Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Svensk författningssamling 2013:156
t.o.m. SFS 2014:954
SFS nr: 2013:156
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet I
Utfärdad: 2013-03-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:954
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att
erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Lagen gäller inte nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det
finns särskilda bestämmelser i den lagen om en kommuns
skyldighet att erbjuda samhällsorientering för dessa personer.

2 § Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har
beviljats
1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),
2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1-3, andra eller tredje stycket
utlänningslagen,
3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,
5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en
utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete,
sjätte stycket utlänningslagen, eller
6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen.

Lagen gäller dock inte nyanlända som går i gymnasieskola
eller är medborgare i ett land som är anslutet till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Lag (2014:954).

3 § Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de
nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen och som
omfattas av denna lag.

4 § Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt
efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör
tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes
i en kommun.

5 § Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i
kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem
att delta i samhällsorienteringen.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och
omfattning.


Övergångsbestämmelser

2013:156

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på
nyanlända invandrare som folkbokförs första gången i en kommun
efter utgången av april 2013.

2014:954

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014 och tillämpas på
nyanlända som folkbokförs för första gången i en kommun efter
utgången av juli 2014.