Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Svensk författningssamling 1993:1745
t.o.m. SFS 2014:1217
SFS nr: 1993:1745
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1993-12-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1217
Upphävd: 2016-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:320
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

Tillstånd till framställning och lagring

2 § Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning får utföra sjömätning enligt 3 § lagen om skydd för landskapsinformation.

Frågor om tillstånd till sjömätning i övrigt prövas av Försvarsmakten. Sjöfartsverket skall lämna Försvarsmakten de upplysningar som Försvarsmakten behöver för att kunna bedöma om ett tillstånd till sjömätning kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

3 § Försvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet,
Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut, Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen får utföra fotografering och liknande
registrering från luftfartyg enligt 4 § lagen om skydd för
landskapsinformation.

Frågor om tillstånd i övrigt till sådan registrering prövas
av Försvarsmakten. Förordning (2014:1217).

4 § Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att lämna tillstånd till sjömätning eller registrering från luftfartyg skall hänsyn tas till om det föreligger ett starkt allmänt eller enskilt intresse av att åtgärden utförs.

5 § Försvarsmakten, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges
geologiska undersökning och Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut får inrätta databaser med
landskapsinformation enligt 5 § lagen (1993:1742) om skydd för
landskapsinformation.

Frågor om tillstånd i övrigt till inrättande av sådana
databaser prövas av Lantmäteriet.

Om databasen kommer att innehålla sådana uppgifter som är av
betydelse för Sveriges totalförsvar, såsom information om var
det militära eller civila försvarets anläggningar är belägna
och närmare detaljer om dessa anläggningars funktion samt
information i övrigt som kan ligga till grund för planeringen
av ett fientligt angrepp mot Sverige, får tillstånd lämnas
endast om databasens innehåll inte kan antas medföra skada för
totalförsvaret, då innehållet ska användas endast för ett visst
ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. Förordning (2008:698).

6 § Lantmäteriet får bevilja kommuner, myndigheter, företag
eller andra enskilda undantag från kravet på tillstånd för att
inrätta databaser med landskapsinformation. Lantmäteriet får
också meddela föreskrifter som medger undantag från kravet på
tillstånd för inrättande av databaser med landskapsinformation
av ett visst slag eller beträffande ett visst geografiskt
område.

Undantag får beviljas endast om det inte kan antas medföra
skada för Sveriges totalförsvar. Förordning (2008:698).

7 § Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap ska lämna de upplysningar till Lantmäteriet som
Lantmäteriet behöver för att kunna bedöma om en databas kommer
att innehålla sådana uppgifter som kan antas medföra skada för
Sveriges totalförsvar eller om undantag kan beviljas från
kravet på tillstånd enligt 6 §. Om den databas för vilken
tillstånd söks ska innehålla landskapsinformation om Sveriges
sjöterritorium, ska även Sjöfartsverket lämna sådana
upplysningar till Lantmäteriet. Förordning (2008:1009).

8 § Ett beslut om tillstånd till framställning eller lagring av landskapsinformation enligt 3, 4 eller 5 § lagen om skydd för landskapsinformation får innehålla förbehåll om att landskapsinformationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. Sådana förbehåll får ställas upp också när undantag från kravet
på tillstånd beviljas enligt 6 § denna förordning.

Tillstånd till spridning

9 § Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket får sprida
flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor
i större skala än 1: 100 000 samt andra sammanställningar av
landskapsinformation enligt 6 § lagen om skydd för
landskapsinformation.

Frågor om tillstånd i övrigt till spridning av sådana
sammanställningar av landskapsinformation prövas av
1. Försvarsmakten när det gäller flygbilder och liknande
registreringar från luftfartyg,
2. Sjöfartsverket när det gäller sjökartor samt andra
sammanställningar av landskapsinformation som endast avser
Sveriges sjöterritorium, och
3. Lantmäteriet när det gäller andra sammanställningar av
landskapsinformation än som sägs i 1 och 2. Förordning (2008:698).

10 § Om en sammanställning av landskapsinformation återger sådana förhållanden som är av betydelse för Sveriges totalförsvar, såsom information om var det militära eller civila försvarets anläggningar är belägna och närmare detaljer om dessa anläggningars funktion samt information i övrigt som kan ligga till grund för planeringen av ett fientligt angrepp
mot Sverige, får tillstånd till spridning enligt 6 § lagen om landskapsinformation lämnas endast om spridningen kan ske utan att det kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

11 § De myndigheter som enligt 9 § skall pröva frågor om tillstånd till spridning av sammanställningar av landskapsinformation får medge kommuner, myndigheter, företag eller andra enskilda undantag från kravet på tillstånd till spridning. Försvarsmakten får också meddela föreskrifter som medger undantag från kravet på tillstånd för spridning av flygbilder eller liknande registreringar från luftfartyg avseende ett visst geografiskt område.

Undantag får beviljas endast om det inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

12 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna
Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket de upplysningar
som dessa behöver för att kunna bedöma om spridningen av
landskapsinformationen kan antas medföra skada för Sveriges
totalförsvar eller om undantag enligt 11 § kan beviljas från
kravet på tillstånd. Sådana upplysningar ska också lämnas av
Försvarsmakten till Lantmäteriet och Sjöfartsverket. Förordning (2008:1009).

13 § Ett beslut om tillstånd till spridning av en sammanställning av landskapsinformation enligt 6 § lagen om skydd för landskapsinformation får förenas med förbehåll om att sådan information som kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar inte får återges i sammanställningen. Sådana
förbehåll får ställas upp också när undantag från kravet på tillstånd beviljas enligt 11 § denna förordning.


Övergångsbestämmelser

1993:1745

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994, då
kartsekretessförordningen (1975:372) upphör att gälla.