Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

t.o.m. SFS 2017:850
SFS nr: 2009:606
Departement/myndighet: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2009-05-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:850
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Fastighetsmäklarinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering och tillsyn som rör fastighetsmäklare.
Myndigheten har ansvar för att
   - pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt att föra register över registrerade fastighetsmäklare,
   - utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
   - avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare. Förordning (2012:25).

2 §   Myndigheten ska därutöver
   - informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över enskilda fastighetsmäklare,
   - informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
   - informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighetsmäklarsed, och
   - främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.
Förordning (2017:677).

3 §   Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:168).

4 §   Myndigheten ska i sin redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redogöra för grunderna bakom myndighetens prioritering vid val mellan olika insatser.

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Disciplinnämnden

6 §   Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden, som har till uppgift att pröva frågor om återkallelse av fastighetsmäklares registrering eller någon annan åtgärd enligt 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) när grunden för åtgärden är att fastighetsmäklaren
   1. inte längre uppfyller kravet på att vara redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare, eller
   2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte frågor om ringa förseelser som saknar principiell betydelse.
Förordning (2017:850).

7 §   Disciplinnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt högst sex andra ledamöter och högst sex ersättare för dessa.

Disciplinnämnden är beslutsför när ordföranden, eller vice ordföranden, och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2017:850).

8 §   Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2017:850).

Anställningar och uppdrag

9 §   Direktören är myndighetschef. Han eller hon ska vara jurist. Förordning (2017:850).

10 §   Ledamöterna och deras ersättare i Disciplinnämnden utses av regeringen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet. Förordning (2017:850).

11 §   Myndighetschefen ska utses till ledamot i Disciplinnämnden. Förordning (2017:850).