För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR14

Sammanfattning

Uppföljnings- och utvärderingsgruppens bedömningar i korthet:

–Under lång tid har omfattande insatser genomförts för att öka tillgängligheten inom kulturområdet. Trots detta finns det mycket kvar att göra för att uppnå det kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

–Det är viktigt att kraftfulla åtgärder sätts in för att undanröja hindren och göra kulturen tillgänglig för alla, både i fråga om deltagande och utövande.

–Mer fokus behöver läggas på att personer med funktionsnedsättning ska betraktas som aktörer och inte bara som mottagare av kultur.

–Det finns stora brister i den grundläggande tillgängligheten vid flera av de centrala kulturmyndigheterna.

–Det omfattande arbete som pågår inom Statens kulturråds sektorsansvar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida