Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.

Proposition 1999/2000:97

Regeringens proposition

1999/2000:97

Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten,

m.m.

Prop.

1999/2000:97

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2000

Göran Persson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen är en uppföljning av det inriktningsbeslut som riksdagen

fattade våren 1999 (prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat

försvar, bet. 1998/99:FöU5, rskr. 1998/99:224, bet. 1998/99:UFöU1,

rskr. 1998/99:222) och kompletterar det förslag till förändringar av det

militära försvaret som regeringen förelade riksdagen hösten 1999 (prop.

1999/2000:30 Det nya försvaret).

Regeringen redovisar vissa frågor om militärdistrikten. Regeringen

föreslår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-03-22 Bordläggning: 2000-03-22 Hänvisning: 2000-03-23 Motionstid slutar: 2000-04-06
Förslagspunkter (14)
Följdmotioner (16)