Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Narkotikastrafflag (1968:64)

Svensk författningssamling 1968:64
t.o.m. SFS 2016:488
SFS nr: 1968:64
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1968-03-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:488
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Den som olovligen
1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar
eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är
avsedd för eget bruk,
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller
befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan
säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om
förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till
fängelse i högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av
narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika
finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228).

2 § Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2016:488).

3 § Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Lag (2016:488).

3 a § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket 1-5 döms för vårdslöshet med narkotika till
böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1228).

3 b § Den som uppsåtligen
1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar,
förpackar, transporterar eller tar annan liknande befattning
med narkotikaprekursorer som är avsedda för olovlig
framställning av narkotika, eller
2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana
narkotikaprekursorer

döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till
fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som
avses framställas samt övriga omständigheter är att anse som
ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt skall det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led
i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller
yrkesmässigt, avsett framställning av särskilt stor mängd
narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller
hänsynslös art. Lag (2006:46).

4 § För försök eller förberedelse till narkotikabrott, ringa narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:488).

5 § Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och
innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första
stycket 6 eller 3 b § första stycket 2, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:46).

5 a § Har upphävts genom lag (1992:861).

6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag
skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I
stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även
utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte
är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot
som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott
eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt
denna lag. Vad som nu sagts om narkotika gäller även
narkotikaprekursorer.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna
lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga
brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid
brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en
straffbar förberedelse eller stämpling, samt
2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott
enligt denna lag.

I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess
värde förklaras förverkat.

Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för
insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är
särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan
befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt
denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i
förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott
enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör,
förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2006:46).

7 § Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad
enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken
med följande avvikelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande
sätt då beslag har skett av narkotika, narkotikaprekursorer
eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden
för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för
förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med
narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag. Lag (2006:46).

8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller
hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller
euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan
omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och
som
1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en
internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika
enligt lagen. Lag (1999:43).

9 § Med narkotikaprekursorer förstås i denna lag ämnen som kan
användas vid framställning av narkotika och som är förtecknade
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller
rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om
regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och tredjeländer. Lag (2006:46).