Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Svensk författningssamling 1991:1046
t.o.m. SFS 2014:1058
SFS nr: 1991:1046
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1058
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant bidrag
till arbetshjälpmedel som avses i 30 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1676).

Bidrag till arbetshjälpmedel

2 § Bidrag får lämnas till arbetsgivaren eller den försäkrade och får
avse kostnaden för
1. att köpa eller, om det är ekonomiskt mera förmånligt, att hyra sådana
arbetshjälpmedel eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att
den försäkrade skall kunna utföra sitt arbete,
2. expertundersökningar i ärenden om sådana anpassningsåtgärder som
avses i 1, och
3. att reparera arbetshjälpmedlet.

3 § Bidrag får inte lämnas för
1. att skaffa ett hjälpmedel eller en anordning som normalt
behövs i verksamheten eller som krävs för att arbetsmiljön
ska vara tillfredsställande, eller
2. reparation av en fast anordning, en maskin eller en
byggnad.

Bidrag får inte heller lämnas för kostnader för hjälpmedel
eller en anordning som kan ersättas genom annat statligt
bidrag. Förordning (2014:1058).

4 § Arbetsgivaren och den försäkrade kan vardera få bidrag med
högst 50 000 kronor. Bidrag till datorbaserade hjälpmedel får
dock beviljas med högre belopp än 50 000 kronor. Om det finns
synnerliga skäl, kan Försäkringskassan medge att bidrag även i
ett annat fall lämnas med ett högre belopp.

Bidrag till arbetsgivaren lämnas med hälften av den kostnad för
hjälpmedlet eller anordningen som överstiger 10 000 kronor. Om
det finns särskilda skäl och det har avgörande betydelse för om
en försäkrad skall kunna ha kvar sitt arbete, får dock bidrag
lämnas för mer än hälften av kostnaden.

Bidrag till den försäkrade lämnas för hela kostnaden, om
hjälpmedlet eller anordningen saknar värde för någon annan än
den försäkrade. I andra fall lämnas bidrag med lägst halva
kostnaden. Förordning (2004:895).

5 § Bidraget skall betalas tillbaka, om hjälpmedlet eller
anordningen inte längre används för avsett ändamål. Återbetalningsbeloppet skall minskas med högst en femtedel för
varje helt år som har gått sedan bidraget beviljades. Om det
finns särskilda skäl, kan återbetalningsskyldigheten jämkas
eller efterges.

Om den försäkrade blir arbetsoförmögen eller det finns andra
liknande skäl, kan återbetalningsskyldigheten fullgöras genom
att hjälpmedlet eller anordningen överlåts till
Försäkringskassan. Förordning (2004:895).

Övriga bestämmelser

6 § Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel skall göras hos
Försäkringskassan innan anskaffningen sker. En ansökan som har
gjorts senare får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (2004:895).

7 § Bidrag enligt denna förordning lämnas längst till och med
månaden före den då den försäkrade fyller 67 år. Förordning (2009:1484).

8 § Innan ett ärende om bidrag till en arbetsgivare avgörs, skall
berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.

9 § Bestämmelser om ändring och omprövning av
Försäkringskassans beslut samt överklagande av
Försäkringskassans och en domstols beslut finns i 113 kap. 3-17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2013:394).


Övergångsbestämmelser

2013:394
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.