Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Svensk författningssamling 2008:1421

t.o.m. SFS 2013:1050
SFS nr: 2008:1421
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2008-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1050
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud- och bilddokument och rörliga bilder samt fullgör dokumenterande uppgifter och serviceuppgifter. Myndigheten ska
1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,
2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram, och
3. inom sitt verksamhetsområde vara en resurs för forskning i rollen som främst humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och främja den svenska forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2013:1050).

2 § Myndigheten ska även
1. fullgöra de uppgifter som följer av
- lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,
- lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,
- förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument och
- förordningen (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material,
2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning,
3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora,
4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,
5. framställa nationalbibliografin,
6. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande, och
7. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet. Förordning (2012:867).

3 § Myndigheten får som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva sådana dokument som avses i 2 § 2 och 4, andra upptagningar av ljud och rörlig bild än sådana som avses i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift, ljud eller rörlig bild som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna. Förordning (2011:942).

4 § Myndigheten ska i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 §
1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten samt förvara dem på ett betryggande sätt, och
2. gallra samlingarna i den utsträckning som behövs. Förordning (2011:942).

5 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt ansvara för
1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
2. de nationella bibliotekssystemen LIBRIS, och
3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används.

Myndigheten ska också verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet. Förordning (2013:1050).

6 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja internationellt samarbete och samverka med utländska institutioner och internationella organisationer.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.