Amerikanska myndigheters möjlighet att övervaka svenskars kommunikation

Svar på skriftlig fråga 2012/13:576 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 19 juni

Svar på frågorna

2012/13:576 Amerikanska myndigheters möjlighet att övervaka svenskars kommunikation

2012/13:586 Övervakad datatrafik

Justitieminister Beatrice Ask

Maria Ferm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att inte svenska medborgares kommunikation och svenska myndigheters kommunikation ska övervakas av amerikanska myndigheter. Jens Holm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att man ska kunna korrespondera med svenska myndigheter utan att hamna i register hos USA:s underrättelseorgan.

Frågorna ställs mot bakgrund av rapporteringen i medierna om den amerikanska signalspaningsmyndigheten National Security Agencys användning av övervakningsprogram för att få tillgång till flera stora företags servrar med kommunikation, bland annat Google och Facebook.

I ett demokratiskt samhälle är det av största vikt att värna yttrandefriheten och skydda den personliga integriteten. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det öppna samhället också måste skyddas mot terrorism och annan allvarlig brottslighet. Den brottsbekämpande verksamheten måste dock ske med tydligt stöd i lag och vara förenlig med internationella normer om mänskliga rättigheter. Om verksamheten bedrivs utan fungerande kontrollmekanismer finns risk för att grundläggande rättigheter äventyras.

Det är också viktigt att uppmärksamma att den globala internetmiljön medför att det kan uppkomma rättsliga problem som bland annat beror på oklarheter om vilken jurisdiktion som gäller för informationsspridning och lagring av uppgifter. Det är därför av särskild vikt att myndigheter som informerar och kommunicerar med medborgarna via nätet har ett säkerhetstänkande i sin kommunikation med enskilda.

I dag har vi inte den fullständiga bilden av den verksamhet som NSA bedriver eller i vilken utsträckning svenska medborgares och myndigheters kommunikation har övervakats av amerikanska myndigheter. Jag vill inte spekulera i hur den verksamheten har bedrivits. Jag anser att det viktigaste i nuläget är att följa frågans fortsatta utveckling.

Händelser

Anmäld: 2013-06-11 Inlämnad: 2013-06-11 Svar anmält: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-19
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-06-11)