Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

Svensk författningssamling 1993:1742
t.o.m. SFS 2010:516
SFS nr: 1993:1742
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1993-12-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:516
Upphävd: 2016-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:319
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om -- krav på tillstånd för sjömätning, för fotografering och liknande
registrering från luftfartyg samt för upprättande av databaser med
landskapsinformation, -- krav på tillstånd för spridning av flygbilder och liknande
registreringar från luftfartyg, av kartor samt av andra
sammanställningar av landskapsinformation.

2 § Med landskapsinformation avses lägesbestämd information om
förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och
havsbottnen.

Framställning och lagring av landskapsinformation

3 § Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med
undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, utan tillstånd av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd skall meddelas endast om det finns särskilda skäl för det.

Den som svarar för en allmän hamn behöver dock inte tillstånd för
sjömätning som utförs i hamnen.

4 § Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg
inom eller av sådana restriktionsområden som bestämts av
regeringen enligt 1 kap. 8 § första stycket första meningen
luftfartslagen (2010:500) får inte utföras utan tillstånd när
det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen
bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela tillstånd endast om det finns särskilda skäl för det.

Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit
i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att vad som
sägs i första stycket om tillstånd ska gälla för
fotografering och liknande registrering från luftfartyg även
inom eller av andra områden än restriktionsområden.

Befälhavare på luftfartyg ska se till att fotografering eller
liknande registrering inte utförs i strid med bestämmelserna
i första och andra styckena. Lag (2010:516).

5 § En databas med landskapsinformation över svenskt territorium
får inte inrättas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer, om databasen skall föras med hjälp av
automatisk databehandling. Tillstånd skall ges om databasens
innehåll inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

Tillstånd krävs dock inte för en sådan databas som sägs i första
stycket, om den framställs enbart med hjälp av material som får
spridas enligt 6 eller 7 § eller som annars får spridas utan hinder
av bestämmelserna i lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge
undantag från kravet på tillstånd.

Spridning

6 § Flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor i
större skala än 1: 100 000 samt andra sammanställningar av
landskapsinformation över svenskt territorium får inte spridas utan
tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd skall ges, om spridning kan ske utan att det kan antas medföra
skada för Sveriges totalförsvar.

Tillstånd krävs dock inte för kartor och flygbilder som framställts
före år 1900.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge
undantag från kravet på tillstånd.

7 § Bestämmelserna i 6 § första stycket första meningen gäller inte
för bilder eller liknande registreringar av landskapsinformation
som har framställts endast med hjälp av satelliter, under förutsättning
att det därvid erhållna materialet inte har ställts samman med annan
landskapsinformation över svenskt territorium.

Straff m. m.

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför flygfotografering
eller liknande registrering från luftfartyg i strid med vad som
föreskrivs i 4 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför sjömätning i strid
med vad som föreskrivs i 3 § eller utan tillstånd inrättar en sådan
databas som sägs i 5 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket.

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider flygbilder eller
liknande registreringar från luftfartyg, kartor eller andra samman- ställningar av landskapsinformation som inte får spridas enligt 6 eller 7 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket.

11 § Bestämmelserna i 8--10 §§ gäller endast om gärningen inte är
belagd med straff enligt brottsbalken.

12 § Flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor
och andra sammanställningar av landskapsinformation som har tillkommit
eller spritts genom förfarande som utgör brott enligt denna lag skall
förklaras förverkade. Detsamma gäller föremål som använts som hjälpmedel
vid brott enligt denna lag. Förverkande skall ske endast om det inte
är uppenbart oskäligt.

Överklagande

13 § Beslut enligt 3-6 §§, som meddelats av någon annan än
regeringen, får överklagas hos förvaltningsrätten. Om beslutet
innebär att en statlig myndighet har avslagit en annan statlig
myndighets ansökan, får beslutet i stället överklagas hos
regeringen. Lag (2009:816).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1993:1742

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Databaser med
landskapsinformation som förs med hjälp av automatisk
databehandling och som inrättats före ikraftträdandet får dock
föras utan tillstånd intill utgången av september 1995.

Genom lagen upphävs
1. lagen (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa
kartor,
2. lagen (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av
flygbilder och vissa fotografiska bilder.

Beslut som har meddelats enligt de upphävda lagarna gäller
fortfarande.