Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förköpslagen (1967:868)

Proposition 1974:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj :ts proposition nr 152 år 1974

Prop. 1974:152

Nr 152

Kungl.  
Maj:ts  proposition   med   förslag  till  lag  om   ändring  i förköpslagen
(1967:868); given den 4 oktober 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av
bilagda utdrag av stats­rådsprotokollet över justitieärenden, föreslå riksdagen
att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredraganden
hemställt.

CARL GUSTAF

CARL
LIDBOM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Förköpslagen ger kommun förköpsrätt vid försäljning
av fastighet som behövs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande
anordning. I pro­positionen föreslås att kommun får förköpsrält även i fråga
ora fastighet som är i behov av upprustning.

F.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida