Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1974:191) om bevakningsföretag

Svensk författningssamling 1974:191
t.o.m. SFS 2016:146
SFS nr: 1974:191
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1974-04-26
Omtryck: SFS 1989:148
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:146
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Med bevakningsföretag avses i denna lag den som
yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning
1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig
tillställning eller något annat sådant,
2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller
3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med
transport.

Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller
kommunal myndighet. Den gäller inte heller bevakning som utförs
av enskild person, om denne endast fullgör uppdrag med stöd av
ett förordnande som har meddelats honom av en myndighet enligt
en bestämmelse i lag. Lag (2006:517).

2 § Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet som avses i 1 § första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation).

Föreskriven utbildning av personal som skall utföra
bevakningstjänst får ske endast efter auktorisation enligt
denna lag. Företag som utan att vara bevakningsföretag bedriver
sådan utbildning kallas utbildningsföretag. Lag (2006:517).

2 a § Ny beteckning 16 § genom lag (2009:311).

3 § Auktorisation får beviljas endast om det kan antas att
verksamheten
1. kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt
och i övrigt i överensstämmelse med god sed inom branschen,
2. inte kommer att få en från allmän synpunkt olämplig
inriktning, och
3. kommer att uppfylla de krav som ställs på verksamhet av det
slag som företaget skall bedriva.

Vid prövning enligt första stycket skall det särskilt beaktas
att företaget har en lämplig organisation och planläggning av
sin verksamhet.

För auktorisation krävs också att företaget har utsett en
person som föreståndare för verksamheten. Lag (2006:517).

3 a § I ett beslut om auktorisation skall det anges vilket
eller vilka slag av verksamheter som auktorisationen avser. Lag (2006:517).

3 b § En enskild person som tillfälligt bedriver bevakningsverksamhet eller utbildning i Sverige har, trots 3 §, auktorisation för verksamheten om han eller hon
1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
2. uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen, och
3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är uppfyllda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att ha auktorisation. Lag (2016:146).

4 § All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall
vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad,
medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för
anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller föreståndaren
för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i
bevakningsföretagets styrelse. Lag (2006:517).

4 a § Den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbetar i Sverige är, trots 4 §, godkänd för arbetet om han eller hon
1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
2. uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen, och
3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är uppfyllda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att vara godkänd. Lag (2016:146).

4 b § Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Lag (2016:146).

5 § Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska inhämta Polismyndighetens yttrande innan
auktorisation beviljas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som
ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2014:582).

6 § Prövning som avses i 4 § görs av länsstyrelsen.

Ett godkännande enligt 4 § får begränsas till viss tid, om det
finns särskilda skäl.

Frågor om godkännande enligt 4 a § prövas av länsstyrelsen. Lag (2012:79).

7 § Den som är godkänd för anställning i bevakningsföretag och har till
uppgift att utföra bevakningstjänst (väktare) har det skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken när han utför sådan tjänst. Lag (1989:148).

8 § Tillsyn över auktoriserade bevaknings- och
utbildningsföretag utövas av länsstyrelsen. Andra myndigheter
ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs för
tillsynen.

Vid tillsynen ska länsstyrelsen särskilt kontrollera att de
villkor för auktorisation som anges i 3 § fortfarande är
uppfyllda. Lag (2012:79).

9 § Auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag ska
lämna länsstyrelsen de upplysningar om verksamheten som den
begär för sin tillsyn.

Företagen ska före mars månads utgång varje år skicka in en
redogörelse för föregående års verksamhet till länsstyrelsen.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller inte verksamhet som
avses i 3 b §. Lag (2009:311).

10 § Länsstyrelsen har rätt att inspektera auktoriserade bevaknings- och
utbildningsföretag och att ta del av samtliga handlingar som rör
företagens bevakningsverksamhet eller utbildning av väktare. Inspektionen skall göras så snart det finns anledning till det, dock
minst en gång vartannat år. Lag (1989:148).

11 § Underlåter ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag
att lämna upplysningar enligt 9 § första stycket, att sända in
redogörelse enligt 9 § andra stycket eller att lämna tillgång till
handlingar enligt 10 §, får länsstyrelsen förelägga vite. Lag (1989:148).

12 § Länsstyrelsen får förelägga ett auktoriserat bevaknings- eller
utbildningsföretag att vidta de rättelser och andra åtgärder som
föranleds av tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1989:148).

13 § En auktorisation kan återkallas när det inte längre
finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation
eller när det i övrigt finns särskild anledning till
återkallelse.

I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen
begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av
verksamheter.

Frågor om återkallelse av auktorisation prövas av den
länsstyrelse som utövar tillsyn över det berörda företaget. Vid behandlingen av en sådan fråga ska länsstyrelsen inhämta
Polismyndighetens yttrande. Ett sådant yttrande behövs dock
inte om skälet för återkallelsen är att företaget har
försatts i konkurs eller självt har begärt att
auktorisationen ska återkallas.

Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en
begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart,
om inte annat förordnas. Lag (2014:582).

13 a § Ett godkännande enligt 4 § kan återkallas när det inte
längre finns förutsättningar enligt denna lag för godkännande
eller när det i övrigt finns särskild anledning till
återkallelse. Ett godkännande skall återkallas när den som
godkännandet avser har lämnat sin anställning eller sitt
uppdrag hos ett auktoriserat bevakningsföretag och inte inom
tre månader därefter har visat att han eller hon har fått en ny
anställning eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen i stället för
att återkalla ett godkännande begränsa det till en viss
verksamhet eller ett visst område.

Frågor om återkallelse av godkännande prövas av den
länsstyrelse som har godkänt den som prövningen avser eller, om
frågan angår föreståndaren för verksamheten eller en ledamot
eller en suppleant i det berörda företagets styrelse, av den
länsstyrelse som utövar tillsyn över företaget.

Ett beslut om återkallelse av eller en begränsning i ett
godkännande gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (2006:517).

13 b § I fråga om verksamhet som avses i 3 b och 4 a §§ gäller
att länsstyrelsen, om den bedömer att det finns grund för
återkallelse av auktorisation eller godkännande enligt 13 och 13 a §§, får förklara att personen i fråga inte längre har
auktorisation respektive är godkänd. I övrigt gäller
bestämmelserna i 13 och 13 a §§ i tillämpliga delar för sådan
verksamhet. Lag (2012:79).

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet som avses i 1 § första stycket utan auktorisation eller lämnar osann uppgift i fall som
avses i 9 §. Lag (1989:148).

15 § Länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Polismyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut i
ärenden om auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:582).

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och
godkännande samt om villkor för de verksamheter som omfattas
av denna lag. Lag (2009:311).


Övergångsbestämmelser

1989:148
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
2. Annan än auktoriserat bevakningsföretag som vid lagens ikraftträdande
bedriver föreskriven utbildning av väktare får, under förutsättning att
ansökan om auktorisation av sådan verksamhet görs före den 1 oktober 1989, fortsätta verksamheten till dess ansökningen slutligt har prövats. Avslås ansökningen får, när särskilda skäl föreligger, ändå medges att
verksamheten får fortsätta under en viss övergångstid.
3. Ett auktoriserat bevakningsföretag som vid ikraftträdandet bedriver
verksamhet för bevakning av enskild person för dennes skydd eller
föreskriven utbildning av väktare behöver inte auktorisation av denna
verksamhet under förutsättning att den före ikraftträdandet har getts
tillkänna för tillsynsmyndigheten.
4. I fråga om överklagande och underställning av beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1995:34

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2006:517
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelsen i 4 § om godkännande av styrelsesuppleanter skall dock tillämpas
först från och med den 1 juli 2007.
2. Ett beslut om auktorisation som har meddelats enligt äldre
bestämmelser gäller längst till utgången av juni 2007. Om ett
bevaknings- eller utbildningsföretag som har meddelats
auktorisation enligt äldre bestämmelser före utgången av juni 2007 ger in en ansökan om att få bedriva verksamhet enligt de
nya bestämmelserna, gäller äldre beslut om auktorisation även
därefter, dock längst till dess att frågan om ny auktorisation
slutligt har avgjorts.