Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion

Svensk författningssamling 1996:764
t.o.m. SFS 2016:50
SFS nr: 1996:764
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1996-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:50
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Inledande bestämmelser

1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt
bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett
särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd
rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan
fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om
det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk
uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när
han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte
åsidosätts.

Av 3 kap. 1 § framgår att förhandling om offentligt ackord kan äga
rum under en företagsrekonstruktion.

3 § Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, värdepappersbolag, clearingorganisation och värdepapperscentral.

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett finansiellt institut eller holdingföretag som är försatt i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2016:50).

4 § Om det i lagen (2015:860) om internationella
säkerhetsrätter i lösa saker finns någon bestämmelse som
avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Lag (2015:867).


2 kap. Företagsrekonstruktion i allmänhet

Ansökan om företagsrekonstruktion

1 § En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av
gäldenären eller av en borgenär. Ansökan skall göras
skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i
tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansökningshandlingen skall vara egenhändigt undertecknad av
sökanden eller sökandens ombud.

I ansökan skall sökanden ange och styrka de omständigheter som
gör rätten behörig, om de inte är kända.

I 2 § lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till
insolvensförordningen finns ytterligare bestämmelser om
ansökans innehåll. Lag (2005:1053).

2 § Har en ansökan om företagsrekonstruktion gjorts hos en tingsrätt
som inte är behörig, skall rätten genast sända handlingarna i ärendet
till den tingsrätt som enligt vad dessa visar är behörig och
underrätta sökanden. Ansökan skall anses gjord, när handlingarna kom
in till den förra tingsrätten.

3 § En ansökan av gäldenären skall innehålla
1. en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna
till betalningssvårigheterna,
2. en borgenärsförteckning,
3. en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten skall
bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna, och
4. ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes
lämplighet för uppdraget.

4 § En ansökan av en borgenär skall innehålla
1. uppgift om borgenärens fordran på gäldenären,
2. upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter, och
3. ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes
lämplighet för uppdraget.

5 § En ansökan skall avvisas, om den inte innehåller sådana
uppgifter som krävs enligt 1, 3 och 4 §§, och sökanden inte följer
ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Förutsättningar för beslut om företagsrekonstruktion

6 § En förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion skall
meddelas är att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina
förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

Beslut om företagsrekonstruktion får inte meddelas, om det saknas
skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan
uppnås.

En ansökan av en borgenär får bifallas endast om gäldenären har
medgett ansökan.

Prövning av ansökan om företagsrekonstruktion

7 § Om gäldenärens ansökan tas upp, skall rätten genast pröva den,
om inte annat följer av 8 § andra stycket.

8 § Om en borgenärs ansökan tas upp, ska rätten sätta ut ett
sammanträde för prövning av ansökan. Sammanträdet ska hållas
inom två veckor från det att ansökan kom in till rätten. Om det
finns särskilda skäl, får det hållas senare, dock senast inom
sex veckor.

Till sammanträdet ska parterna kallas. Gäldenären ska i
kallelsen föreläggas att senast vid sammanträdet yttra sig över
ansökan. I kallelsen ska även anges att sammanträdet kommer att
ställas in, om gäldenären före sammanträdet själv ansöker om
företagsrekonstruktion eller skriftligen medger borgenärens
ansökan och rätten inte särskilt underrättar honom om att
sammanträdet ändå ska hållas. Parterna ska i kallelsen upplysas
om innehållet i 9 §.

Kallelserna ska delges parterna. Delgivning med gäldenären får
inte ske enligt 34-38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Gäldenären ska samtidigt med kallelsen delges de av borgenären
ingivna handlingarna. Lag (2010:1967).

9 § Om flera ansökningar som avser samme gäldenär är anhängiga
samtidigt och om en annan ansökan bifalls än den som kom in först,
skall det vad gäller frågor som är beroende av tiden för ansökan
anses som om beslutet om företagsrekonstruktion har grundats på den
ansökan som kom in först.

En borgenärs ansökan förfaller om
1. gäldenären skriftligen bestrider ansökan,
2. gäldenären eller borgenären uteblir från det sammanträde som
avses i 8 §, eller
3. gäldenären försätts i konkurs.

Om ansökan förfaller före sammanträdet skall rätten ställa in
sammanträdet och underrätta parterna.

10 § Om en ansökan bifalls, skall rätten samtidigt utse en
rekonstruktör. Finns det särskilda skäl får fler än en rekonstruktör
utses.

Rätten skall också bestämma tidpunkt för ett borgenärssammanträde
inför rätten. Sammanträdet skall äga rum inom tre veckor från
beslutet om företagsrekonstruktion eller den längre tid efter
beslutet som är oundgängligen nödvändig.

Rekonstruktören och dennes uppgifter

11 § En rekonstruktör skall ha den särskilda insikt och erfarenhet
som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende samt även i övrigt
vara lämplig för uppdraget.

Den som är anställd vid domstol eller Kronofogdemyndigheten får
inte vara rekonstruktör.

En rekonstruktör som inte är lämplig eller av någon annan orsak bör
skiljas från uppdraget skall entledigas av rätten. Frågor om
entledigande tas upp på begäran av rekonstruktören, en borgenär eller
gäldenären. Lag (2006:723).

12 § Rekonstruktören skall när han fullgör de uppgifter som anges i 1 kap. 2 § undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och i samråd
med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med
företagsrekonstruktionen skall uppnås (rekonstruktionsplan). Planen
skall tillställas rätten och borgenärerna.

Rekonstruktören får anlita sakkunnigt biträde.

Att rekonstruktören får väcka talan om återvinning framgår av 3 kap. 6 §.

13 § Rekonstruktören skall inom en vecka från beslutet om
företagsrekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om
beslutet.

Till underrättelsen skall fogas
1. en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och
skulder,
2. gäldenärens senaste balansräkning och de ytterligare upplysningar
som behövs om hans ekonomiska ställning,
3. uppgift om orsakerna till betalningssvårigheterna och om hur
verksamheten kan rekonstrueras, och
4. upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som bestämts
enligt 10 § andra stycket.

Om antalet borgenärer med fordringar utan förmånsrätt är mycket
stort, får underrättelser till dessa borgenärer ersättas av ett
tillkännagivande genom kungörelse. En sådan kungörelse skall
innehålla upplysning om beslutet om företagsrekonstruktion och om
tidpunkten för borgenärssammanträdet.

Gäldenärens skyldigheter

14 § Gäldenären är skyldig att lämna rekonstruktören alla
upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för
rekonstruktionen av verksamheten.

Gäldenären skall följa rekonstruktörens anvisningar om hur
verksamheten skall bedrivas.

15 § Gäldenären får inte utan rekonstruktörens samtycke
1. betala skulder som uppkommit före beslutet om
företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder,
2. åta sig nya förpliktelser, eller
3. överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av
väsentlig betydelse för gäldenärens verksamhet.

Åsidosätter gäldenären vad som föreskrivs i första stycket inverkar
detta inte på rättshandlingens giltighet.

Rekonstruktören får samtycka till en betalning som avses i första
stycket 1 endast om det föreligger synnerliga skäl.

Borgenärsammanträde och borgenärskommitté

16 § Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna beredas tillfälle
att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.

Om någon borgenär begär det, skall rätten vid sammanträdet bland
borgenärerna utse en borgenärskommitté. I kommittén får ingå högst
tre personer. Om gäldenären under det senast förflutna räkenskapsåret
sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare, har de anställda rätt
att därutöver utse en representant i kommittén. Om det finns
särskilda skäl får, rätten utse ytterligare personer att ingå i
borgenärskommittén.

Rekonstruktören skall i väsentliga frågor samråda med
borgenärskommittén, om inte något hindrar det.

Exekutiva åtgärder under en företagsrekonstruktion

17 § Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning
eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken inte äga rum mot
gäldenären. Verkställighet får dock ske för fordran för vilken
borgenären har handpanträtt eller retentionsrätt, eller för fordran
som avser underhållsbidrag. Handräckning enligt lagen (1978:599) om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. får inte ske.

Under företagsrekonstruktionen får inte heller meddelas beslut om
kvarstad eller betalningssäkring.

18 § Om det finns särskilda skäl att befara att gäldenären vidtar
eller underlåter att vidta en viss åtgärd och därigenom sätter en
borgenärs rätt i fara, får rätten på borgenärens begäran besluta om
lämplig åtgärd för att säkerställa dennes rätt. Bestämmelserna i 17 § hindrar inte verkställighet av ett sådant beslut.

19 § I 2 kap. 10 a § konkurslagen (1987:672) finns föreskrifter om
en borgenärs ansökan om att gäldenären skall försättas i konkurs
under pågående företagsrekonstruktion.

Gäldenärens avtal

20 § Har gäldenärens motpart före beslutet om
företagsrekonstruktion fått rätt att häva ett avtal på grund
av inträffat eller befarat dröjsmål med betalning eller annan
prestation, får motparten efter beslutet inte häva avtalet på
grund av dröjsmålet, om gäldenären med rekonstruktörens
samtycke inom skälig tid begär att det ska fullföljas. Gäldenären ska på motpartens begäran inom skälig tid ge besked
om avtalet ska fullföljas.

Ska ett avtal fullföljas enligt första stycket gäller
följande.
1. Är tiden för motpartens fullgörelse inne, ska gäldenären på
motpartens begäran fullgöra sina motsvarande prestationer
eller, om anstånd har medgetts beträffande vissa prestationer,
ställa säkerhet för dem.
2. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, har
motparten rätt att erhålla säkerhet för gäldenärens framtida
prestationer i den mån det av särskild anledning är nödvändigt
för att skydda honom mot förlust.

Om gäldenären inte lämnar besked enligt första stycket andra
meningen eller inte fullgör sina skyldigheter enligt andra
stycket, får motparten häva avtalet.

Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt
första och andra styckena är ogiltigt.

Om återtagande av vara som överlämnats till gäldenären sedan
ansökan gjorts om företagsrekonstruktion finns föreskrifter i 63 § fjärde stycket köplagen (1990:931).

Denna paragraf gäller inte för anställningsavtal eller för en
borgenär som innehar finansiella instrument, valuta eller
sådana fordringar som avses i 8 kap. 10 § andra stycket
konkurslagen (1987:672) som säkerhet. Lag (2011:730).

Kvittning

21 § Den som hade en fordran hos gäldenären när ansökan om
företagsrekonstruktion gjordes får, även om fordringen inte är
förfallen till betalning, använda den till kvittning mot
fordran som gäldenären då hade mot honom. Detta gäller dock
inte, om kvittning är utesluten på grund av någon av
fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt vad som sägs
nedan.

Om en fordran mot gäldenären har förvärvats genom överlåtelse
från tredje man senare än tre månader före ansökan om
företagsrekonstruktion, får den inte användas till kvittning
mot en fordran som gäldenären hade när borgenären förvärvade
sin fordran, om förvärvet inte med hänsyn till omständigheterna
kan anses som ordinärt. I fråga om dödsbo räknas tiden dock
från ansökan om boets avträdande till förvaltning av
boutredningsman, under förutsättning att en ansökan om
företagsrekonstruktion följt inom tre månader från det att en
boutredningsman förordnats. Sådant förbud gäller också, om en
fordran mot gäldenären har förvärvats tidigare genom sådant
fång och borgenären då hade skälig anledning anta att
gäldenären var på obestånd.

En borgenär, som har satt sig i skuld till gäldenären under
sådana omständigheter att det är att jämställa med betalning
med annat än sedvanliga betalningsmedel, får inte kvitta, i den
mån sådan betalning hade kunnat bli föremål för återvinning
enligt 3 kap. 5-7 §§.

En fordran på ersättning som tillkommer en borgensman eller
annan med anledning av en förpliktelse som han infriat (regressfordran) anses vid tilllämpning av vad som sägs ovan ha
förvärvats när hans förpliktelse grundades.

Överlåter gäldenären sedan ansökan om företagsrekonstruktion
gjorts en fordran så att en borgenär därigenom förlorar rätt
till kvittning, skall han ersätta borgenären för detta. Lag (2005:198).


3 kap. Offentligt ackord under företagsrekonstruktion

1 § Rätten kan i ett ärende om företagsrekonstruktion på begäran av
gäldenären besluta om förhandling om offentligt ackord (ackordsförhandling).

Villkor för offentligt ackord

2 § Ett offentligt ackord får avse att fordringar som tillkommer de
borgenärer som enligt 3 § får delta i ackordsförhandlingen sätts ned
och betalas på närmare angivet sätt. Ackordet skall ge alla
likaberättigade borgenärer lika rätt och minst tjugofem procent av
fordringarnas belopp, om inte lägre ackordsprocent godkänns av
samtliga kända borgenärer som skulle omfattas av ackordet eller det
finns särskilda skäl för lägre procent. Föreskriven minsta utdelning
skall betalas inom ett år efter det att ackordet har fastställts, om
inte samtliga nämnda borgenärer godkänner längre betalningstid.

Utan hinder av första stycket får ett offentligt ackord innehålla
villkor att borgenärerna får full betalning intill visst belopp, om
avvikelsen kan anses skälig med hänsyn till omfattningen av boet och
övriga omständigheter. En avvikelse till nackdel för viss borgenär
får också äga rum, om han har medgett det.

Ett ackord får även avse att gäldenären endast får anstånd med
betalningen eller annan särskild eftergift. Därvid tillämpas första
och andra styckena.

Borgenärer vid offentligt ackord

3 § I ackordsförhandling deltar endast borgenärer vilkas
fordringar uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. En
borgenär som kan få täckning för sin fordran genom kvittning
eller vars fordran är förenad med förmånsrätt deltar inte i
förhandlingen. En borgenär som vid konkurs skulle ha rätt till
betalning först efter övriga borgenärer deltar inte heller i
förhandlingen om inte övriga borgenärer som deltar i
förhandlingen medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt
eller förmånsrätt, deltar han eller hon i förhandlingen i
motsvarande mån. Kan en borgenärs fordran endast till viss del
täckas genom kvittning eller understiger värdet av den egendom
i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt borgenärens
fordran, deltar han eller hon med återstående del av
fordringen.

Innehåller ackordsförslaget en bestämmelse om att borgenärer
som inte har förmånsrätt ska få full betalning intill ett visst
belopp, ska deras fordringar i ackordsförfarandet anses som
förmånsberättigade i motsvarande mån.

En borgenär får delta i förhandlingen, även om fordringen inte
är förfallen till betalning eller den är beroende av särskilt
villkor.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som
till säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll om
återtaganderätt. Lag (2008:997).

Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord

4 § Ett ackordsförslag som ger minst femtio procent av
fordringsbeloppen skall anses antaget av borgenärerna, om tre
femtedelar av de röstande har godtagit förslaget och deras fordringar
uppgår till tre femtedelar av de röstberättigande fordringarnas
sammanlagda belopp. Är ackordsprocenten lägre, skall ackordsförslaget
anses antaget, om tre fjärdedelar av de röstande har enats om
förslaget och deras fordringar uppgår till tre fjärdedelar av de
röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.

Återvinning under företagsrekonstruktionen

5 § Sedan beslut meddelats om företagsrekonstruktion tillämpas
bestämmelserna i konkurslagen (1987:672) om återvinning i konkurs, om
offentligt ackord fastställs.

Söks återvinning av förmånsrätt eller betalning som vunnits genom
utmätning, får rätten besluta att fortsatt verkställighet i
utsökningsmålet tills vidare inte får äga rum.

6 § Talan om återvinning väcks av rekonstruktören eller av en
borgenär vars fordran skulle omfattas av ett offentligt ackord. Talan
skall väckas före det borgenärssammanträde som avses i 13 § och får
inte slutligt prövas innan frågan om offentligt ackord har blivit
avgjord. En borgenär som vill väcka talan skall underrätta
rekonstruktören. Om så inte har skett, får hans talan inte tas upp
till prövning.

Upphör företagsrekonstruktionen utan att offentligt ackord har
kommit till stånd och försätts inte gäldenären i konkurs efter
ansökan som gjorts inom tre veckor från det att
företagsrekonstruktionen upphörde, skall den väckta återvinningstalan
avvisas.

7 § Vad som vinns genom återvinningstalan skall, sedan kärandens
kostnader har ersatts, tillkomma de borgenärer som omfattas av det
offentliga ackordet. En svarande som med anledning av kärandens talan
kan få en fordran mot gäldenären deltar med fordringen i
ackordsförhandlingen och har rätt att avräkna den utdelning som
tillkommer honom på vad han

annars skulle ha betalat.

Om det i återvinningsmålet påkallas av en borgenär som omfattas av
det offentliga ackordet eller av gäldenären, kan rätten föreskriva
särskild förvaltning av det som enligt första stycket skall tillkomma
borgenärerna. Egendom som har satts under sådan förvaltning får
utmätas endast om ackordet har förfallit.

Verkan av offentligt ackord

8 § Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer,
såväl kända som okända, som enligt 3 § hade rätt att delta i
ackordsförhandlingen.

En borgenär som vid konkurs skulle ha rätt till betalning först
efter övriga borgenärer förlorar sin rätt till betalning av
gäldenären, om inte alla borgenärer som enligt 3 § hade rätt
att delta i ackordsförhandlingen tillgodoses fullt ut genom
ackordet.

En borgenär med förmånsrätt i viss egendom är bunden av
ackordet i fråga om belopp som inte kan tas ut ur egendomen. Lag (2008:997).

9 § En borgenär som har godkänt ett ackordsförslag förlorar inte
genom godkännandet sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom
gäldenären svarar för fordringen.

En begäran om ackordsförhandling

10 § En begäran om ackordsförhandling skall göras skriftligen. Skrivelsen skall innehålla ett ackordsförslag som anger hur mycket
gäldenären bjuder i betalning och när betalningen skall ske samt om
säkerhet har ställts för ackordet och vad den i så fall består av.

Till skrivelsen skall fogas en förteckning över boets tillgångar och
skulder som har upprättats av rekonstruktören enligt 14 § tidigast
tre månader innan ansökan om ackordsförhandling gjordes samt den
senaste balansräkningen.

11 § Till en begäran om ackordsförhandling skall även fogas
1. en berättelse av rekonstruktören som anger boets tillstånd och
orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter och innehåller en
översikt över tillgångar och skulder, uppgift om den utdelning som
kan påräknas i en konkurs samt upplysning om egendom har frångått
gäldenären under sådana förhållanden att den kan bli föremål för
återvinning, när det finns skälig anledning anta att gäldenären har
gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall
grunden därför samt hur gäldenären har fullgjort sin
bokföringsskyldighet,
2. ett yttrande av rekonstruktören om huruvida han anser att
ackordsförslaget bör antas av borgenärerna,
3. ett intyg av rekonstruktören att borgenärer som till antalet
utgör

minst två femtedelar av de i bouppteckningen upptagna borgenärer
vilkas fordringar skulle omfattas av ackordet och som tillsammans
innehar minst två femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp
har förklarat sig anse ackordet antagbart,
4. ett bevis att ackordsförslaget samt rekonstruktörens berättelse
och yttrande har sänts till alla borgenärer som tas upp i
bouppteckningen,
5. förskott, med belopp som regeringen föreskriver, på kostnaden för
ackordsfrågans handläggning hos rätten samt av rätten godkänd
säkerhet för vad som inte täcks av förskottet.

De handlingar och uppgifter som anges i första stycket och i 10 § behöver inte ges in, i den mån de redan har tillställts rätten och
borgenärerna i ärendet.

12 § En begäran om ackordsförhandling skall avvisas, om den inte
uppfyller de krav som anges i 10 och 11 §§ och gäldenären inte följer
ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Beslut om ackordsförhandling

13 § Om begäran om ackordsförhandling tas upp, skall rätten genast
meddela beslut om ackordsförhandling. Samtidigt skall rätten
1. bestämma tidpunkt för ett sammanträde med borgenärerna inför
rätten,
2. kalla gäldenären, rekonstruktören och borgenärerna till
sammanträdet, och
3. kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på
det sätt som regeringen föreskriver.

Bouppteckning

14 § I den bouppteckning som avses i 10 § andra stycket ska
tillgångarna tas upp till noggrant uppskattade värden. Om
möjligt ska det även lämnas specificerad uppgift om de värden
som i bokföringshandlingarna har åsatts tillgångarna eller, när
sådan värdering inte har gjorts, om anskaffningskostnaden. Bouppteckningen ska vidare innehålla uppgift om varje borgenärs
namn och postadress.

Ränta på en borgenärs fordran ska inte beräknas längre än till
dagen för ansökan om företagsrekonstruktion. En fordran i
utländskt myntslag ska beräknas efter den kurs som gällde
nämnda dag.

Har en borgenär förmånsrätt, ska det anges jämte grunden till
det.

Om någon anmärker mot en fordran eller bedöms värdet av den
egendom, i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt,
understiga hans eller hennes fordran, ska det anges. Lag (2008:997).

Senare anmälda fordringar

15 § Vill någon delta i ackordsförhandlingen med en fordran som inte
har upptagits i bouppteckningen och inte heller senare blivit känd,
bör han skriftligen anmäla fordringen hos rekonstruktören senast en
vecka före det borgenärssammanträde som avses i 13 §. Anmäls en
fordran senare, får det inte föranleda att borgenärernas prövning av
ackordsförslaget skjuts upp.

Anmärkningar mot fordran som omfattas av ackordet

16 § Om gäldenären eller en borgenär vill anmärka mot en
fordran som skulle omfattas av ackordet, ska han eller hon göra
det skriftligen hos rekonstruktören i så god tid som möjligt
och i vart fall före omröstningen vid borgenärssammanträdet
under ackordsförhandlingen.

Finner rekonstruktören anledning till anmärkning mot en fordran
som skulle omfattas av ackordet eller framställer gäldenären
eller en borgenär sådan anmärkning hos rekonstruktören, ska
denne skyndsamt underrätta den borgenär vars fordran avses med
anmärkningen. Detsamma gäller, när värdet av egendom vari
borgenär har särskild förmånsrätt bedöms understiga fordringen. Lag (2008:997).

Borgenärssammanträde

17 § Borgenärssammanträdet under ackordsförhandlingen skall hållas
tidigast tre och senast fem veckor efter beslutet om denna.

Gäldenären bör inställa sig personligen vid borgenärssammanträdet. Han skall därvid lämna rätten, rekonstruktören och borgenärerna de
upplysningar om boet som de begär. Kan gäldenären inte infinna sig
personligen, bör han ställa ombud. Har edgång begärts enligt 18 §,
skall gäldenären inställa sig personligen, såvida denne inte redan
har avlagt eden inför någon annan tingsrätt.

Rekonstruktören skall tillhandahålla en förteckning över de
borgenärer som har rätt att delta i omröstning i ackordsfrågan, med
uppgift om de fordringsbelopp för vilka rösträtt får utövas. I
förteckningen skall även antecknas anmärkning som har framställts mot
en borgenärs fordran.

18 § På begäran av en borgenär skall gäldenären vid
borgenärssammanträdet avlägga bouppteckningsed. Han skall därvid göra
de tillägg till eller ändringar i bouppteckningen som han anser
behövas och med ed betyga att bouppteckningen med gjorda tillägg
eller ändringar är riktig, så att det inte enligt hans vetskap har
oriktigt utelämnats eller upptagits någon tillgång eller skuld.

Är gäldenären en juridisk person och finns flera ställföreträdare,
behöver bouppteckningsed inte avläggas av en sådan ställföreträdare
vars edgång måste antas sakna betydelse för utredningen av
gäldenärens ekonomiska ställning.

När det finns anledning till det, får rätten besluta att gäldenären
skall avlägga eden inför någon annan tingsrätt. Är gäldenären sjuk,
får eden avläggas där han vistas.

Vägrar gäldenären att avlägga ed, förfaller beslutet om
ackordsförhandling, om det inte finns synnerliga skäl för att
ackordsförhandlingen skall fortsättas.

19 § Om både en borgenär och en borgensman eller någon annan som
förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för
denna, har de tillsammans en röst, vilken beräknas efter borgenärens
fordran. Kan de inte enas, gäller borgenärens mening, om inte de
andra löser ut honom eller ställer betryggande säkerhet för
fordringen.

20 § Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna rösta om
ackordsförslaget.

En anmärkning som har framställts mot en fordran utgör inte hinder
mot att borgenären deltar med fordringen i omröstningen. Är utgången
av omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte,
skall rätten vid sammanträdet utreda tvistefrågan och söka åstadkomma
en förlikning. De närvarande får med bindande verkan för dem som har
uteblivit medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller
uppdra åt rekonstruktören att ingå förlikning med borgenären. Kan
förlikning inte träffas, skall frågan handläggas enligt vad som sägs
i 23 § första stycket för bestämmande av omröstningens utgång.

En förlikning angående framställd anmärkning får inte ingås i annan
ordning än som anges i andra stycket utan samtycke av alla vilkas
rätt är beroende av förlikningen.

Vid omröstning tillämpas 14 § andra stycket.

21 § Gäldenären får inte återta eller ändra ackordsförslaget utan
medgivande av rätten. Yrkande härom skall framställas senast vid
borgenärssammanträdet innan omröstning sker.

Har ändring av ackordsförslaget medgetts, får prövningen av
förslaget skjutas upp till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om
ändringen inte medför att förslaget blir sämre för borgenärerna, får
prövningen dock skjutas upp endast om det finns särskilda skäl.

22 § Om rätten i annat fall än som avses i 21 § andra stycket finner
att det finns särskilda skäl för att skjuta upp borgenärernas
prövning av ackordsförslaget, får rätten besluta om uppskov till
fortsatt sammanträde inom tre veckor.

Fastställelse av offentligt ackord

23 § Har ackordsförslaget antagits vid borgenärssammanträdet men
finns det enligt 25 § anledning att inte fastställa ackordet, skall
ackordsfrågan prövas av rätten vid en förhandling. Detsamma gäller,
om det vid sammanträdet inte kan avgöras om förslaget har antagits
eller förkastats av borgenärerna.

Om ackordsfrågan inte skall prövas vid en förhandling, skall rätten
fastställa ackordet.

Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka efter
förhandlingen, om inte längre tid är nödvändig på grund av särskilda
omständigheter.

24 § Är utgången av omröstningen över ackordsförslaget beroende av
om kvarstående anmärkningar godkänns eller inte och finns det i
övrigt skäl att fastställa ackordet, skall rätten först pröva
anmärkningarna eller så många av dem att utgången av omröstningen
blir densamma, vare sig övriga anmärkningar godkänns eller inte.

25 § Ett ackord får inte fastställas om
1. ärendet inte har handlagts på föreskrivet sätt och felet kan ha
inverkat på ackordsfrågans utgång,
2. ackordet inte uppfyller villkoren i 2 §,
3. det finns skälig anledning anta att gäldenären i hemlighet har
gynnat någon borgenär för att inverka på ackordsfrågan eller att
något annat svek har ägt rum vid ackordet eller
4. ackordet uppenbart är till skada för borgenärerna.

Även om första stycket inte är tillämpligt, får rätten efter
omständigheterna vägra att fastställa ackordet, om en borgenär eller
en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären svarar för
fordringen har bestritt fastställelse på grund av att det inte finns
betryggande säkerhet för ackordets fullgörande, att ackordet är till
skada för borgenärerna eller att ackordet av någon annan särskild
anledning inte bör medges.

Vägras fastställelse enligt första stycket 1 och är förslaget inte
förkastat av borgenärerna eller förfallet, skall borgenärerna på nytt
pröva ackordsförslaget och ett sammanträde sättas ut för detta.

Tillsyn

26 § På begäran av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan
rätten, om det finns skäl till det, förordna rekonstruktören eller
någon annan lämplig person att utöva tillsyn över att gäldenären
fullgör sina åtaganden enligt ackordet. Om det behövs, skall även en
ersättare för tillsynsmannen förordnas.

Gäldenären skall ge tillsynsmannen de uppgifter som denne begär och
följa de anvisningar som tillsynsmannen lämnar.

I fråga om entledigande av tillsynsman tillämpas bestämmelserna om
entledigande av rekonstruktör i 2 kap. 11 § tredje stycket.

Förverkande av offentligt ackord

27 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av
ackordet kan rätten förklara att den eftergift som genom
ackordet har medgetts gäldenären har förfallit, om
1. gäldenären

a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs
eller exekutiv förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på
ackordsfrågans avgörande,
2. gäldenären har åsidosatt vad som åligger honom enligt 26 § andra stycket, eller
3. gäldenären på något annat sätt uppenbart har försummat sina
åtaganden enligt ackordet.

Förlikning är inte tillåten i en fråga som avses i första
stycket.

Även om den eftergift som har medgetts gäldenären förklarats
förfallen, får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot
gäldenären eller mot den som har gått i borgen för ackordet. Lag (2005:245).


4 kap. Övriga bestämmelser

Handläggningen av ärenden om företagsrekonstruktion

1 § Om inte annat föreskrivs, gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden för rättens handläggning enligt denna lag.

2 § En sådan förhandling som avses i 3 kap. 23 § första stycket
skall äga rum så snart som möjligt. Om rekonstruktören, gäldenären
eller en borgenär uteblir från förhandlingen, hindrar det inte att
ackordsfrågan prövas och avgörs.

3 § Bevis eller fullmakt som visar att den som i egenskap av
ställföreträdare eller ombud företräder en borgenär är behörig
behöver visas upp endast om det finns särskilda skäl.

Kostnader för företagsrekonstruktionen

4 § Rekonstruktören har rätt till ersättning för arbete och för de
utlägg som uppdraget har krävt. Arvodet får inte bestämmas till ett
högre belopp än som med hänsyn till det arbete som uppdraget har
krävt, den omsorg och skicklighet varmed det har utförts samt
näringsverksamhetens omfattning kan anses utgöra skälig ersättning
för uppdraget.

Rekonstruktörens rätt till ersättning skall, på begäran av
rekonstruktören eller gäldenären, prövas av rätten. Så länge ett
ackord inte fullgjorts får också en borgenär vars fordran omfattas av
ackordet begära en

sådan prövning.

5 § I fråga om ersättning till en tillsynsman tillämpas
bestämmelserna i 4 §.

6 § Kostnaderna för handläggningen hos rätten liksom de ersättningar
som avses i 4 och 5 §§ skall betalas av gäldenären.

Företagsrekonstruktionens upphörande

7 § Rätten skall besluta att företagsrekonstruktionen skall upphöra,
om
1. sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen
kan anses uppnått,
2. gäldenären begär det och beslut om ackordsförhandling inte har
meddelats,
3. gäldenären utan laga förfall uteblir från det
borgenärssammanträde som anges i 2 kap. 10 § andra stycket,
4. rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med
företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått, eller
5. det i annat fall finns särskilda skäl för att
företagsrekonstruktionen bör upphöra.

Om gäldenären försätts i konkurs upphör företagsrekonstruktionen.

8 § I annat fall än som avses i 7 § skall rätten, när tre månader
förflutit från dagen för beslutet om företagsrekonstruktion, besluta
att företagsrekonstruktionen skall upphöra.

Om det finns särskilda skäl kan dock rätten, efter begäran av
gäldenären inom den i första stycket angivna tiden, medge att
företagsrekonstruktionen får pågå under ytterligare högst tre
månader. Om det finns synnerliga skäl, kan rätten under motsvarande
förutsättning förlänga tiden med ytterligare högst tre månader i
taget. Företagsrekonstruktionen får dock inte pågå under längre tid
än sammanlagt ett år, om inte ackordsförhandling har beslutats.

9 § Innan rätten fattar beslut enligt 7 § första stycket eller 8 § andra stycket skall gäldenären, rekonstruktören och de borgenärer som
infunnit sig till borgenärssammanträde som avses i 2 kap. 10 § andra
stycket ges tillfälle att yttra sig. Om en borgenärskommitté har
utsetts, skall även de som ingår i denna ges tillfälle att yttra sig.

Överklagande m.m.

10 § Beslut om företagsrekonstruktion och om ackordsförhandling samt
beslut att företagsrekonstruktionen skall upphöra skall tillämpas
omedelbart, om inte annat bestämts av rätten. Detsamma gäller beslut
att utse eller entlediga rekonstruktör.

11 § Rättens beslut enligt denna lag får överklagas för sig. Detta
gäller dock inte beslut i en fråga som avses i 3 kap. 21 § första
stycket eller 24 § eller beträffande sådan ny prövning som avses i 3 kap. 25 § tredje stycket.

I fråga om beslut om ackordsförhandling räknas klagotiden från den
dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes
Tidningar.

Skadestånd

12 § Om en borgenärs ansökan om företagsrekonstruktion inte bifalls
och om borgenären när han gav in sin ansökan saknade skälig anledning
anta att gäldenären hade sådana betalningssvårigheter som avses i 2 kap. 6 § första stycket, skall borgenären ersätta gäldenären den
skada som skäligen kan anses ha orsakats denne genom ansökningen och
dess handläggning.

Talan om skadestånd enligt första stycket skall väckas vid den
tingsrätt där ärendet om företagsrekonstruktion är eller har varit
anhängigt.

Straff m.m.

13 § En borgenär som för sin röst vid ett borgenärssammanträde
enligt 3 kap. har betingat sig någon särskild förmån av gäldenären
döms till böter eller fängelse i högst ett år.

14 § Åtal mot en gäldenär för brott mot borgenärer och åtal mot en
borgenär för brott som avses i 13 § får väckas vid den tingsrätt där
ärendet om företagsrekonstruktion är eller har varit anhängigt.


Övergångsbestämmelser

1996:764
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996, då ackordslagen (1970:847) skall upphöra att gälla.
2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före
ikraftträdandet, gäller dock ackordslagen i stället för denna lag.

2003:549
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om en företagsrekonstruktion som har beslutats på
grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas
äldre bestämmelser.

2008:997
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

2010:1967
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15-17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.

2011:730
1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid företagsrekonstruktion som beslutats före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.