GMO-potatis och försiktighetsprincipen

Svar på skriftlig fråga 2010/11:585

Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 juni

Svar på fråga

2010/11:585 GMO-potatis och försiktighetsprincipen

Miljöminister Andreas Carlgren

Tina Ehn har frågat mig vad jag avser att göra för att det skydd för människor och miljö för riskerna med GMO, som Sverige arbetar för i EU, också ska få genomslag i praktiken i Sverige.

Kärnan för regeringens GMO-politik är en vetenskapligt grundad riskbedömning av människors och djurs hälsa och miljön som görs från fall till fall.

När det gäller GMO handlar regeringen efter försiktighetsprincipen. Det innebär bland annat att det från svensk sida är ett krav att GMO som godkänns för användning i livsmedel, foder och odling ska genomgå en grundlig riskbedömning. Att det finns en utförlig GMO-lagstiftning är ett uttryck för själva försiktighetsprincipen. Det görs en grundlig risk­bedömning före ett godkännande och det sker en övervakning under pågående odling för att fånga upp oförutsedda händelser.

GMO-potatisen amflora är en så kallad stärkelsepotatis och används för att utvinna stärkelse. Det är inte en matpotatis. Potatisen amflora har utvecklats i Sverige ock riskbedömts under fältförsök. I enlighet med den svenska lagstiftningen har Jordbruksverket godkänt fältförsöken då vetenskaplig prövning har visat att dessa fältförsök är säkra. Amflorapotatisen har även efter vetenskaplig riskbedömning godkänts för odling i EU.

Regeringen följer den EU-gemensamma lagstiftningen på GMO-området som syftar till att säkra miljö- och hälsohänsyn. Regeringen deltar aktivt i de olika arbetsgrupper som hanterar GMO-frågor, i syfte att få till stånd en situation som gör att fler medlemsstater känner större förtroende för regelverket. Kommissionen har ännu inte slutfört sitt arbete enligt det uppdrag som angavs i miljörådets slutsatser från 2008. När detta är gjort är det möjligt för regeringen att göra en helhetsbedömning av det samlade förslaget till regelverk. Regeringen strävar mot lösningar som har en hög skyddsnivå för miljö och hälsa och samtidigt är i överensstämmelse med inre marknaden och WTO:s regelverk.

Händelser

Inlämnad: 2011-06-14 Anmäld: 2011-06-14 Besvarad: 2011-06-22 Svar anmält: 2011-06-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-06-14)