Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Svensk författningssamling 2006:1592
t.o.m. SFS 2016:178
SFS nr: 2006:1592
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2006-12-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:178
Övrig text: Rättelseblad 2016:178 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Definitioner

1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2006:985) om energideklaration för
byggnader.

Tillsynsmyndighet

1 a § Boverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader. Förordning (2012:400).

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader

2 § Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras och från de skyldigheter som anges i 13 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.
1. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.
2. Industrianläggningar och verkstäder.
3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning

a) mindre än fyra månader per år, eller

b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur. Förordning (2016:7).

3 § Har upphävts genom förordning (2016:7).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:7).

5 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om undantagen i 2 §. Förordning (2016:7).

Besiktning och undantag från kravet på besiktning

5 a § Boverket får meddela föreskrifter om besiktning av
byggnad enligt 8 § lagen (2006:985) om energideklaration för
byggnader. Förordning (2012:400).

6 § En energideklaration får upprättas utan besiktning, om
1. byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten,
2. energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats,
3. byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
4. den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på besiktning enligt första stycket. Förordning (2016:7).

Energideklaration

7 § En byggnads energiprestanda ska fastställas med utgångspunkt i byggnadens tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden. När en uppgift om en byggnads energiprestanda anges i en energideklaration ska byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning redovisas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda ska fastställas och anges i en energideklaration. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Boverket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig. Förordning (2016:7).

7 a § De rekommendationer som enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader lämnas i
en energideklaration ska vara av betydelse för den aktuella
byggnaden, tekniskt genomförbara och inkludera åtgärder på
klimatskärm eller installationssystem med eller utan samband
med ändring eller ombyggnad. Energideklarationen ska
innehålla uppgifter om var det finns ytterligare information
om de rekommenderade åtgärderna och vad som krävs för att
genomföra dem samt om beräkningen av rekommendationernas
kostnadseffektivitet. Förordning (2013:1163).

8 § Boverket får meddela föreskrifter om
1. när en energideklaration enligt 4 § lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader senast ska vara upprättad,
2. vilka referensvärden som ska användas enligt 9 § första
stycket 5 lagen om energideklaration för byggnader,
3. vilka uppgifter som utöver 9 § första stycket 1-5 lagen om
energideklaration för byggnader ska anges i en
energideklaration, och
4. beräkning av total användbar golvarea.

Innan Boverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2 ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra
sig. Förordning (2012:400).

9 § Har upphävts genom förordning (2012:400).

Utredning om alternativa energiförsörjningssystem

9 a § En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decentraliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar.

En sådan utredning får avse
1. enskilda byggnader,
2. grupper av liknande byggnader, eller
3. gemensamma typer av byggnader i samma område.

En utredning om system för fjärrvärme och fjärrkylning får avse samtliga byggnader som är anslutna till ett system i samma område.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem samt föreskrifter om undantag från kravet på sådan utredning. Förordning (2016:7).

Oberoende experter

10 § Kravet på särskild sakkunskap om energianvändning och
inomhusmiljö i byggnader enligt lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader tillgodoses genom att den
person som ska upprätta energideklarationer har certifierats
för uppgiften för viss tid av ett certifieringsorgan som är
ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För att den person som certifierats enligt första stycket ska
anses vara oberoende enligt lagen om energideklaration för
byggnader får han eller hon inte
1. ha ett eget intresse i byggnaden eller vara närstående
till den som har anlitat honom eller henne, eller
2. ha eller ha haft ett uppdrag hos eller vara kommersiellt,
ekonomiskt eller på något annat sätt beroende av den som
anlitar honom eller henne, om det finns risk för att
bedömningarna i energideklarationen därigenom påverkas. Förordning (2013:774).

10 a § Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:178).

11 § Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om
särskild sakkunskap och om oberoende. Förordning (2013:774).

11 a § Boverket ska föra ett register över dem som har
certifierats enligt 10 § för att upprätta energideklarationer. Förordning (2013:1163).

Tillgång till energideklarationerna

12 § Den energideklaration som ska visas enligt 13 § första
stycket 1 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
får sammanfattas och visas utan sådana rekommendationer som
avses i 9 § första stycket 4 samma lag.

Boverket får meddela föreskrifter om
1. hur en sådan energideklaration får sammanfattas, och
2. placering av en energideklaration eller en sammanfattning
av en energideklaration som har upprättats för en sådan
byggnad som avses i 5 § första stycket 2 lagen om
energideklaration för byggnader.

Om kraven på sammanfattningens utformning har ändrats genom
nya föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket 1, får Boverket på begäran av byggnadens ägare ta fram en ny
sammanfattning med utgångspunkt från uppgifterna i en
befintlig energideklaration. Förordning (2013:774).

12 a § Den uppgift om en byggnads energiprestanda som avses i 13 § tredje stycket lagen (2006:985) om energideklaration för
byggnader ska, i förekommande fall, anges vid annonsering i
kommersiella medier såsom dagstidningar eller på internet med
beaktande av det använda kommunikationsmediets begränsningar i
utrymme.

Boverket får meddela föreskrifter om hur en sådan uppgift ska
anges vid annonsering enligt första stycket. Förordning (2012:400).

Överlämnande av energideklarationer till Boverket

13 § Boverket får meddela föreskrifter om elektronisk
överföring av energideklarationer och om behörighet att
överföra energideklarationer. Förordning (2013:774).

Energideklarationsregister

14 § Uppgifter som har hämtats från energideklarationer
och besiktningsprotokoll får registreras i
energideklarationsregistret. En sammanfattning som Boverket
har gjort av en energideklaration enligt 12 § tredje stycket
får registreras i energideklarationsregistret. Förordning (2013:774).

15 § Vid urval eller bearbetningar av personuppgifter som
Boverket gör för någon annans räkning för direkt marknadsföring
får uppgifter i energideklarationsregistret om personnummer,
fastighetsbeteckning, byggnadsbeteckning, adress, en byggnads
energiprestanda, referensvärden eller radonmätning inte
behandlas.

16 § Sådana uppgifter som anges i 15 § får lämnas ut på medium
för automatiserad behandling endast för de ändamål som anges i 18 § 1-4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

17 § Boverket får i det enskilda fallet medge direktåtkomst
till energideklarationsregistret för
1. den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens
uppgifter inom plan- och byggväsendet, om det sker för det
ändamål som anges i 18 § 4 lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader,
2. Statens energimyndighet,
3. oberoende experter för sökningar på byggnader som omfattas
av deras uppdrag, och
4. byggnadsägare, för sökningar på byggnader som de äger.

18 § Boverket ska i fråga om en byggnad som har
energideklarerats hålla följande uppgifter i
energideklarationsregistret tillgängliga på sin webbplats:
1. uppgift om byggnadens energiprestanda,
2. uppgift om huruvida obligatorisk funktionskontroll av
ventilationssystemet enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) har utförts,
3. uppgift om huruvida radonmätning har utförts,
4. energideklarationens identitetsnummer och uppgift om var den
finns att tillgå. Förordning (2012:400).

Tillsyn och kontroll av energideklarationer

19 § Boverket ska varje år göra en validitetskontroll av
uppgifter som använts för upprättandet av energideklarationer
och av de resultat som angivits i energideklarationen.

Validitetskontrollen ska baseras på ett underlag som består av
minst en procent av statistiskt relevanta energideklarationer
som har upprättats under ett år. Energideklarationerna ska vara
slumpvis utvalda. Förordning (2012:400).

20 § Den person som enligt 10 § har certifierats för
uppgiften att upprätta energideklarationer eller som med stöd
av 11 § upprättar sådana deklarationer ska se till att det
underlag som verifierar uppgifterna som angivits i
energideklarationen sparas i tio år från det att
energideklarationen upprättades.

Den som avses i första stycket ska på Boverkets begäran lämna
de upplysningar och de handlingar som verket behöver för
tillsyn och kontroll. Förordning (2013:774).


Övergångsbestämmelser

2012:400
1. Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2012.
2. Bestämmelsen i 9 a § tillämpas endast på ansökningar om
bygglov eller på anmälningar enligt plan- och byggförordningen (2011:338) som har kommit in till byggnadsnämnden efter
ikraftträdandet av denna förordning.

2013:774
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Ackrediteringar enligt 10 § i dess äldre lydelse upphör
att gälla den 1 januari 2014. Sådana ackrediteringar ger dock
behörighet att upprätta energideklarationer till och med den 30 juni 2014.