Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Svensk författningssamling 1994:361
t.o.m. SFS 2015:608
SFS nr: 1994:361
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 1994-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:608
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter om mottagande av
asylsökande m.fl. i anslutning till lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2005:16).

2 § Bestämmelser om avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och
läkemedel finns i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Vissa närmare bestämmelser om mottagandet

2 a § Migrationsverket ska informera utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om de förmåner som finns och om vad de ska göra för att få dessa. Verket ska också informera dem om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden enligt 8 a §. Informationen ska lämnas så snart som möjligt och inte senare än 15 dagar efter det att ansökan om uppehållstillstånd har gjorts.

Informationen ska ges skriftligen och på ett språk som de som ska ta emot informationen kan förväntas förstå. Vid behov får informationen även lämnas muntligen.

Sökande som avses i första stycket ska även informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskild juridisk rådgivning och om organisationer som kan bistå eller informera dem i fråga om villkoren för mottagandet, inklusive hälso- och sjukvård. Förordning (2015:608).

2 b § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall inom tre
dagar efter det att de lämnat in en ansökan om
uppehållstillstånd av Migrationsverket förses med ett dokument
som intygar att innehavaren är asylsökande.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen hålls
i förvar. Förordning (2005:16).

2 c § När Migrationsverket erbjuder utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. plats på en förläggning skall verket, om
utlänningarna samtycker till det, se till att familjer i
största möjliga utsträckning hålls samman. Förordning (2005:16).

2 d § Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta
familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till
Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas
ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan
ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:217).

Avtal om sysselsättning

3 § I avtal som anges i 6 § lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. skall ingå
1. ett villkor om att den som tillhandahåller arbete åt utlänningar
som avses i 1 § den lagen till dessa utlänningar inte får betala ut lön
eller annan ersättning för arbetet, och
2. en påminnelse om att skadeståndslagen (1972:207) och de
föreskrifter i arbetsmiljölagen (1977:1160) som anges i 5 § andra
stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. gäller för
arbetet.

Bostadsersättning

4 § Bostadsersättning enligt 16 § lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. får beviljas utlänning som
1. har beviljats arbetstillstånd eller undantag från
skyldigheten att inneha arbetstillstånd,
2. har fått eller erbjudits en anställning om minst tre
månader, och
3. för att kunna påbörja anställningen måste flytta till en ort
där Migrationsverket saknar möjlighet att erbjuda
anläggningsboende.

Bostadsersättning lämnas endast så länge
anställningsförhållandet består.

Bostadsersättning lämnas med 350 kronor per månad. För det fall
utlänningens familj flyttar med till anställningsorten lämnas
bostadsersättning med 850 kronor per månad sammanlagt för
familjen. Förordning (2005:27).

Dagersättning

5 § Dagersättningen skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och
skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror.

Dagersättningen skall även täcka utgifter för hälso- och sjukvård,
tandvård samt läkemedel om inte annat följer av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

6 § När fri mat ingår i inkvarteringen lämnas en reducerad
dagersättning.

Dagersättning per person lämnas med följande belopp.

            Dagersättning inkl.   Dagersättning exkl.
            egen mathållning    egen mathållning
Ensamstående      71 kr          24 kr
Sammanboende      61 kr          19 kr
Barn 0--3 år      37 kr          12 kr
Barn 4--10 år      43 kr          12 kr
Barn 11--17 år     50 kr          12 kr
Hemmavarande      61 kr          19 kr
vuxen

För familjer som har fler än två barn lämnas hel dagersättning
endast för de två äldsta barnen. För vart och ett av de yngre barnen
lämnas dagersättning med hälften av det belopp som gäller för
barnet enligt tabellen.

Särskilt bidrag

7 § Särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund av
särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader som är
nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för
vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning och
spädbarnsutrustning.

Att särskilt bidrag i vissa fall får lämnas för avgifter för sjukvård,
läkemedel och tandvård framgår av förordningen (1994:362) om
vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Ansökan och anmälan om ändrade förhållanden

8 § Den som vill få bostadsersättning, dagersättning eller särskilt
bidrag skall göra en skriftlig ansökan.

Ansökan skall innehålla en förklaring på heder och samvete att de
uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats
i ansökan är riktiga. Förklaringen skall vara underskriven av den
sökande.

8 a § Den som ansöker om eller får bostadsersättning,
dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. ska till den myndighet som
lämnar biståndet anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och
andra förhållanden som kan antas påverka rätten till eller
storleken av biståndet. Förordning (2011:1135).

9 § Har en ansökan om bostadsersättning, dagersättning eller
särskilt bidrag avslagits eller bifallits endast till viss del, skall
beslutet delges den sökande.

Utbetalning

10 § Bostadsersättning och dagersättning betalas ut förskottsvis per
månad, om inte särskilda skäl leder till annat.

Övriga bestämmelser

11 § Fordran på bostadsersättning, dagersättning eller särskilt
bidrag får inte överlåtas eller utmätas.

12 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas
av Migrationsverket. Förordning (2000:407).


Övergångsbestämmelser

1994:361

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. Statens invandrarverk skall, om inte särskilda skäl talar mot det,
lämna bistånd i form av kostnadsfri bostad till den som vid
ikraftträdandet av denna förordning hade sådant bistånd enligt
lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.