Trygghet för barn till samkönade par

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1264 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/03797/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1264 av Barbro Westerholm (L) Trygghet för barn till samkönade par

Barbro Westerholm har frågat mig om jag kan tänka mig ett tilläggsdirektiv till utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap med inriktningen att överväga hur Sverige erkänner föräldraskap som fastställts i andra länder när det handlar om samkönade föräldrar.

Det är angeläget att den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen utvecklas i takt med samhället i övrigt. Att vara förälder är en viktig del av livet för många människor och lagstiftningen behöver vara utformad så att den kan hantera olika sätt att få barn och bilda familj. Regeringen bedriver därför ett aktivt och nödvändigt arbete på detta område.

För närvarande pågår arbete med frågor som handlar om just föräldraskap i samkönade relationer. I dag gäller att om ett svenskt samkönat par får barn genom assisterad befruktning utomlands, måste den kvinna som inte har fött barnet adoptera för att bli förälder. Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har föreslagit att detta ska ändras och att samtycke vid assisterad befruktning ska kunna utgöra grund för föräldraskap även om behandlingen sker i utländsk hälso- och sjukvård. Samma regler ska gälla för olikkönade och samkönade par. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom Regeringskansliet.

Som Barbro Westerholm nämner har regeringen därutöver nyligen tillsatt en utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap. Utredningen ska bland annat, med beaktande av det pågående arbetet med frågan om samtycke som grund för föräldraskap, undersöka om det bör införas en föräldraskapspresumtion för samkönade gifta par.

Frågor om hur vi ser på avgöranden från andra länder bedöms enligt de internationellt privaträttsliga reglerna. Dessa regler bygger ofta på gemensamma överenskommelser och ömsesidighet. I dag erkänns inte föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som vid en assisterad befruktning inte har fött barnet. Som jag tidigare har uttalat är det naturligt att en utveckling sker även på detta område.

Det finns alltså anledning att titta närmare på den fråga som Barbro Westerholm tar upp. Innan dess är det dock lämpligt att arbetet med de nationella reglerna om föräldraskap har kommit lite längre.

Stockholm den 2 maj 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-24)