Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Svensk författningssamling 1999:58
t.o.m. SFS 2016:844
SFS nr: 1999:58
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1999-02-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:844
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmän bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De
uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse
i denna förordning.

Hälsofarliga varor

2 § De varor som anges i bilagan till denna förordning skall
anses som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor.

Underrättelseskyldighet

3 § Om Polismyndigheten eller Tullverket i sin
verksamhet iakttar något som tyder på att nya medel används
för missbruksändamål eller att missbruksmönster av kända
medel ändras, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till
Folkhälsomyndigheten. Förordning (2014:1292).

Tillstånds- och tillsynsmyndighet

4 § Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering
för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel,
överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte,
utbjudande till försäljning, innehav och förande av
anteckningar.

Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om
undantag från kravet på tillstånd.

Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av lagen
om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt av de
föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till
lagen. Förordning (2013:896).

Bestämmelser om handläggning av tillstånd, m.m.

5 § Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om
tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor inom två månader från det att en
fullständig ansökan har kommit in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2013:896).

6 § Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra
liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är
uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Folkhälsomyndigheten får dock begära att dokumentet ges in i
original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en
auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2013:896).


Övergångsbestämmelser

2003:77

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2003.

2009:1095
1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Ansökningar om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor som kommit in till
Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu
inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

2013:896
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor i vilket en fullständig
ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut enligt
äldre bestämmelser, men som vid ikraftträdandet ännu inte har
avgjorts av institutet, räknas tiden inom vilken
Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut enligt 5 § första
stycket från det att den fullständiga ansökan har kommit in
till Statens folkhälsoinstitut.
3. Bestämmelsen i 6 § om godtagande av dokument från en annan
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin nya
lydelse gäller även i fråga om dokument som Statens
folkhälsoinstitut har begärt in före ikraftträdandet.


Bilaga /Upphör att gälla U:2016-08-23/

Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)

5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)

5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)

5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)

2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)

alfa-metyltryptamin (AMT)

2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)

2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)

4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)

4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)

gammabutyrolakton (GBL)

1,4-butandiol (1,4-BD)

4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)

4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)

4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)

4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)

1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)

2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)

[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)

5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl) cyclohexyl]fenol (CP 55,940)

(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)

(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)

(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)

2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)

1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)

(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)

4-metylhexan-2-amin (DMAA)

4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)

5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)

6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyclopropyl)metanon (UR-144)

1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3- karboxamid (STS-135)

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid (AKB48)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropy
l)met-anon (5F-UR-144)

1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester (5F-PB22)

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol- 3-karbox-amid (5F-AKB48)

1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018

N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-((4-fluorofenyl) metyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyclohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (AB-PINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3- karboxamid (ADBICA)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)

kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)

naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)

kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22indazol)

kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)

4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan- 1-on(4-HTMPIPO)

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl) metanon(UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol- 3-karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol -3-karboxamid (5F-AB-144)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl) metanon(FUBIMINA)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl
butanoat (5F-AMB)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karboxamid (5F-PCN)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)

7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbo
nyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karbox
amid (ADSB-FUB-187)

adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl) metanon (AM-1248)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PICA)

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxam
id(CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)

1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklo
propyl)meta-non (FAB-144)

N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl
butanoat (FUB-AMB)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3- metylbutanoat (I-AMB)

metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (MMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA)

(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2)

naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)

1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)

2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'-metylnorpente-dron)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (5F-MDMB-PINACA)

[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)

naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)

(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklo
propyl)meta-non (FUB-144)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbuta-noat (MDMB-FUBICA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA)

naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)

N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluoro-butyrfentanyl, 4F-BF)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-CMC, klefedron)

1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-CMC, klofedron)

1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PICA)

etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (EMB-FUBINACA)

etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-EMB-PINACA)

metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1p-LSD)

2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin, MTTA)

1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1- on (5-DBFPV)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PVP)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PHP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)

2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)

3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

salvinorin A

alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer

Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2015:997).


Bilaga /Träder i kraft I:2016-08-23/

Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)

5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)

5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)

5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)

2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)

alfa-metyltryptamin (AMT)

2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)

2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)

4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)

4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)

gammabutyrolakton (GBL)

1,4-butandiol (1,4-BD)

4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)

4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)

4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)

4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)

1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)

2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)

[ 2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)

5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclo
hexyl]fenol (CP 55,940)

(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)

(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)

(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)

2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)

1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)

(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)

4-metylhexan-2-amin (DMAA)

4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)

5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)

6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyclopropyl)meta
non(UR-144)

1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3- karboxamid (STS-135)

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxa
mid (AKB48)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklo
propyl)metanon (5F-UR-144)

1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester (5F-PB22)

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol- 3-karbox-amid (5F-AKB48)

1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018 N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-((4-fluorofenyl) metyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyclohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (AB-PINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol- 3-karboxamid (ADBICA)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)

kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)

naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)

kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22 indazol)

kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)

4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1- on(4-HTMPIPO)

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl) metanon(UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol- 3-karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-AB-144)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl) metanon(FUBIMINA)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl
butanoat (5F-AMB)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karboxamid (5F-PCN)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)

7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbo
nyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-kar
boxamid (ADSB-FUB-187)

adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl) metanon (AM-1248)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxa
mid (CUMYL-5F-PICA)

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karbox
amid(CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)

1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklo
propyl)meta-non (FAB-144)

N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl
butanoat (FUB-AMB)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3- metylbutanoat (I-AMB)

metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dime
tylbutanoat (MMB-CHMINACA, MDMB-CHMICA)

(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2)

naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)

1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)

2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'- metylnorpentedron)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (5F-MDMB-PINACA)

[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)

naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)

(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropy
l)metanon (FUB-144)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dime
tylbuta-noat (MDMB-FUBICA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA)

naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)

N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluoro-butyrfentanyl, 4F-BF)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-CMC, klefedron)

1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-CMC, klofedron)

1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PICA)

etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl
butanoat (EMB-FUBINACA)

etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl
butanoat (5F-EMB-PINACA)

metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxam
id (1p-LSD)

2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin, MTTA)

1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PVP)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-PHP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)

2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)

3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)

(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)

[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)

metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metyl
butanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan- 1-on (TH-PVP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)

1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa-PVP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa-PBP)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa-PEP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)

1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N-isopropylnorpentedron, NiPP)

1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N-isopropyl-norpentedron)

1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)

2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)

2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)

2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)

salvinorin A

alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer

Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2016:844).