Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Svensk författningssamling 1991:615
t.o.m. SFS 2016:112
SFS nr: 1991:615
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1991-05-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:112
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Enligt bestämmelserna i denna lag får sådana bostadsföreningar
som avses i punkterna 4 och 7 övergångsbestämmelserna till
bostadsrättslagen (1991:614) omregistreras till
bostadsrättsföreningar.

Bolagsverket prövar fråga om omregistrering efter anmälan av
bostadsföreningen. Lag (2004:242).

2 § Omregistrering får ske under förutsättning
1. att bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stadgar
i överensstämmelse med bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),
2. att bostadsföreningen har minst tre medlemmar och har utsett
styrelse och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med
bestämmelserna i 9 kap. 12 och 26 §§ bostadsrättslagen,
Lag (1993:315).
3. att bostadsföreningen har beslutat ändra sin firma till
överensstämmelse med bestämmelserna i 9 kap. 6 § bostadsrättslagen, samt
4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har
upprättats och registeras samtidigt med att föreningen
omregisteras.

I fråga om omregisteringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap. 31 § bostadsrättslagen.

3 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första
stycket 1--3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 7 kap. 15 § andra stycket sista meningen nämnda lag skall inte gälla
sådana beslut och inte heller när föreningsstämma beslutar i annan
angelägenhet som rör omregistreringen. Inte heller skall sådana villkor
i stadgarna som går längre än vad som föreskrivs i 14 § första stycket
och 15 § nämnda kapitel tillämpas.

3 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första stycket 1-3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 7 kap. 35 § andra stycket 2 och 3 nämnda lag ska inte gälla sådana beslut och inte heller när föreningsstämma beslutar i någon annan angelägenhet som rör omregistreringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än vad som föreskrivs i 34 och 35 §§ nämnda kapitel tillämpas. Lag (2016:112).

4 § Innan ett beslut fattas som avses i 2 § första stycket 1--3, skall
en förenklad ekonomisk plan ha upprättats av bostadsföreningens styrelse
och godkänts av föreningsstämman. I planen skall en beräkning göras av
bostadsföreningens behållna tillgångar. Medlemmarnas insatser skall
anses utgöra motsvarande insatser i bostadsrättsföreningen. Överskott
utöver insatserna kvarstår i bostadsrättsföreningen om inte
föreningsstämman beslutar annat.

5 § När ett beslut om omregistrering har vunnit laga kraft, skall de
lägenheter som av bostadsföreningen varit upplåtna med sådan rätt som
anges i punkt 4 eller 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) i stället anses upplåtna med bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningens styrelse skall genast utfärda bevis till
bostadsrättshavarna om bostadsrätterna. Beviset skall innehålla sådana
uppgifter som skall anges i lägenhetsförteckning enligt 9 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614).


Övergångsbestämmelser

1992:1452
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara
registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses
föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 1 § i sin äldre
lydelse.

2004:242
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.