            mediereglering
Statens         undersökningar av  sekretessen gäller
skolinspektion     resultatet av    endast uppgifter om
            nationella prov   enskildas personliga
                      förhållanden
            undersökningar av  sekretessen gäller
            hur föräldrar och  endast uppgifter om
            elever upplever   enskildas personliga
            kvaliteten på    förhållanden
            utbildningen vid
            en skolenhet
Statens skolverk    nationella     sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            inom skolväsendet  enskildas personliga
            och sådan      förhållanden
            pedagogisk
            verksamhet som
            avses i 25 kap.
            skollagen
            (2010:800) om
            måluppfyllelsen
            i sektorn
            internationella   sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            inom skolväsendet  enskildas personliga
            och sådan      förhållanden
            pedagogisk
            verksamhet som
            avses i 25 kap.
            skollagen
            (2010:800)
Stockholms universitet utvärdering av
            arbetsmarknads-
            utfallet för
            deltagare i
            kompletterande
            utbildningar för
            akademiker med
            utländska
            utbildningar
Strålsäkerhets-     undersökningar   sekretessen gäller
myndigheten       och studier i    endast uppgifter om
            beredskaps- och   enskildas personliga
            miljömålsarbetet  förhållanden
Tandvårds- och     undersökningar om
läkemedelsförmånsverket effekter av
            förändringar av
            det statliga
            tandvårdsstödet
Trafikverket      haveriundersökningar
            inom
            vägtrafikområdet
universitet och     undersökningar av  sekretessen gäller
högskolor        studenters     endast uppgifter om
            bakgrund och om   enskildas personliga
            deras vägval    förhållanden
            efter studierna
Universitets- och högskolerådet undersökningar om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent

undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskole- utbildningar

utvärdering av försöksverksamhet med lämplighets- bedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärar- utbildning

utbildningsanstalter  sociologiska,    sekretessen gäller
och           psykologiska,    endast uppgifter om
forskningsinrättningar pedagogiska eller  enskildas personliga
            andra beteende-   förhållanden
            vetenskapliga
            eller samhälls-
            vetenskapliga
            studier
Åklagarmyndigheten   undersökningar   sekretessen gäller
            som genomförs    endast uppgifter om
            vid Åklagar-    enskildas personliga
            myndighetens  ´  förhållanden
            utvecklings-
            centrum för
            uppföljning och
            utveckling av
            åklagarverksamheten
Förordning (2016:864).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen

8 § Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt
avtal med:
- Securities and Investments Board i Storbritannien,
avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
- The United States Securities and Exchange Commission i
Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
- Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
- Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg,
avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
- Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit
i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
- Securities and Investments Board, Personal Investment
Authority Limited, Investment Management Regulatory
Organisation Limited och Securities and Futures Authority
Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
- Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland,
avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
- De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring
den 21 september 1995,
- Her Majesty's Treasury och Securities and Investments Board
i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
- Securities and Investments Board, Securities and Futures
Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
- The United States Securities and Exchange Commission i
Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
- Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna
tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on
Cooperation and Supervision of International Futures Markets
and Clearing Organisations den 3 februari 1997, - Securities and Futures Commission i Taiwan,
avsiktsförklaring den 7 november 1997,
- Bank of England och Financial Services Authority i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
- Securities and Futures Commission i Hong Kong,
avsiktsförklaring den 12 september 1998,
- Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna
tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on
the Exchange of Information and Surveillance of Securities
Activities den 26 januari 1999,
- Swiss Federal Banking Commission i Schweiz,
avsiktsförklaring i december 1999,
- Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland,
avsiktsförklaring i december 1999,
- Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island
och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
- Securities Market Commission of the Republic of Latvia i
Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
- centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
- Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
- Capital Markets Board of Turkey i Turkiet,
avsiktsförklaring den 25 juni 2001, - centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
- Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
- Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i
december 2003,
- Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
- Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i
Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
- Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding
den 3 juni 2004,
- New York State Banking Department, Memorandum of
Understanding i juni 2005,
- Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark,
Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
- Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz,
Memorandum of Understanding i april 2006,
- Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding
den 31 augusti 2006,
- Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i
Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,
- Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,
- The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning
Consultation and Cooperation and the Exchange of Information
i april 2011, och
- National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of
Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och
sekretesslagen

9 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan
till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet,
som består i utredning, planering, prisreglering,
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende
på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet
i övrigt
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna
röjs, och
2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om
undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första
stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och
sekretesslagen

9 a § Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som
avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som
drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen

10 § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos
följande myndigheter för uppgift om en enskilds
bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra
jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av
fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt
uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon närstående till honom eller henne lider men:
- allmänna domstolar,
- allmänna förvaltningsdomstolar,
- Arbetsförmedlingen,
- Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,
- Centrala studiestödsnämnden,
- Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid
domstolar och hyres- och arrendenämnder,
- Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet
som rör förvaring och användning av försöksdjur,
- Försäkringskassan,
- hyres- och arrendenämnder,
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
- Inspektionen för vård och omsorg,
- Justitiekanslern,
- Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som
rör personskadereglering,
- Kriminalvården,
- Kronofogdemyndigheten,
- Kustbevakningen,
- Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig
personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i
annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör
kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
- länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som
rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i
verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor,
- Migrationsverket,
- myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet
avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
- nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet
avseende hälso- och sjukvårdspersonal,
- patientnämnder,
- Polismyndigheten,
- Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som
rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och
särskild utlänningskontroll,
- Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom
rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
- Skatteverket,
- socialnämnder eller andra nämnder som svarar för
personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar
inom socialtjänsten,
- Socialstyrelsen,
- Statens institutionsstyrelse,
- Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet
som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och
användning av försöksdjur,
- Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
- Säkerhetspolisen,
- Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som
avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt
och förarprov för körkort,
- Tullverket, och
- åklagarmyndigheter. Förordning (2015:637).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och
sekretesslagen

10 a § Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om
anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola
som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Förordning (2010:165).

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och
sekretesslagen

11 § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av
Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet
på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

11 a § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos
Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av
Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). Förordning (2014:6).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen

12 § Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och
arrendenämnder. Förordning (2015:695).


Övergångsbestämmelser

2009:641
1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom
förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).
2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med
stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats
före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med
tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.
3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och
till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.
4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller
fortfarande för följande myndigheter i fråga om de
undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)

Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Praxisutredningen (Ku 1993:08)

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige
bosatta personer

1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)

Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid
tiden för andra världskriget

Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar

1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)

Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa
särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg

Utredningen för översyn av processuella regler inom
socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre
domare (Ju 1998:08)

Kommittén för hemlösa (S 1998:09)

Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i
mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)

Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga
diskriminering m.m. (Ju 1999:10)

Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om
anhöriginvandring (UD 2000:03)

Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)

LVM-utredningen (S 2002:04)

Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

Patientdatautredningen (S 2003:03)

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)

Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)

LSS-kommittén (S 2004:06)

Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)

2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)

Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)

Studiesociala kommittén (U 2007:13)

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)

Riksskatteverket

2009:935
1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

2009:1241
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar
som utförts av Premiepensionsmyndigheten.

2010:165
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
- haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet,
utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som utförts av Vägverket,
- utredning, planering och uppföljning som utförts av
Banverket.

2010:289
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av
Nämnden för offentlig upphandling.

2010:534
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks
pensionsregister.

2010:733
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning,
tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV- verket samt i fråga om tillsyn som utövats av
Granskningsnämnden för radio och TV.

2010:1766
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från
skyldigheten att registrera patientjournaler för
Totalförsvarets pliktverk.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets
pliktverks register över totalförsvarets personal.
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av
Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2011:96
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.

2011:382
1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats
enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m.m.

2011:420
1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har
utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken och som avser
- hälsoskydd,
- miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,
- genetiskt modifierade organismer,
- vattenverksamhet,
- växtskyddsmedel och biocidprodukter, och
- producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons
avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.

2011:673
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för
Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som
utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt
primärmaterial.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över
ansökningar om registrering av varumärke enligt
varumärkeslagen (1960:644).
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella
undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som
Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels
internationella undersökningar som verket har utfört inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering,
tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som
har utförts av Fiskeriverket.
6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har
bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).

2012:40
1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

2012:48
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som
utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för
sådan särskild undersökning som avses i 14-16 §§ polisdatalagen (1998:622).
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register
enligt polisdatalagen (1998:622).

2012:351
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som
handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos
Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

2012:557
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom
garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.

2012:812
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i
sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och
investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring.

2013:661
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft
hand om.

2013:662
1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess
i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när
det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av
ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på
grund av brott.

2013:931
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och
Statens folkhälsoinstitut.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa
insatser inom rehabiliteringsområdet.
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess
i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet,
när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning,
förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.

2014:69
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.

2014:1369
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som
utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om
personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter,
Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska
laboratorium.

2015:134
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning
enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter.

2015:298
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar och utvärderingar som har utförts av
Myndigheten för vårdanalys.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.

2015:637
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
- undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn
som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och
- utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av
Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande
verksamhet.

2015:695
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som
förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens
va-nämnd.

2016:99
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

2016:403
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

Bilaga

Verksamheten består i      Särskilda begränsningar i
                sekretessen
1. utredning, planering,
tillståndsgivning,
prisreglering,
tillsyn och
stödverksamhet hos
regeringen i frågor som
rör näringslivet
2. utredning och
planering hos kommitté eller särskild
utredare som har
tillkallats med stöd av
regeringens bemyndigande
i frågor som rör
näringslivet
4. utredning och tillsyn
med avseende på samkörning
mellan kraftverk samt
behovet, tillgången eller
distributionen av kraft
inom riket
5. prisreglering på
jordbrukets och fiskets
områden

6. bidrag till         sekretessen gäller inte beslut
utvecklingsarbete som      i ärenden
Statens jordbruksverk
tar befattning med
7. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn hos
Kommerskollegium
8. stöd som handhas av
Exportkreditnämnden

9. utredning, planering,    sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning, tillsyn   stycket 1 gäller inte vid
och stödverksamhet hos     Elsäkerhetsverkets tillsyn
Tillväxtverket, Verket för   över produktsäkerheten hos
innovationssystem,       varor som är avsedda för
Myndigheten för         konsumenter eller kan antas
tillväxtpolitiska        komma att användas av
utvärderingar och analyser,   konsumenter, om intresset av
Sveriges geologiska       allmän kännedom om
undersökning, Rymdstyrelsen,  förhållande som rör risk för
Strålsäkerhetsmyndigheten,   skada på person har sådan
Programrådet för forskning   vikt att uppgiften bör
för ett avfallssnålt      lämnas ut
samhälle, Affärsverket
svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens
energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Styrgruppen för Food from
Sweden samt hos
Trafikverket i fråga om
verksamhet som avser
vägtrafikområdet

10. utredning, planering    sekretessen enligt 9 § första
och tillsyn med avseende    stycket 1 gäller inte för
på ägarfrågor och        uppgifter i
ägarspridning samt sådan    tillsynsverksamheten, om
verksamhet som bedrivs av    intresset av allmän kännedom om
bolag där staten direkt     förhållande som rör människors
eller genom förmedling     hälsa, miljön eller redligheten
av ett annat bolag äger     i handeln eller ett liknande
aktier             allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut
11. utredning och planering
med avseende på
lokaliseringspolitiska
frågor inom ramen för den
av riksdagen godkända
ordningen för
lokaliseringssamråd
enligt överenskommelser
mellan regeringen och
organisationer som
företräder näringslivet

12. utredning,         sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och      stycket 1 gäller inte för
tillsyn enligt lagen      uppgifter i
(2011:791) om          tillsynsverksamheten, om
ackreditering och teknisk    intresset av allmän kännedom om
kontroll eller enligt      förhållande som rör människors
motsvarande äldre        hälsa, miljön eller redligheten
föreskrifter          i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut
13. utredning, planering,
tillsyn och stödverksamhet
hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
14. utredning i frågor om
energibesparande åtgärder
inom transportsektorn eller
om upphandling av olönsam
interregional trafik på
järnväg

15. utredning, planering och  sekretessen enligt 9 § första
tillsyn hos Konsumentverket   stycket 1 gäller inte för
eller Konsumentombudsmannen   uppgifter i
                tillsynsverksamheten, om
                intresset av allmän kännedom om
                förhållande som rör människors
                hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut
16. utredning, prisreglering
och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

17. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn hos           i ärenden
Transportstyrelsen
                sekretessen enligt 9 § första
                stycket 1 gäller inte heller
                vid Transportstyrelsens tillsyn
                över produktsäkerheten hos
                varor som är avsedda för
                konsumenter eller kan antas
                komma att användas av
                konsumenter, om intresset av
                allmän kännedom om förhållande
                som rör risk för skada på
                person har sådan vikt att
                uppgiften bör lämnas ut
18. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
skogsvårdslagen (1979:429)
och tillsyn enligt lagen    sekretessen enligt 9 § första
(2014:1005) om         stycket 1 gäller inte om
virkesmätning          intresset av allmän kännedom
                om något förhållande som rör
                människors hälsa, miljön,
                redligheten i handeln eller ett
                liknande allmänintresse har
                sådan vikt att uppgifterna bör
                lämnas ut
19. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel,
tillståndsgivning enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande
av artikel 10 i FN:s
protokoll om olaglig
tillverkning av och
handel med eldvapen,
delar till eldvapen och
ammunition, bifogat till
Förenta nationernas
konvention mot
gränsöverskridande
organiserad brottslighet (FN:s protokoll om
skjutvapen), och om
införande av
exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder
för skjutvapen, delar
till skjutvapen och
ammunition och utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla
användningsområden och av
tekniskt bistånd samt
utredning som handhas av
Försvarets radioanstalt
till stöd för
tillståndsgivning hos
Inspektionen för
strategiska produkter
enligt samma lag, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om
tillverkning, införsel
och försäljning av
gasskyddsmateriel

21. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser samt
utredning och planering
som handhas av
Lotteriinspektionen

22. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
förordningen (1956:413)
om klassificering av      sekretessen enligt 9 § första
kött, lagen (2006:805) om    stycket 1 gäller inte för
foder och animaliska      uppgifter i
biprodukter, förordningen    tillsynsverksamheten, om
(2006:814) om foder och     intresset av allmän kännedom om
animaliska biprodukter,     förhållande som rör människors
de föreskrifter som       hälsa, miljön eller redligheten
meddelats med stöd av      i handeln eller ett liknande
förordningarna och de      allmänintresse har sådan vikt
EG-bestämmelser som       att de bör lämnas ut
kompletteras av lagen
samt förordningen (1997:969) om import- och
exportreglering, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

23. tillståndsgivning för    sekretessen gäller endast
nya verksamheter med      enligt 9 § första stycket 1
påverkan på miljön enligt 17 kap. miljöbalken

24. utredning, planering,    sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning,       i ärenden, med undantag för
tillsyn och stöd inom      beslut i ärenden om
jordbrukets, rennäringens    exportbidrag, produktionsbidrag
och fiskets områden hos     och stöd till marknadsföring
Statens jordbruksverk,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sametinget, Kustbevakningen
och länsstyrelser

25. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden
(1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och
förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
26. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2012:806) om
beredskapslagring av
olja eller enligt
motsvarande äldre
föreskrifter

27. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
strålskyddslagen
(1988:220) eller enligt     sekretessen enligt 9 § första
motsvarande äldre        stycket 1 gäller inte för
bestämmelser          uppgifter i
                tillsynsverksamheten, om
                intresset av allmän kännedom om
                förhållande som rör människors
                hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut
28. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen     sekretessen enligt 9 § första
(2006:813), förordningen    stycket 1 gäller inte för
(2006:812) om offentlig     uppgifter i tillsynsverksamheten,
kontroll av livsmedel som    om intresset av allmän kännedom
importeras från tredje     om något förhållande som rör
land, kungörelsen        människors hälsa, miljön eller
(1974:271) om kontroll     redligheten i handeln eller ett
vid utförsel av livsmedel    liknande allmänintresse har sådan
eller enligt motsvarande    vikt att de bör lämnas ut
äldre bestämmelser, lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser,
förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk
produktion eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, de
föreskrifter som
meddelats med stöd av
förordningarna och
kungörelsen och de
EU-bestämmelser som
kompletteras av
livsmedelslagen samt
tillståndsgivning och
kontroll enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om
gemenskapsförfaranden
för att fastställa
gränsvärden för
farmakologiskt verksamma
ämnen i animaliska
livsmedel samt om
upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av
Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/82/EG och
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 726/2004 eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

29. tillsyn över        sekretessen enligt 9 § första
hälsoskyddet enligt       stycket 1 gäller inte om
miljöbalken och         intresset av allmän kännedom om
miljötillsynsförordningen    förhållande som rör människors
(2011:13)            hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att uppgifterna bör lämnas ut
30. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden
tillsyn enligt
lagstiftningen om
djurskydd, epizooti,
zoonoser, kontroll av
husdjur, provtagning på
djur, införsel och
utförsel av levande djur,
behörighet att utöva
veterinäryrket och EG- bestämmelser som
kompletteras av
lagstiftningen samt
enligt förordningen (1994:1313) om avgifter
vid veterinär
yrkesutövning eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser och
förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion
31. uppföljnings- och
stödverksamhet hos
länsstyrelser,
Socialstyrelsen och
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap i frågor som
rör förberedelser enligt
lagen (2006:544) om
kommuners och landstings
åtgärder inför och vid
extraordinära händelser
i fredstid och höjd
beredskap eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

33. utredning,         sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och      stycket 1 gäller inte vid
tillsyn enligt         tillsyn över produktsäkerheten
läkemedelslagen         hos varor som är avsedda för
(2015:315) eller enligt     konsumenter eller kan antas
motsvarande äldre        komma att användas av
bestämmelser, tillsyn      konsumenter, om intresset av
enligt lagen (1993:584)     allmän kännedom om förhållande
om medicintekniska       som rör risk för skada på
produkter eller enligt     person har sådan vikt att
motsvarande äldre        uppgiften bör lämnas ut
bestämmelser,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2006:496) om
blodsäkerhet och lagen (2008:286) om
kvalitets- och
säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga
vävnader och celler,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2009:366) om handel
med läkemedel eller
enligt motsvarande
äldre bestämmelser,
tillsyn enligt rådets
förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om
förhindrande av att
handeln med vissa
viktiga mediciner
avleds till
Europeiska unionen,
tillsyn enligt
Europaparlamentets
och rådets
förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om
inrättande av
gemenskapsförfaranden
för godkännande av
och tillsyn över
humanläkemedel och
veterinärmedicinska
läkemedel samt om
inrättande av en
europeisk
läkemedelsmyndighet
eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, tillsyn
enligt
Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om
tvångslicensiering av
patent för
tillverkning av
läkemedelsprodukter
för export till
länder med
folkhälsoproblem samt
tillsyn enligt
Europaparlamentets
och rådets
förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om
läkemedel för
pediatrisk
användning och om
ändring av
förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och
förordning (EG) nr 726/2004

34. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden
(1992:860) om kontroll av
narkotika,
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om
narkotikaprekursorer,
rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler
för övervakning av
handeln med
narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och
tredjeländer, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser, samt
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor

35. tillståndsgivning för    sekretessen gäller inte beslut
marinvetenskaplig        i ärenden
forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken
36. tillsyn enligt
fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygs- säkerhetsförordningen (2003:438)
37. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln

38. tillsyn enligt       sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1977:945)     i ärenden
om trädgårdsväxters
sundhet, sortäkthet och
kvalitet

39. utredning som handhas    sekretessen gäller inte beslut
av Skogsstyrelsen i fråga    i stödärenden
om produktionsförhållande
hos svenska sågverk och
producenter av
skogsodlingsmaterial samt
stöd inom skogsbrukets
område som handhas av
Skogsstyrelsen

40. tillståndsgivning vid    sekretessen gäller inte
sådan miljöfarlig        beslut i ärenden
verksamhet som avses i
9 kap. 6-6 b §§ miljöbalken   sekretessen enligt 9 § första
och för hantering av      stycket 1 gäller inte för
farligt avfall enligt      uppgifter i
avfallsförordningen       tillsynsverksamheten om
(2011:927) eller        intresset av allmän kännedom
motsvarande äldre        om förhållande som rör
föreskrifter samt tillsyn    människors hälsa, miljön
över miljöfarlig        eller redligheten i handeln
verksamhet och hantering    eller ett liknande
av farligt avfall enligt    allmänintresse har sådan
miljöbalken           vikt att uppgifterna bör
och               lämnas ut
miljötillsynsförordningen (2011:13)
41. tillsyn enligt
förordningen (1991:93) om
införande av OECD:s
principer om god
laboratoriesed
42. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon
43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar

44. tillsyn över sådan     sekretessen enligt 9 § första
dumpning och förbränning    stycket 1 gäller inte, om
av avfall som anges i 15    intresset av allmän kännedom om
kap. 31 § miljöbalken      förhållande som rör människors
                hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att uppgifterna bör lämnas ut
46. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden
tillsyn i fråga om
kemiska produkter och      sekretessen enligt 9 § första
biotekniska organismer     stycket 1 gäller inte för
enligt miljöbalken eller    uppgifter i
enligt till miljöbalken     tillsynsverksamheten, om
anslutande förordningar     intresset av allmän kännedom om
eller enligt          förhållande som rör människors
EG-förordningar inom      hälsa, miljön eller redligheten
samma område          i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut
47. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:855)     i ärenden
om statligt stöd till
vissa tjänsteresor och
förordningen (1985:856) om statligt stöd till
viss datakommunikation
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2016:253) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift
49. stöd enligt
förordningen (2000:281)     sekretessen gäller inte beslut
om regionalt          i ärenden
transportbidrag eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser samt stöd
till linjesjöfarten på
Gotland
50. tillståndsgivning och
tillsyn enligt
förordningen (2006:311) om transport av farligt
gods eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
51. tillsyn enligt
förordningen (1975:49) om
gemensam kontrollstämpel
m.m. för arbeten av guld,
silver och platina

52. tillståndsgivning och    sekretess för ingivna
tillsyn enligt         undersökningsresultat enligt 14
minerallagen (1991:45),     kap. 3 § minerallagen gäller i
lagen (1985:620) om vissa    högst fyra år
torvfyndigheter och lagen (1978:160) om vissa
rörledningar eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

53. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1993:555)     i ärenden
om statligt stöd till
skogsbruket eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

54. stöd enligt         sekretessen gäller endast
förordningen (1991:978)     enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
produktion av vissa
läromedel eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
55. utredning som handhas
av Naturvårdsverket i
samband med ansökan om
medel ur EG:s LIFE-fond

56. tillståndsgivning och    sekretessen enligt 9 § första
tillsyn enligt lagen      stycket 1 gäller inte vid
(2010:1011) om         tillsyn över produktsäkerheten
brandfarliga och        hos varor som är avsedda för
explosiva varor eller      konsumenter eller kan antas
motsvarande äldre        komma att användas av
föreskrifter          konsumenter, om intresset av
                allmän kännedom om förhållande
                som rör risk för skada på
                person har sådan vikt att
                uppgiften bör lämnas ut
57. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
bilskrotningsförordningen
(2007:186) och tillsyn i    sekretessen enligt 9 § första
fråga om            stycket 1 gäller inte för
bilskrotningsverksamhet     uppgifter i
enligt             tillsynsverksamheten, om
miljötillsynsförordningen    intresset av allmän kännedom om
(2011:13) samt utredning    förhållande som rör människors
och tillsyn enligt       hälsa, miljön eller redligheten
avgasreningslagen        i handeln eller ett liknande
(2011:318),
drivmedelslagen (2011:319),   allmänintresse har sådan vikt
avgasreningsförordningen    att de bör lämnas ut
(2011:345) och
drivmedelsförordningen (2011:346)

58. utredning och tillsyn    sekretessen gäller inte beslut
enligt patientsäkerhetslagen  i ärenden
(2010:659) eller motsvarande
äldre föreskrifter       sekretessen gäller inte för
                uppgifter som avses i 2 kap. 3 §
                patientsäkerhetsförordningen
                (2010:1369)
59. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden
tillsyn enligt
utsädeslagstiftningen och
växtskyddslagstiftningen
60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om
uppgiftsskyldighet
rörande mottagande av
olja eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
61. tillsyn enligt sekretessen gäller inte för tobakslagen (1993:581) uppgifter som ska eller enligt motsvarande offentliggöras enligt 5 § äldre bestämmelser tobaksförordningen (2016:354)
62. tillståndsgivning
enligt 3 kap. 11 § andra
stycket, 5 kap. 9 § andra
stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
63. utredning, planering
och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet
för näringsidkare att
medverka vid lagring för
försörjningsberedskap
64. stöd enligt sekretessen gäller endast presstödsförordningen enligt 9 § första stycket 1 (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter och stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
65. stöd genom garantier
som handhas av
Riksgäldskontoret eller
Boverket samt genom lån som
handhas av Riksgäldskontoret

66. stöd som handhas av     sekretessen gäller endast
Vetenskapsrådet,        enligt 9 § första stycket 1
Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och
välfärd samt
Forskningsrådet för
miljö, areella näringar
och samhällsbyggande

67. stöd enligt lagen      sekretessen gäller inte beslut
(1990:613) om          i ärenden
miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid
energiproduktion och
därtill anslutande
förordning

68. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (2001:770)     i ärenden
om sjöfartsstöd eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

69. utredning enligt      sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:738)     i ärenden
om dumpnings- och
subventionsundersökningar
70. planering,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt
ransoneringslagen (1978:268)
71. planering och tillsyn
enligt förfogandelagen (1978:262)
72. stöd enligt
förordningen (1981:665) om
exportkreditfinansiering
med statligt stöd,
förordningen (1981:666) om statligt stöd för
kredit vid försäljning
inom landet i vissa fall
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
73. utredning om
ekonomiska förhållanden i
ärenden om tillstånd till
biluthyrning enligt lagen (1998:492) om
biluthyrning eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

74. stöd enligt         sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1058)    enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
litteratur,
kulturtidskrifter och
läsfrämjande insatser
eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter
75. stöd enligt
förordningen (1978:507) om industrigarantilån
m.m., förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag,
förordningen (2007:61) om
regionalt
investeringsstöd,
förordningen (2000:282) om småföretagsstöd,
förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till
företagsutveckling samt
förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell
service eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

76. utredning och tillsyn    sekretessen gäller inte beslut
enligt lagen (1992:1514)    i ärenden
om måttenheter, mätningar
och mätdon eller enligt     sekretessen enligt 9 § första
motsvarande äldre        stycket 1 gäller inte för
bestämmelser och enligt     uppgifter i
lagen (1999:779) om       tillsynsverksamheten, om
handel med           intresset av allmän kännedom om
ädelmetallarbeten        förhållande som rör människors
                hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut
77. utredning om ekonomiska
förhållanden i ärenden om
tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler
beträffande de villkor som
ska uppfyllas av personer
som bedriver yrkesmässig
trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG2 och yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafik
enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller i ärenden
om trafiktillstånd enligt
motsvarande äldre
föreskrifter

79. stöd i form av       sekretessen gäller inte beslut
arbetsstipendier till      i ärenden
läromedelsförfattare

80. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden
(1979:357) om yrkesmässig
försäljning av
dyrkverktyg

81. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende
införsel av
skogsodlingsmaterial

82. utredning,         sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och      stycket 1 gäller inte om
tillsyn i fråga om       intresset av allmän kännedom om
genetiskt modifierade      förhållande som rör människors
organismer enligt        och djurs hälsa, miljön eller
miljöbalken, förordningen    ett liknande allmänintresse har
(2002:1086) om utsättning    sådan vikt att uppgifterna bör
av genetiskt modifierade    lämnas ut
organismer i miljön och
förordningen (2000:271)     sekretessen gäller inte heller
om innesluten användning    i övrigt beslut i ärenden eller
av genetiskt modifierade    i ärenden om tillstånd och
organismer samt tillsyn i    anmälan för en allmän
fråga om genetiskt       beskrivning av de genetiskt
modifierade organismer     modifierade organismerna, för
enligt             uppgift om vem som bedriver
miljötillsynsförordningen    den verksamhet som omfattas av
(2011:13)            ärendet och dennes adress, för
                uppgift om verksamhetens syfte
                och var verksamheten bedrivs,
                för uppgift om klassificering i
                riskkategori, för uppgift om
                skyddsåtgärder, för planer för
                övervakning av de genetiskt
                modifierade organismerna och
                för nödsituationer samt för
                sådan riskbedömning som avses
                i 1 kap. 6 § förordningen
                (2002:1086) om utsättning av
                genetiskt modifierade organismer
                i miljön och 7 § förordningen
                (2000:271) om innesluten
                användning av genetiskt
                modifierade organismer eller
                uppgifter som en ansvarig
                myndighet har fått i enlighet
                med artikel 4, 9 eller 12 i
                Europaparlamentets och rådets
                förordning (EG) nr 1946/2003 av
                den 15 juli 2003 om
                gränsöverskridande förflyttning
                av genetiskt modifierade
                organismer och som omfattas av
                de begränsningar i sekretessen
                som följer av artikel 16 samma
                förordning
83. stöd enligt
förordningen (1996:880) om finansiering genom
stiftelsen Industrifonden
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser 84. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser 85. tillsyn enligt lagen (1974:191) om
bevakningsföretag 86. beredskapsplanering
för livsmedelsförsörjning
87. utredning, planering
och stödverksamhet enligt
lagen (2006:647) om
finansiella åtgärder för
hanteringen av
restprodukter från
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
88. utredning, planering    sekretessen gäller inte beslut
och stödverksamhet hos
länsstyrelser i frågor
som rör näringslivet
89. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn som rör handel     i ärenden
med skjutvapen enligt
vapenlagen (1996:67)

90. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1982:1228)    i ärenden
om statligt bidrag för
investeringar som rör
distribution av
fjärrvärme och
förordningen (1983:1109) om statligt stöd för
vissa energiprojekt eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
91. planering och tillsyn
hos Försvarets
materielverk vid
uppbyggnad och kontroll
av företags
säkerhetsskydd

92. tillsyn över        sekretessen gäller inte beslut
vattenverksamhet enligt     i ärenden
miljöbalken och
miljötillsynsförordningen (2011:13)

93. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1983:1108)    i ärenden
om statligt bidrag till
installationer för
uppvärmning m.m.

94. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden
(1983:1097) med vissa
bestämmelser om
larmanläggningar m.m.
95. utredning hos
Försvarets materielverk
för bedömning av företag
inför framtida
materielleveranser

96. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden
(1991:336) om vissa
dryckesförpackningar,
tillsyn över verksamhet
som avser import och
återvinning av
dryckesförpackningar av
aluminium samt över
handhavande av statliga
medel för
företagshälsovård inom
lantbruket

97. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden
miljöbalken och annan
lagstiftning i fråga om
åtgärder som rör djur och
växter som tillhör
skyddade arter
98. stöd i form av       sekretessen gäller inte beslut
projektbidrag enligt      i ärenden
förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
eller bidrag till projekt
på filmområdet enligt
förordningen (1989:500) om vissa särskilda
insatser på kulturområdet

99. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden
tillsyn hos Post- och
telestyrelsen

100. utredning enligt      sekretessen gäller inte i
lagen (1990:712) om       ärenden som avses i 29 kap.
undersökning av olyckor     12 a och 13 §§ offentlighets-
och förordningen        och sekretesslagen (2009:400)
(1990:717) om
undersökning av olyckor
eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter,
särskild utredning som
har tillsatts av
regeringen för att utreda
en sådan olycka som avses
i 2 § samma lag samt
tillsyn hos Statens
haverikommission

101. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden
tillsyn hos Myndigheten
för press, radio och tv

102. utredning och
tillsyn hos
Kammarkollegiet

103. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden
tillsyn hos
Revisorsnämnden

104. tillståndsgivning     sekretessen gäller inte beslut
och tillsyn enligt       i ärenden
fastighetsmäklarlagen (2011:666)

105. utredning och
planering hos
sjöräddningscentralen i
Göteborg enligt
föreskrifter om ínformationsskyldighet
för vissa fartyg

106. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
stödverksamhet enligt      i ärenden
förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s
strukturfonder eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

107. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden
(1994:1708) om EG:s
förordningar om         sekretessen enligt 9 § första
strukturstöd och om stöd    stycket 1 gäller inte om
till utveckling av       intresset av allmän kännedom om
landsbygden, lagen       något förhållande som rör
(1994:1710) om EG:s       människors och djurs hälsa,
förordningar om         miljön, redligheten i handeln
jordbruksprodukter,       eller ett liknande
förordningen (2011:926)     allmänintresse har sådan vikt
om EU:s förordningar om     att uppgifterna bör lämnas ut
pris- och
marknadsreglering av
jordbruksprodukter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser, lagen (2009:1424) om kontroll
av skyddade beteckningar
på jordbruksprodukter
och livsmedel eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser,
förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade
beteckningar på
jordbruksprodukter och
livsmedel eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

108. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden
(1999:381) om åtgärder
för att förebygga och
begränsa följderna av
allvarliga
kemikalieolyckor

109. utredning som
handhas av
Livsmedelsekonomiska
institutet

110. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte om
tillsyn i fråga om intresset av allmän kännedom om
växtskyddsmedel och förhållande som rör människors
biocidprodukter enligt och djurs hälsa, miljön eller
bestämmelserna om ett liknande allmänintresse
bekämpningsmedel och har sådan vikt att uppgifterna
tillsyn i miljöbalken, bör lämnas ut
miljötillsynsförordningen (2011:13), förordningen sekretessen gäller inte heller (2014:425) om i övrigt beslut i ärenden eller
bekämpningsmedel och i ärenden om godkännande eller förordningen (2016:402) registrering av växtskyddsmedel om nematoder, insekter och eller biocidprodukter för en spindeldjur som allmän beskrivning av bekämpningsmedel produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namnet på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämningen på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse

111. utredning och       sekretessen gäller endast
planering hos Trafikverket   enligt 9 § första stycket 1
i fråga om tilldelning av
infrastrukturkapacitet     sekretessen gäller inte
enligt järnvägslagen      beslut i ärenden
(2004:519) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

112. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt    i ärenden
21 kap. 8 § första
stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

113. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt    i ärenden
1 kap. 4 § andra stycket
och 7 kap. 4 § första
stycket bokföringslagen (1999:1078) samt
utredning i
anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag

114. tillsyn enligt 11 kap.   sekretessen gäller inte beslut
2 och 3 §§ plan- och      i ärenden
bygglagen (2010:900) om
tillsynen gäller frågor om
byggprodukters lämplighet
eller utsläppande på
marknaden enligt någon av
bestämmelserna i 8 kap. 19-21 §§ samma lag eller
enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § den lagen

115. utredning av behovet
av
narkotikaklassificering
enligt
narkotikastrafflagen (1968:64) och
klassificering av varor
enligt lagen (1999:42) om
förbud mot vissa
hälsofarliga varor

116. utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om
typgodkännande enligt
fordonslagen (2002:574)

117. utredning, planering
och uppföljning hos
Trafikverket i fråga om
trafik- och
transportutveckling samt
infrastruktur på
järnvägstrafikområdet

118. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
planering som handhas av    i ärenden
Transportstyrelsen och
som avser den civila
sjöfarten och hamnskyddet

119. tillsyn enligt       sekretessen enligt 9 § första
produktsäkerhetslagen      stycket 1 gäller inte, om
(2004:451)           intresset av allmän kännedom om
                förhållande som rör risk för
                skada på person har sådan vikt
                att uppgiften bör lämnas ut
120. marknadskontroll sekretessen enligt 9 § första enligt lagen (2016:96) stycket 1 gäller inte, om om fritidsbåtar intresset av allmän kännedom om och vattenskotrar förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

121. tillsyn enligt lagen    sekretessen enligt 9 § första
(1998:1707) om åtgärder     stycket 1 gäller inte vid
mot buller och avgaser     tillsyn över produktsäkerheten
från mobila maskiner      hos varor som är avsedda för
                konsumenter eller kan antas
                komma att användas av
                konsumenter, om intresset av
                allmän kännedom om förhållande
                som rör risk för skada på
                person har sådan vikt att
                uppgiften bör lämnas ut
122. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
planering,           i ärenden
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

/Upphör att gälla U:2016-04-01/

123. utredning och
planering enligt
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

123. utredning och planering enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

124. utredning enligt      sekretessen enligt 9 § första
förordningen (2008:834)     stycket 1 gäller inte om
om producentansvar för     intresset av allmän kännedom om
batterier och          något förhållande som rör
förordningen (2014:1075)    människors hälsa, miljön,
om producentansvar för     redligheten i handeln eller ett
elutrustning samt        liknande allmänintresse har
tillsyn i fråga om       sådan vikt att uppgifterna bör
elektriska och         lämnas ut
elektroniska produkter,
elutrustning och
batterier enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13)

125. tillståndsgivning och
tillsyn enligt förordningar om
ekonomiska sanktioner som har
beslutats av Europeiska
unionen och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner samt
utredning till stöd för sådan
tillståndsgivning och tillsyn

126. utredning och
tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel
med vissa receptfria
läkemedel.

127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra
meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt

128. utredning hos       sekretessen gäller endast
Tandvårds- och         enligt 9 § första stycket 1
läkemedelsförmånsverket
enligt lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd

130. utredning,         sekretessen gäller inte
tillståndsgivning och      beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen (2010:1052) om
auktorisation av
patentombud

131. tillsyn enligt       sekretessen gäller inte
lagen (2010:1933) om      beslut i ärenden
auktorisation av
delgivningsföretag

132. utredning, planering
och stödverksamhet hos
Försvarets materielverk
med avseende på
exportstödjande
verksamhet

133. tillståndsgivning     sekretessen gäller inte
enligt socialtjänstlagen    beslut i ärenden
(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa
funktionshindrade

134. stöd enligt        sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1921)    enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
musiklivet

135. utredning och planering
hos Riksgäldskontoret i
frågor som rör bank- och
kreditväsendet

136. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2013:283) om bevakning
ombord på svenskt fartyg

137. utredning med anledning av
en ansökan om att utses till
ett tekniskt bedömningsorgan
enligt 4 kap. 5 § plan- och
byggförordningen (2011:338)

138. utredning hos
Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
i ärenden om hälsoekonomiska
bedömningar av
medicintekniska produkter
eller av läkemedel som
används inom sluten vård

139. stöd enligt förordningen  sekretessen gäller inte
(2013:80) om bidrag till    beslut i ärenden
öppenvårdsapoteksservice
av allmänt ekonomiskt
intresse

140. tillståndsgivning och   sekretessen gäller inte
tillsyn hos Försvarsmakten   beslut i ärenden
enligt 14 kap. luftfartsförordningen (2010:770)

141. tillsyn, utredning     sekretessen gäller inte
och planering hos        beslut i ärenden
Skogsstyrelsen enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av
skyldigheter för
verksamhetsutövare som
släpper ut timmer och
trävaror på marknaden

142. stöd enligt        sekretessen gäller inte
förordningen (2014:67) om    beslut i ärenden
bidrag till arbetsgivare
för köp av arbetsplatsnära
stöd för återgång i arbete

143. stöd enligt        sekretessen gäller inte
förordningen (2014:68) om    beslut i ärenden
bidrag till
företagshälsovården för
köp av medicinsk service

144. stöd enligt        sekretessen gäller inte
förordningen (2013:145)     beslut i ärenden
om stöd för innovativt
byggande av bostäder
för unga

145. tillsyn hos
länsstyrelser enligt
lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av
terrorism

146. stöd enligt
förordningen (2015:517) om stöd till lokala

klimatinvesteringar       sekretessen gäller endast
                enligt 9 § första stycket 1
                sekretessen gäller inte
                beslut i ärenden
147. stöd enligt förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

/Träder i kraft I:2016-10-01/

148. marknadskontroll enligt lagen (2016:768) om marin utrustning sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
Förordning (2016:864).

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Ackreditering                  12
Affärsverket svenska kraftnät          9
Aktier                     10
Allvarliga kemikalieolyckor           108
Arbetslivsforskning               9, 66
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare   79
Avfall                     40, 44
Avgasrening                   57
Batterier                    124
Bekämpningsmedel                110
Beredskapslagring                26
Beredskapsplanering               86, 123
Bevakning                    136
Bevakningsföretag                85
Bilskrotning                  57
Biluthyrning                  73
Biocidprodukter                 110
Biotekniska organismer             46
Boverket                    65, 137, 144
Brandfarliga varor               56
Byggprodukter                  114
Datakommunikation                47
Delgivningsföretag               131
Djur                      30, 97
Drivmedel                    57
Dryckesförpackningar              96
Dumpning                    44
Dumpnings- och subventionsundersökningar    69
Dyrkverktyg                   80
EG:s LIFE-fond                 55
Ekologisk produktion              28
Ekonomiska sanktioner              125
Elektriska och elektroniska produkter      124
Elsäkerhetsverket                9
Elutrustning                  124
Energibesparande åtgärder            14
Energimarknadsinspektionen           9
Energiprojekt                  90
Epizootilagstiftning              30
Europeisk läkemedelsmyndighet          33
Explosiva varor                 56
Exportkreditfinansiering            72
Exportkreditnämnden               8
Exportreglering                 22
Farledsavgift                  48
Farligt avfall                 40
Farligt gods                  50
Fartyg                     36, 136
Fastighetsmäklare                104
Film                      98
Fjärrvärme                   90
Foder                      22
Fordonslagen                  116
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd                     66
Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande              66
Fritidsbåtar och vattenskotrar 120
Fyr- och farledsvaruavgift           48
Förbränning                   44
Företagshälsovård inom lantbruket        96
Företagsstöd, regionalpolitiskt         75
Förfogandelagen                 71
Förorening                   84
Förrättningsavgift               48
Försvarets materielverk             91, 95, 132
Försvarsmakten                 140
Försvarsuppfinningar              43
Försäkringskassan                142, 143
Försörjningsberedskap              63
Garanti                     65
Gasskyddsmateriel                20
Genetiskt modifierade organismer        82
Guld                      51
Hamnskydd                    118
Havs- och vattenmyndigheten           24
Humanläkemedel                 33
Husdjur                     30
Hälsofarliga varor               34, 115
Hälsoskydd                   29
Importreglering                 22
Industrifonden                 83
Industrigarantilån               75
Inspektionen för vård och omsorg        58, 133
Investeringar                  9, 90
Investeringsstöd                75
Jordbruk                    24, 107
Järnvägstrafik                 14
Kammarkollegiet                 102
Kasino                     21
Kemikalier                   108
Kemiska produkter                46
Kommersiell service               75
Kommerskollegium                7
Kommitté                    2
Konstnärer                   98
Konsumentombudsmannen              15
Konsumentverket                 15
Kontinentalsockeln               37
Kraftverk                    4
Kraftdistribution                4
Krigsmateriel                  19
Krisberedskap                  31, 123
Kustbevakningen                 24
Kärnteknisk verksamhet             25, 87
Kött                      22
Laboratoriesed                 41
Larmanläggningar                94
Livsmedel                    28, 107, 109
Livsmedelsekonomiska institutet         109
Livsmedelsförordningen             28
Lokala klimatinvesteringar           146
Lokaliseringssamråd               11
Lotterier                    21
Läkemedel                    28, 33, 126, 138
Läkemedelslagen                 33
Länsstyrelser                  24, 31, 88
Läromedel                    54
/Träder i kraft I:2016-10-01/

Marin utrustning 148

Marinvetenskaplig forskning           35
Materielleveranser               95
Medicintekniska produkter            33, 138
Miljöavgift                   67
Miljöbalken                   23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97
Miljöfarlig verksamhet             40
Miljön                     23
Minerallagen                  52
Mobila maskiner                 121
Myndigheten för press, radio och tv       64, 101
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   13, 31
Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser           9
Måttenheter                   76
Narkotikaklassificering             115
Narkotikakontrollagen              34
Narkotikaprekursorer              34
Naturvårdsverket 55, 146, 147

Olja                      26, 60
Olyckor                     100
Patentombud                   130
Patientsäkerhet                 58
Platina                     51
Post- och telestyrelsen             99
Prisreglering, hos regeringen          1
Prisreglering och utredning, hos Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket           16
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets
område                     5
Producentansvar                 124
Produkter med dubbla användningsområden     19
Produktsäkerhetslagen              119
Programrådet för forskning för ett
avfallssnålt samhälle              9
Provtagning på djur               30
Ransoneringslagen                70
Receptfria läkemedel              126
Regeringen                   1
Regional utvecklingspolitik           75
Rennäringen                   24
Revisorsnämnden                 103
Riksgäldskontoret                65, 135
Risk- och sårbarhetsanalys           123
Rymdstyrelsen                  9
Rörledningar                  52
Salmonella                   30
Sametinget                   24
Silver                     51
Sjöfart                     36, 49, 68, 118
Sjöräddningscentralen i Göteborg        105
Skatteverket                  112, 113, 127
Skjutvapen                   89
Skogsbruket                   53
Skogsodlingsmaterial              39, 81
Skogsstyrelsen                 39, 141
Skogsvård                    18, 81
Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel                  127
Småföretagsstöd                 75
Socialstyrelsen                 31, 58, 123
Spetsteknik för hållbar stadsutveckling 147
Statens energimyndighet             9
Statens haverikommission            100
Statens jordbruksverk              6, 24
Statens kulturråd                74
Statens musikverk                134
Statligt tandvårdsstöd             128
Strukturfonder                 106
Strålskyddslagen                27
Strålsäkerhetsmyndigheten            9
Styrelsen för ackreditering och         12, 137
teknisk kontroll
Styrgruppen för Food from Sweden        9
Sveriges ekonomiska zon             42
Sysselsättningsbidrag              75
Sågverk                     39
Säkerhetsskydd                 91
Särskild utredare                2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket     16, 128, 138, 139
Taxitrafiklagen                 77
Teknisk kontroll                12
Tekniskt bedömningsorgan            137
Tekniskt bistånd                19
Tillväxtverket                 9
Tjänsteresor                  47
Tobakslagen                   61
Tobaksskatt                   127
Torvfyndigheter                 52
Trafiktillstånd                 77
Trafikverket                  9, 111, 117
Transportbidrag                 49
Transportstyrelsen               17, 118
Trädgårdsväxter                 38
Tullagen                    48
Tullkontor                   48
Täktverksamhet                 35
Uppvärmning                   93
Utsläpp av koldioxid              122
Utsäde                     59
Vapenlagen                   89
Vattenverksamhet                92
Verket för innovationssystem          9
Vetenskapsrådet                 66
Veterinär                    30
Veterinärmedicinska läkemedel          28
Virkesmätning                  18
Växter                     38, 59, 97
Yrkestrafiklagen                77
Årsredovisningslagen              62
Ädelmetallarbeten                76
Ägarfrågor                   10
Öppenvårdsapoteksservice            139
Förordning (2016:864).