Rättssäkerheten för asylsökande hbtq-personer

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1484 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/04774/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1484 av Fredrik Malm (L) Rättssäkerheten för asylsökande hbtq-personer

Fredrik Malm har frågat mig varför regeringen i regleringsbrevet till Migrationsverket strukit uttryckliga hänvisningar till vikten av rättssäkra handläggningar av asylansökningar från hbtq-personer.

Enligt Migrationsverkets instruktion ska myndigheten ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet. Det gäller för samtliga ärenden. Migrationsverket har bland annat utbildat hbtq-specialister och utarbetat en särskild handläggningsordning för asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. I regleringsbrevet för 2015 gavs Migrationsverket i uppdrag att särskilt redovisa hur myndigheten säkerställt rättslig kvalitet och likformig tillämpning i dessa ärenden. För regeringen var det angeläget att ge en signal om att myndigheten ska fortsätta sitt kvalitetssäkringsarbete i hbtq-ärenden. I regleringsbrevet för 2017 gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att ta fram en standard för handläggningsprocesser. Standarden ska ligga till grund för effektivisering av verksamheten samt för en rättssäker och likformig handläggning.

Som ett led i kvalitetssäkringsarbetet genomför Migrationsverket

för närvarande en uppföljning av den rättsliga kvaliteten i hbtq-ärenden. Om det visar sig att det finns behov av att stärka Migrationsverkets arbete med hbtq-frågorna är regeringen beredd att ta ytterligare initiativ för att främja detta.

Stockholm den 7 juni 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-30)