Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Svensk författningssamling 2009:929
t.o.m. SFS 2015:463
SFS nr: 2009:929
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-09-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:463
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. De
termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i
denna förordning. Förordning (2015:463).

Läkemedelsverkets beslut

2 § Läkemedelsverket ska inom 60 dagar från det att ett
läkemedel har klassificerats som receptfritt besluta om
huruvida läkemedlet ska få säljas på andra
försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverkets underrättelse till kommunerna

3 § Läkemedelsverket ska underrätta de kommuner där
detaljhandeln bedrivs om en anmälan enligt 9 eller 10 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgift

4 § Den som bedriver detaljhandel enligt lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel ska till
Läkemedelsverket betala en årsavgift för verkets tillsyn med 1 600 kr per försäljningsställe.

Ytterligare föreskrifter om avgifter finns i
avgiftsförordningen (1992:191).

Uppgiftslämnande

5 § För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik
enligt 16 § 4 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel, ska den som bedriver detaljhandel enligt samma lag
varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel
som har sålts föregående månad.

Uppgifterna ska innehålla information om
1. läkemedlets namn,
2. läkemedelsform,
3. styrka,
4. förpackningsstorlek,
5. antalet försålda förpackningar,
6. försäljningsdatum, och
7. försäljningspris.

Vid distansförsäljning ska dessutom kundens postnummer
anges.

De uppgifter som anges i första stycket ska redovisas per
försäljningstransaktion separat för varje försäljningsställe. Uppgifterna ska vara E-hälsomyndigheten till handa inom sju
dagar räknat från den sista dagen i den månad som följer på
den månad som redovisningen avser. Uppgifterna ska överföras
elektroniskt. Förordning (2013:1043).

Bemyndiganden

6 § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om
1. egenkontroll enligt 16 § 1 lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel,
2. lokaler enligt 16 § 2 lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel,
3. tillhandahållande enligt 16 § 3 lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel, och
4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel. Förordning (2015:202).

7 § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel och av denna förordning.