Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Svensk författningssamling 2015:517
t.o.m. SFS 2016:358
SFS nr: 2015:517
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2015-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:358
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag ges enligt denna förordning i syfte att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 § I denna förordning betyder

växthusgas: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten, svavelhexafluorid eller kvävetrifluorid,

laddningsstation för normalladdning: en laddningsstation med en effekt på lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon, och

laddningsstation för snabbladdning: en laddningsstation med en effekt på mer än 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Allmänna förutsättningar för stöd

3 § Stöd får endast ges till en åtgärd som bidrar till att
1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi i det eller de län eller i den eller de kommuner där åtgärden avses att genomföras, eller
2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan eller för att uppfylla prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 eller visionen om att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

4 § Stöd ska i första hand ges till den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för flera ansökningar, ska hänsyn också tas till åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.

5 § Stöd får inte ges till privatpersoner.

6 § Stöd får inte ges till verksamheter som omfattas av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter.

7 § Stöd får inte ges till åtgärder som
1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd,
2. berättigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat, eller
3. har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats.

Särskilda förutsättningar för stöd till företag

8 § Stöd till företag får endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 36-41, 46-49 eller 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Särskilda förutsättningar för stöd till andra än företag

9 § Stöd till andra än företag får endast ges i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska genomföras, dock högst med 50 procent av investeringskostnaden. Förordning (2016:358).

Särskilda förutsättningar för stöd som avser laddningsstationer för elfordon

10 § Stöd som avser laddningsstationer för normalladdning eller snabbladdning av elfordon får endast ges om laddningsstationerna
1. är förberedda för elmätning och debitering av elkostnad,
2. utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3, och
3. placeras så att de kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddningsstationer i det aktuella området.

Stöd till laddningsstationer får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden. För laddningsstationer för normalladdning får stödet inte uppgå till mer än 20 000 kronor per laddningsstation.

Stöd får inte ges till laddningsstationer som installeras i privata hushåll eller som i första hand är avsedda för laddning av annat än elfordon. Förordning (2016:358).

Ansökan om stöd

11 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen och lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärden ska genomföras.

12 § En ansökan om stöd ska innehålla
1. uppgifter om sökanden, åtgärdens plats och åtgärdens start- och slutdatum,
2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för,
4. en lönsamhetskalkyl,
5. en beskrivning av hur stor minskning av utsläppen av växthusgaser som åtgärden beräknas medföra i förhållande till om åtgärden inte genomförs och en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkning av utsläppsminskningen,
6. en beskrivning av hur åtgärden kan bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion och av åtgärdens effekter på andra miljömål, människors hälsa och sysselsättning,
7. uppgift om den strategi eller plan eller det program som åtgärden ska bidra till enligt 3 § 1 eller uppgift om det mål, den prioritering eller den vision som åtgärden ska bidra till enligt 3 § 2,
8. en beskrivning av de avvägningar som gjorts i fråga om samverkan och synergieffekter med andra verksamheter eller projekt, och
9. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd.

13 § Om ansökan avser ett företag, ska den också innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

14 § Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska ansökan också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden har mottagit under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Länsstyrelsens hantering av ansökningar

15 § Länsstyrelsen ska överlämna ansökningshandlingarna till Naturvårdsverket tillsammans med ett eget yttrande.

Yttrandet ska innehålla länsstyrelsens bedömning i fråga om
1. åtgärdens förenlighet med den strategi eller plan eller det program som avses i 3 § 1 eller det mål, den prioritering och den vision som avses i 3 § 2,
2. huruvida åtgärden kan förbättras, effektiviseras eller generera synergieffekter genom samarbete med andra sökande i länet och deras åtgärder,
3. förutsättningarna i 6 och 7 §§, och
4. huruvida specifika villkor för stödet bör fastställas.

Naturvårdsverkets prövning

16 § Naturvårdsverket prövar ansökningarna och beslutar om stöd vid fyra prövningstillfällen per år.

17 § Naturvårdsverkets beslut att ge stöd ska förenas med villkor om när åtgärden senast ska vara slutförd och med de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Om beslutet avser stöd till laddningsstationer för elfordon, ska beslutet förenas med ett villkor om att stödmottagaren ska säkerställa att information om laddningsstationens placering görs offentlig i de fall laddningsstationen är tillgänglig för allmänheten.

Uppgifter från Statens energimyndighet

18 § Statens energimyndighet ska inför varje prövningstillfälle lämna uppgifter till Naturvårdsverket om fördelningen av laddningsstationer för elfordon i varje region, vilka prioriteringar som bör göras för att säkerställa en effektiv utveckling av laddinfrastrukturen i regionerna och de övriga uppgifter som har betydelse för en sådan utveckling.

Utbetalning av stöd

19 § Ett beslutat stödbelopp får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av beloppet betalas ut innan en åtgärd har slutförts.

En slutlig begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre månader från det att en åtgärd, enligt Naturvårdsverkets beslut, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den kostnad som stödet avser. Förordning (2016:358).

20 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

21 § Om Naturvårdsverket beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av Naturvårdsverket eller på begäran av Statens energimyndighet.

22 § Naturvårdsverket får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om
1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
4. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

23 § Om ett stöd har betalats ut trots att det enligt 22 § funnits förutsättningar för att inte betala ut det, är mottagaren återbetalningsskyldig.

24 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket efterge kravet på återbetalning och ränta helt eller delvis.

Uppföljning och utvärdering

25 § Statens energimyndighet ansvarar för uppföljning och utvärdering av stöd till laddningsstationer och Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av stödet för övrigt.

26 § Naturvårdsverket ska föra det register som avses i
1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Bemyndigande

27 § Naturvårdsverket får meddela
1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning,
2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, och
3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Innan Naturvårdsverket meddelar förskrifter som avser laddningsstationer ska verket höra Statens energimyndighet.

Överklagande

28 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Naturvårdsverket i ärenden enligt 20 och 22 §§ får dock inte överklagas.