Långa handläggningstider vid Migrationsverket

Svar på skriftlig fråga 2013/14:148 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

Statsrådet Tobias Billström

den 4 december

Svar på fråga

2013/14:148 Långa handläggningstider vid Migrationsverket

Statsrådet Tobias Billström

Shadiye Heydari har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förkorta Migrationsverkets oacceptabelt långa handläggningstider och förhindra frihetsinskränkning för människor som väntar på beslut.

Långa handläggningstider bidrar både till onödigt lidande för den enskilde och till ekonomiska kostnader för samhället. Regeringen lägger därför särskild vikt vid att Migrationsverket och övriga berörda myndigheter ständigt arbetar för att öka effektiviteten i verksamheten och för att förkorta handläggningstiden för den sökande. I Migrationsverkets regleringsbrev för budgetåret 2013 har regeringen bland annat prioriterat åtgärder för att effektivisera handläggningen av tillstånds- och medborgarskapsärenden liksom förkortade handläggningstider för arbetstillståndsärenden. Enligt den information jag har fått arbetar Migrationsverket aktivt med att effektivisera sin verksamhet, bl.a. genom att utveckla den elektroniska handläggningen för arbetstillståndsärenden. Detta är högt prioriterat även framledes.

Jag vill samtidigt framhålla att det stora antalet asylsökande framförallt till följd av den humanitära katastrofen i Syrien innebär en extra stor utmaning för Migrationsverket. Migrationsverkets bedömning är att trycket på myndigheten kommer att fortsätta att vara mycket högt under nästa år. Under dessa omständigheter menar jag att man inte kan hävda att Migrationsverket har oacceptabelt långa handläggningstider. Samtidigt är det särskilt viktigt att Migrationsverket och övriga berörda myndigheter tillsammans fortsätter att arbeta för att öka effektiviteten i verksamheten.

Mot ovanstående bakgrund finner jag inte anledning att vidta ytterligare åtgärder.

 

Händelser

Inlämnad: 2013-11-28 Anmäld: 2013-11-28 Besvarad: 2013-12-04 Svar anmält: 2013-12-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-11-28)