Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden

Svensk författningssamling 2007:1077
t.o.m. SFS 2016:447
SFS nr: 2007:1077
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:447
Övrig text: Rättelseblad 2009:97 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 §/Upphör att gälla U:2016-07-02/ Revisorsnämndens verksamhet syftar till att upprätthålla
förtroendet för revisorers verksamhet och för
auktorisationssystemet för att på så sätt bidra till att
olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk
information om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsnämnden ska
1. handlägga frågor om auktorisation och godkännande av
revisorer samt registrering av revisionsbolag i syfte att
tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende
externa revisorer,
2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade
och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag
driver revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och
uppfyller höga etiska krav,
3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov,
5. föra ett register över auktoriserade och godkända
revisorer samt registrerade revisionsbolag,
6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation,
godkännande, registrering och tillsyn,
7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt
beakta nya nationella och internationella förhållanden som
har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och
revisionsbolag samt för tolkningen och utvecklingen av god
revisors- och revisionssed, samt
8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt
förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

Det är särskilt viktigt att Revisorsnämnden i sin verksamhet
ingriper mot revisorer som medverkar till eller underlättar
för ekonomisk brottslighet. Förordning (2013:223).

1 §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Revisorsnämndens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet för att på så sätt bidra till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsnämnden ska
1. handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer samt registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer,
2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,
3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov och samarbeta med tillsynsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att utjämna skillnader i utbildningskraven,
5. föra ett register över auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag,
6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, godkännande, registrering och tillsyn,
7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag och för tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed,
8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
9. vara representerad i Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (CEAOB),
10. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsförordning), i frågor som avser tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag, och
11. ansvara för den rapport om kvalitet och konkurrens på marknaden för tillhandahållande av revisionstjänster till företag av allmänt intresse som ska utarbetas enligt artikel 27 i EU:s revisorsförordning.

Det är särskilt viktigt att Revisorsnämnden i sin verksamhet ingriper mot revisorer som medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet. Förordning (2016:447).

1 a §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Revisorsnämnden ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner för att uppmuntra rapportering av överträdelser av de bestämmelser som gäller för auktoriserade och godkända revisorer och för registrerade revisionsbolag samt för att ta emot rapporter om sådana överträdelser. Förordning (2016:447).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilt organ

3 §/Upphör att gälla U:2016-07-02/ Inom Revisorsnämnden finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden har till uppgift att
besluta om föreskrifter och disciplinära åtgärder, avge
förhandsbesked samt i övrigt avgöra ärenden av principiell
karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Tillsynsnämnden får i särskilda beslut lämna över till
ordföranden, vice ordföranden eller direktören att avgöra
ärenden som är brådskande eller som är av det slaget att de
inte behöver prövas av Tillsynsnämnden. I den utsträckning
Tillsynsnämnden beslutar ska sådana beslut anmälas vid nästa
sammanträde med Tillsynsnämnden. Förordning (2014:202).

3 §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Inom Revisorsnämnden finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Tillsynsnämnden för revisorer. Tillsynsnämnden har till uppgift att besluta om disciplinära åtgärder, avge förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Tillsynsnämnden får i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller vice ordföranden att avgöra ärenden som är brådskande eller som är av det slaget att de inte behöver prövas av tillsynsnämnden. Om tillsynsnämnden beslutar det, ska ordförandens eller vice ordförandens beslut anmälas vid nästa sammanträde med tillsynsnämnden. Förordning (2016:447).

4 §/Upphör att gälla U:2016-07-02/ Tillsynsnämnden består av en ordförande och åtta andra
ledamöter. En av ledamöterna ska vara vice ordförande. För
andra ledamöter än ordföranden ska det finnas ersättare.

4 §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Tillsynsnämnden för revisorer består av en ordförande och åtta andra ledamöter. En av ledamöterna ska vara vice ordförande. För andra ledamöter än ordföranden ska det finnas ersättare. Förordning (2016:447).

5 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha
domarerfarenhet.

Av de andra ledamöterna ska två vara auktoriserade eller
godkända revisorer. Övriga ledamöter ska ha erfarenhet från
verksamhet som berörs av revision.

Det som sägs i första och andra styckena om vice ordförande
och andra ledamöter tillämpas också på ersättare för dem. Förordning (2013:223).

6 §/Upphör att gälla U:2016-07-02/ Tillsynsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

6 §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Tillsynsnämnden för revisorer är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Myndighetschefen eller hans eller hennes ställföreträdare ska närvara vid tillsynsnämndens sammanträden. Förordning (2016:447).

/Rubriken träder i kraft I:2016-07-02/

Beslut om föreskrifter m.m.

6 a §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Myndighetschefen beslutar om Revisorsnämndens föreskrifter.

Myndighetschefen får också avgöra ärenden som annars ska avgöras av Tillsynsnämnden för revisorer, om ärendena är brådskande eller är av det slaget att de inte behöver prövas av tillsynsnämnden. Ett beslut i ett brådskande ärende ska anmälas vid nästa sammanträde med tillsynsnämnden. Förordning (2016:447).

Anställningar och uppdrag

7 § Direktören är myndighetschef.

7 a §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Varken myndighetschefen eller hans eller hennes ställföreträdare får vara auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2016:447).

8 §/Upphör att gälla U:2016-07-02/ Ordförande, ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden utses
av regeringen för en bestämd tid.

8 §/Träder i kraft I:2016-07-02/ Ordförande, ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2016:447).

Avgifter

9 § Revisorsnämndens verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgiftsinkomsterna disponeras av Revisorsnämnden. Förordning (2012:818).

10 § Revisorsnämnden får sälja sammanställningar och utdrag ur
revisorsregistret. Inkomsterna disponeras av
Revisorsnämnden. Förordning (2012:818).