En översyn av artskyddsförordningen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:866 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Miljöminister Karolina Skog (MP)


M2018/00624/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:866 av Maria Malmer Stenergard (M)
En översyn av artskyddsförordningen

Maria Malmer Stenergard har frågat mig när jag avser att ge besked huruvida den översyn av artskyddsförordningen som ansvariga myndigheter har efterlyst kommer att genomföras.

Jag vill inleda med att den svenska skogspolitiken bygger på de två jämställda målen om produktion och miljö. Det är viktigt att skogsbruksåtgärder utförs på ett långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Miljöbalken gäller parallellt med skogsvårdslagstiftningen, liksom de förordningar som är meddelade med stöd av miljöbalken, exempelvis artskyddsförordningen (2007:845). Bestämmelserna gäller även skogsbruksåtgärder. Det är verksamhetsutövarens ansvar att följa lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas ansvar att följa upp att så sker.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har den 21 juni 2016 beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. Regeringen anser att riktlinjerna är ett viktigt steg i arbetet för att skydda fridlysta arter i skogen. Riktlinjerna ska vara ett stöd till både Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i handläggningen av ärenden där skogsbruksåtgärder berör fridlysta arter. I en skrivelse till regeringen har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömt att det finns behov av att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker (M2016/01731/Nm). Myndigheterna konstaterar i skrivelsen att tillämpningen av artskyddsförordningen såvitt avser skogsbruket har dröjt.

Regeringen har vid upprepade tillfällen svarat på frågor från riksdagen om en översyn av artskyddsförordningen som avser regler för skogsbruket. Reger-ingen har för närvarande inget annat svar att lämna än vad som tidigare meddelats.

Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet.

Regeringen följer frågor om artskydd men jag kan självklart inte kommentera enskilda ärenden.

Med anledning av ovanstående avser jag för närvarande inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Stockholm den 7 mars 2018


Karolina Skog

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-27)