om män och kvinnor som präster i svenska kyrkan, m.m.

Proposition 1981/82:93

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1981/82:93 Regeringens proposition

1981/82:93

om män och kvinnor som präster i svenska kyrkan, m. m.;

beslutad den 8 januari 1982.

Regeringen
föreslår riksdagen att för sin del anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

KARL BOO

Propositionens liuvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (1958:514) om kvinnas
behörighet till prästerlig tjänst upphävs vid utgången av år 1982. Åtgärden
syftar till att undanröja den s. k. samvetsklausulen och är ett led i
strävandena för jämställdhet mellan män och kvinnor som präster i svenska
kyrkan. Ett upphävande av 1958 års lag får fill följd att allmänna regler om
jämställdhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida