Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Svensk författningssamling 1992:1554
t.o.m. SFS 2016:849
SFS nr: 1992:1554
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Omtryck: SFS 1993:784
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:849
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna har
samma betydelse i denna förordning.

Narkotika

2 § De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning
skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64). Förordning (2006:273).

3 § Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar
över narkotika.

Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser
som anges i 2 § och sådana substanser som är föremål för
kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige
har biträtt. Förordning (2011:134).

4 § För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i
varje särskilt fall. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter
om undantag från detta krav för narkotika som inte är föremål
för kontroll enligt en internationell överenskommelse som
Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).

5 § Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt
enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i
Sverige.

Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från
föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket. Förordning (2001:48)

5 a § En resande från en av de stater som har tillträtt eller
anslutit sig till konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),
eller från en stat som antingen slutit avtal om samarbete
enligt konventionen med dessa stater eller som efter beslut av
Europeiska unionens råd skall tillämpa konventionen, får utan
tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige, om
1. läkemedlen är avsedda för medicinskt ändamål och den
resandes personliga bruk, och
2. läkemedlen vid varje enskild inresa medförs i en mängd som
står i relation till resans längd och inte i något fall
överskrider vad som motsvarar 30 dagars förbrukning.

I de fall läkemedlet innehåller en substans som anges i bilaga 2 krävs för införsel som avses i första stycket att en behörig
myndighet i den resandes hemland har utfärdat ett sådant intyg
som avses i artikel 75 i konventionen. Förordning (2006:273).

5 b § Vid öppenvårdsapotek anställd apotekare eller
receptarie eller annan som Läkemedelsverket har förklarat
vara behörig, får på uppdrag av den som har tillstånd att
bedriva öppenvårdsapoteket utfärda sådana intyg som avses i
artikel 75 i Schengenkonventionen.

Tillståndshavaren ska se till att kopior av utfärdade intyg
sänds till Läkemedelsverket. Förordning (2009:629).

5 c § Läkemedelsverket skall sprida information om
införselregler som gäller narkotiska läkemedel inom
Schengenområdet till allmänheten och andra berörda samt utan
avgift tillhandahålla formulär för utfärdande av intyg som
avses i artikel 75 i Schengenkonventionen. Förordning (2001:1284).

6 § Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i
vissa fall får föras in eller föras ut endast över de
orter som anges av myndigheten. Tullverket får efter
samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om
förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i
frihamn. Förordning (2011:134).

7 § Läkemedelsverket ska fatta beslut i ett ärende om
tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll
av narkotika inom fyra månader från det att en fullständig
ansökan har kommit in till verket. Om det är nödvändigt på
grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid
högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden
förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1093).

8 § Om Läkemedelsverket i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika begär att
sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande
dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt,
ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock
begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt
kopia eller i form av en auktoriserad översättning till
svenska. Förordning (2009:1093).

9 § Har upphävts genom förordning (2005:642).

10 § Har upphävts genom förordning (1995:478).

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer

11 § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om
narkotika när det gäller tillverkning, handel, innehav,
transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av
anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om
införsel, utförsel och transit.

Läkemedelsverket får också föreskriva om undantag från
krav avseende tillverkning, handel, innehav, transport,
förvaring, förordnande, utlämnande, förande av
anteckningar, märkning och, efter samråd med Tullverket,
om införsel, utförsel och transit när det gäller
1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för
medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och
2. narkotika som används för industriellt ändamål.

Läkemedelsverket får även meddela föreskrifter om undantag
från kravet på tillstånd.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
narkotikaprekursorer när det gäller
1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att
inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden,
och
2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att
släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden. Förordning (2011:134).

12 § Avgift ska betalas
- för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har
fått tillstånd,
- för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd
eller registrerar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller
rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med
narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer.

Årsavgift för narkotika ska betalas från och med månaden
efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att föra
in, föra ut, tillverka eller driva handel till och med den
månad då tillståndet upphör att gälla. Förordning (2011:134).

13 § Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket
sätt avgifterna skall betalas.

Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket nedsätta eller
betala tillbaka hela eller en del av avgiften. Förordning (1997:103).

14 § Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften avser                 Avgift i kronor
Narkotika

- tillstånd att föra in             20 000
- tillstånd att föra ut             20 000
årsavgift                    20 000
avgift införsel-/utförseltillfälle       800
- tillstånd att tillverka            20 000
- tillstånd att driva handel          20 000
årsavgift                    20 000
Narkotikaprekursorer
- tillstånd för:

införsel                    15 000
utförsel                    15 000
handel                     15 000
tillverkning                  15 000
förvaring                    2 000
transport                    2 000
- registrering av:

införsel                    15 000
utförsel                    15 000
handel                     15 000
tillverkning                  15 000
förvaring                    2 000
transport                    2 000
avgift per införsel-/utförseltillfälle     1 000
Förordning (2011:134).


Bilaga 1 /Upphör att gälla U:2016-08-16/

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)

fenetyllin

[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat

1-fenyl-2-butylamin

N-hydroxiamfetamin

propylhexedrin

4-metyltioamfetamin (4-MTA)

modafinil

4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)

2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)

2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)

2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

4-metylmetkatinon (mefedron)

4-fluoramfetamin

1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)

1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)

2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)

1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)

2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)

1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)

2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)

metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12 ,12b-okta-hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop- 2-enoat (mitragynin)

(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)

2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)

2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)

etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)

1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)

1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (?-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (?-PVP)

1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid (lisdexam-fetamin)

1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)

1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)

1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)

1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)

1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)

1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet-katinon)

1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)

6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)

1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)

1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)

metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4-diklorometyl-fenidat)

2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'-dimetylaminorex)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)

2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)

1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-metoximetkatinon)

1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet-katinon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)

2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)

isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)

metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)

propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)

hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain

levonantradol

nabilon

4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)

4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)

dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)- phenol(CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)- phenol(CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)- phenol(CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)- phenol(CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon (JWH-200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)

2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)

(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan- 2-yl)

6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM-2201)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM-694)

N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin (5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl) metanon(MAM-2201)

(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen- 1-yl)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3- yl)metanon(AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen -1-yl)metanon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3-metylendioxifenyl) metyl]et anamin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4-metylendioxifenyl) metyl]etanamin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-trimetoxibensyl) etanamin (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I-NBOH)

3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)

6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6-allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin- 8-yl)metanon(LSZ)

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)

4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)

4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B-NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B-NBF)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C-NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I-NBF)

Smärtstillande medel

karfentanil

karisoprodol

remifentanil

gamma-hydroxi-butyrat (GHB)

ketamin

tapentadol

tramadol

O-desmetyltramadol (ODT)

3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)

4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfona
mid (W-15)

1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)

1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)

2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N-etylnorketamin)

1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)

1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2-metoxiace
tamid (ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-yliden)bensensul
fonamid(W-18)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital

aprobarbital

brallobarbital

brotizolam

butalbarbital

pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)

heptabarbital

hexapropymat

hexobarbital

klometiazol

kloralhydrat

kloralodol

metohexital

metylpentynol

midazolam

tybamat

vinbarbital

zolpidem

zopiclone

fenazepam

etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s- triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]bensodia-zepin (pyrazolam)

7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin- 2-on(flubromazepam)

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazep
in-2-on(diklazepam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1, 4]benso-diazepin (flubromazolam)

5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiaz
epin-2-on (meklonazepam)

6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] bensodia-zepin (klonazolam)

2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1, 4]diazepin(deskloretizolam)

2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1 ,4]diazepin(metizolam)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som
1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och
2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet. Förordning (2015:996).


Bilaga 1 /Träder i kraft I:2016-08-16/

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)

fenetyllin

[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat

1-fenyl-2-butylamin

N-hydroxiamfetamin

propylhexedrin

4-metyltioamfetamin (4-MTA)

modafinil

4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)

2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)

2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)

2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

4-metylmetkatinon (mefedron)

4-fluoramfetamin

1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)

1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)

2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)

1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)

2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)

1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)

2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)

metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b- okta-hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)

(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)

2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)

2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)

etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)

1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)

1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (?-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (?-PVP)

1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid (lisdexam-fetamin)

1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)

1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)

1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)

1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)

1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)

1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet-katinon)

1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)

6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)

1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)

1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)

metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4-diklorometyl-fenidat)

2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'-dimetylaminorex)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)

2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)

1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-metoximetkatinon)

1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet-katinon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)

2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)

isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)

metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)

propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)

metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluorometylfenidat, 4F-MPH)

metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-metylmetylfenidat)

2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)

hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain

levonantradol

nabilon

4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)

4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)

dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon (JWH-200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)

2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250) ( 4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2- yl) 6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM-2201)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM-694)

N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin (5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl) metanon (MAM-2201)

(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1- yl)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl) metanon (AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen -1-yl)metanon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3-metylendioxifenyl)metyl] etanamin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4-metylendioxifenyl)metyl] etanamin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-trimetoxibensyl)etana
min (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I-NBOH)

3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)

6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6-allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-yl) metanon (LSZ)

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)

4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)

4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B-NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B-NBF)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C-NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I-NBF)

2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)

Smärtstillande medel

karfentanil

karisoprodol

remifentanil

gamma-hydroxi-butyrat (GHB)

ketamin

tapentadol

tramadol

O-desmetyltramadol (ODT)

3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)

4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfona
mid (W-15)

1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)

1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)

2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N-etylnorketamin)

1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)

1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2-metoxi
acetamid (ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-yliden)bensen
sulfonamid (W-18)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital

aprobarbital

brallobarbital

brotizolam

butalbarbital

pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)

heptabarbital

hexapropymat

hexobarbital

klometiazol

kloralhydrat

kloralodol

metohexital

metylpentynol

midazolam

tybamat

vinbarbital

zolpidem

zopiclone

fenazepam

etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]- s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]bensodiazepin (pyrazolam)

7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (flubromazepam)

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodia
zepin-2-on (diklazepam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benso-diazepin (flubromazolam)

5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodi
azepin-2-on (meklonazepam)

6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]bensodia-zepin (klonazolam)

2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (deskloretizolam)

2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (metizolam)

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazep
in-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)

1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H- [1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)

8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (zapizolam)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som
1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och
2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet. Förordning (2016:841).


Bilaga 1 /Träder i kraft I:2016-09-06/

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)

fenetyllin

[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat

1-fenyl-2-butylamin

N-hydroxiamfetamin

propylhexedrin

4-metyltioamfetamin (4-MTA)

modafinil

4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)

2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)

2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)

2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

4-metylmetkatinon (mefedron)

4-fluoramfetamin

1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)

1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)

2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)

1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)

2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)

1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)

2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)

metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b- okta-hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)

(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)

2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)

2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)

etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)

1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)

1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (?-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (?-PVP)

1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid (lisdexam-fetamin)

1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)

1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)

1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)

1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)

1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)

1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet-katinon)

1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)

6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)

1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)

1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)

metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4-diklorometylfenidat)

2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'-dimetylaminorex)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)

2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)

1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-metoximetkatinon)

1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet-katinon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)

2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)

isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)

metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)

propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)

metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluorometylfenidat,

4F-MPH)

metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-metylmetylfenidat)

2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)

hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain

levonantradol

nabilon

4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)

4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)

dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon (JWH-200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)

2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250) ( 4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2- yl) 6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM-2201)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM-694)

N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin (5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl) metanon (MAM-2201)

(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1- yl)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl) metanon (AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen -1-yl)metanon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3-metylendioxifenyl)metyl] etanamin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4-metylendioxifenyl)metyl] etanamin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-trimetoxibensyl) etanamin (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I-NBOH)

3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)

6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6-allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-yl) metanon (LSZ)

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)

4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)

4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B-NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B-NBF)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C-NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I-NBF)

2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)

Smärtstillande medel

karfentanil

karisoprodol

remifentanil

gamma-hydroxi-butyrat (GHB)

ketamin

tapentadol

tramadol

O-desmetyltramadol (ODT)

3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)

4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfon
amid (W-15)

1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)

1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)

2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N-etylnorketamin)

1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)

1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-yliden) bensensulfonamid (W-18)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)

2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital

aprobarbital

brallobarbital

brotizolam

butalbarbital

pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)

heptabarbital

hexapropymat

hexobarbital

klometiazol

kloralhydrat

kloralodol

metohexital

metylpentynol

midazolam

tybamat

vinbarbital

zolpidem

zopiclone

fenazepam

etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo

[4,3-a][1,4]diazepin)

8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]

bensodiazepin (pyrazolam)

7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (flubromazepam)

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (diklazepam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]

bensodiazepin (flubromazolam)

5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]- bensodiazepin-2-on (meklonazepam)

6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]bensodia-zepin (klonazolam)

2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (deskloretizolam)

2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (metizolam)

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)

1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H- [1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)

8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]

diazepin (zapizolam)

5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)

7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (3-hydroxifenazepam)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som
1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och
2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet. Förordning (2016:849).


Bilaga 2

Förteckning över substanser vilka kräver intyg enligt 5 a §

alfaacetylmetadol

alfentanil

amfetamin

buprenorfin

dextropropoxifen, i fråga om doserade läkemedel då dessa
innehåller mer än 135 mg dextropropoxifen per tablett, kapsel,
ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då
dessa innehåller mer än 2,5 procent dextropropoxifen

diazepam

fentanyl

flunitrazepam

hydromorfon

ketobemidon

kodein, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer
än 100 mg kodein per tablett, kapsel, ampull eller liknande och
i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent kodein

kokain

metadon

metylfenidat

morfin

nikomorfin

opium

oxykodon

pentazocin

pentobarbital

petidin

sufentanil
Förordning (2006:273).


Övergångsbestämmelser

1992:1554

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1993,
då förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som
narkotika skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1993. Förordning (1993:784).

2001:551

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2001:1284

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in
till Läkemedelsverket före ikraftträdandet.

2005:250

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Äldre
bestämmelser tillämpas dock fortfarande för ansökningar som
gjorts för regleringsåret 2004/2005.

2005:642

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2005. Äldre
föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före
ikraftträdandet.

2009:1269

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. Den ska
dock tillämpas för ansökningar som gjorts före detta datum för
stödåret 2009.

2009:1093
1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Ansökningar om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som kommit in till
Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte
avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.