Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse av staten tillhörig fast egendom

Proposition 1972:87

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 är 1972              Prop. 1972: 87

Nr 87

Kangl. Majits proposition angående överlåtelse ar staten tillhörig fast egendom; given Stockholms slott den 24 mars 1972.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande depar­tementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

BENGT NORLING

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställs om riksdagens bemyndigande att godkärma av statens järnvägar ingånget avtal om överlåtelse av staten tillhörig fast egendom i samband med försäljning av järnvägen Stockholm-Rimbo.

1 Riksdagen 1972. I saml. Nr 87Prop. 1972: 87

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 24 mars 1972.

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH-NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmä­ler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om överlåtelse av staten tillhörig fast egendom i samband med försäljning av järnvägen Stockholm-Rimbo och anför.

Statens järnvägar (skr. 1972-03-15) har för Kungl. Maj:ts prövning överlämnat ett mellan statens järnvägar (SJ) och AB Storstockholms lokaltrafik (SL) den 1 mars 1972 träffat köpeavtal, enligt vilket SJ -under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande - till SL försäl­jer järnvägen Stockholm-Rimbo med bibanor till Eddavägen och Näsby­park samt Södra Roslags kustbana med tillhörande fast och lös egen­dom.

I anslutning till nämnda avtal har överenskommelse träffats mellan SJ och Stockholms läns landsting enligt vilken landstinget bl. a. ikläder sig garanti för att SL övertar och fullgör SJ:s pensionsförpliktelser, dels mot sådana anställda vid de överlåtna järnvägarna vilka i samband med överlåtelsen övergår till tjänst hos SL, dels - för tiden före tillträdet av järnvägarna - mot dem som inte övergår till SL.

I principöverenskommelse den 17 december 1964 mellan dåvarande Stockholms stad och Stockholms läns landstingskommun om samord­ning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet i Storstock­holm m. m. har bl. a. förutsatts, att SL skall träffa avtal med SJ om att SJ och dess dotterföretag på sina järnvägs- och busslinjer skall bedriva lokaltrafik i enlighet med en av SL för varje år godkänd trafikerings-plan. I gengäld skall SL till SJ och dess dotterföretag lämna ersättning för drift- och kapitaltjänstkostnader för nämnda lokaltrafik.

Som en följd av principöverenskommelsen har SJ och dåvarande Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor den 11 oktober resp. den 20 september 1966 träffat överenskommelse om principerna för samarbetet mellan SJ och SL rörande trafikerings- och ersättningsfrågor m. m. för trafiken på vissa delar av SJ:s smalspårigaProp. 1972: 87                                                          3

järnvägslinjer inom Roslagssektorn. Denna överenskommelse gällde fr. o. m. den 1 januari 1967 t. o. m. den 31 december 1971. Särskild överenskommelse om villkoren för fortsatt entreprenadåtagande har inte kunnat träffas för tiden härefter. Det nu träffade avtalet innebär att SJ till SL i stället överlåter den hittills på entreprenad bedrivna tra­fikrörelsen.

Enligt köpeavtalet omfattar överlåtelsen dels vissa i särskild förteck­ning närmare angivna fastigheter och fastighetsdelar inom Stockholms, Solna, Danderyds, Täby, Österåkers, Vallentuna och Norrtälje kommu­ner, dels rullande materiel, inventarier inkl. fordon, reservdelslager samt annan för driften vid de överlåtna järnvägarna avsedd utrustning. Köpeavtalet och nämnda förteckning torde få fogas till statsrådsproto­kollet i detta ärende som bilaga 1 resp. 2. I överlåtelsen ingår dessutom alla de byggnader, broar, viadukter och fasta anläggningar i övrigt som hör till de överlåtna järnvägarna. Sammantaget utgör arealen på de överlåtna markområdena ca 183 ha.

Den fasta och lösa egendom som ingår i överlåtelsen är i SJ:s bok­föring upptagen till ett nettovärde av 17,5 milj. kr. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 6 milj. kr. Vid bestämmandet av detta belopp har beaktats att Roslagsbanan under en följd av år visat ett mindre till­fredsställande ekonomiskt resultat hos SJ och vidare har hänsyn tagits till värdet av SL:s åtaganden beträffande vissa pensionsförpliktelser m. m. i samband med överlåtelsen. SJ har hemställt att skillnaden mel­lan nyss angivna bokförda värde och den överenskomna köpeskillingen täcks genom nedskrivning av statskapitalet per den 30 april 1972 ge­nom att anlita fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster.

Stockholms läns landsting har den 13 mars 1972 beslutat godkänna avtalet samt den i anslutning härtill träffade överenskommelsen.

Byggnadsstyrelsen har i yttrande till SJ - med hänvisning bl. a. till pågående planering för utbyggnad av Stockholms universitet. Tekniska högskolan m. fl. statliga institutioner i Frescati - föreslagit, att ett mark­område mellan Stockholms Östra station och Ålkistan i stället för att säljas upplåtes med nyttjanderätt så länge banan består.

Departementschefen

I samband med att statens järnvägar överlåter järnvägen Stockholm-Rimbo med bibanor till Eddavägen och Näsbypark och Södra Roslags bibana till AB Storstockholms lokaltrafik erfordras att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens bemyndigande att försälja staten tillhörig mark som ingår i överlåtelsen.

Med hänsyn tiU järnvägsdriftens karaktär på ifrågavarande banor finner jag det rimligt, att en överlåtelse av trafikrörelsen och järnvägs-egendomen till det landstingsägda regionala trafikföretaget kommer till

1* Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 87Prop. 1972: 87                                                          4

stånd. Av den lämnade redogörelsen framgår att överlåtelsen får ses som ett förhandlingsresultat som inrymmer flera komponenter. Bygg­nadsstyrelsens förslag att från överlåtelsen undanta vissa markområden mellan Stockholms Östra station och Ålkistan är jag inte beredd att biträda. Partemas överenskommelse bör därför godtas utan ändringar. Vad gäller köpeskillingen framgår att det sätt på vilken den beräknats utesluter en direkt jämförelse med det i SJ:s bokföring upptagna värdet av den fasta och lösa egendom som överlåtes.

Jag tillstyrker den av statens järnvägar föreslagna försäljningen och bokföringsåtgärdema i samband därmed samt hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna avtalet om försäljning av fast egendom i samband med överlåtelse av järnvägen Stockholm-Rimbo.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta GyllenstenProp. 1972: 87                                                                      5

Bilaga 1

Köpeavtal

§ 1

Statens järnvägar (SJ) överlåter härmed till AB Storstockholms Lokal­trafik (SL) Stockholm-Rimbo järnväg (Stockholm Östra-Rimbo, exklu­sive Rimbo station) med bibanor till Eddavägen (Djursholms ösby-Eddavägen) och Näsby Park (Djursholms Ösby-Näsby Park) ävensom Södra Roslags kustbana (Roslags Näsby-Österskär) med de fastigheter och fastighetsdelar som förtecknats i bilaga I*.

I överlåtelsen ingår även alla de till de överlåtna järnvägarna hörande broar, viadukter och fasta anläggningar i övrigt.

§ 2

I överlåtelsen ingår aU till de överlåtna järnvägarna hörande rullande materiel, förtecknad i bilaga II.

I överlåtelsen ingår därjämte alla vid de överlåtna järnvägarna befint­liga för driften avsedda inventarier, inbegripet fordon, reservdelslager och annan utrustning, ävensom all övrig för bruk uteslutande vid de överlåtna järnvägarna avsedd egendom av angivna slag som innehas av SJ.

§ 3

Tillträde till den överlåtna egendomen sker senast en månad efter det Kungl. Maj:t godkänt detta avtal eller på den tidigare dag varom överenskommelse träffas mellan SJ och SL.

§ 4

I vederlag för den överlåtna egendomen betalar SL till SJ vid till­trädet sex miljoner kronor, varvid SL erhåller köpebrev på den fasta egendomen.

§ 5

SJ svarar för kostnaden för erforderlig förrättning till avskiljande av den i överlåtelsen ingående delen av stadsägan nr 1 i Stockholm (Stockholms Östra station) samt till avskiljande av den i överlåtelsen ingående delen om ca 5 000 m av Hasta järnvägsområde 1:1 i Rimbo socken (Rimbo station).

I övrigt uppkommande kostnader för fastighetsbildning samt för lag­fart och andra inskrivningsåtgärder ankommer på SL.

* Bilaga I till köpeavtalet har fogats till statsrådsprotokollet som bilaga 2.Prop. 1972: 87                                                                         6

§ 6

Den överlåtna marken, som ej belastas av penninginteckningar, be­sväras av de nyttjanderätter och servitut som finnes upptagna i bilaga III. SJ förbehåller innehavarna av dessa rättigheter fortsatt utövning av de­samma gentemot SL i enlighet med gällande upplåtelse.

§ 7 SJ skall fram till tillträdesdagen

1.    utföra och bekosta normalt underhålls- och reparationsarbete på den överlåtna egendomen

2.    svara för all skada som kan drabba den överlåtna egendomen och som inte kan hänföras till normal förslitning eller förbrukning

3.    svara för alla skatter och andra onera som avser den överlåtna egendomen och som belöper på tiden fram tiU tillträdesdagen.

Därjämte svarar SJ framdeles gentemot SL för fullgörande av ersätt­ningsskyldighet som SJ ådragit sig avseende sådan skada på person eller egendom som inträffat till följd av järnvägsdriften intill dagen för SL:s tillträde.

§ 8

SL övertager SJ:s rättigheter och förpliktelser avseende två från Kungl. Maj:t och Kronan arrenderade områden ingående i Stockholms Östra station, det ena om ca 11 200 m enligt avtal den 19 och 31 okto­ber 1966 med Djurgårdsförvaltningen, det andra om 11 003 m enligt avtal mellan Stockholm-Rimbo Jämvägsaktiebolag och Kungl. Maj:t och Kronan den 17 juni 1931 omreglerat enligt Riksmarskalksämbetets brev den 23 april 1949.

SJ överlåter till SL sina rättigheter enligt avtal med Televerket om an­läggning och nyttjande av telekabel längs de överlåtna järnvägarna.

SL övertager även SJ:s övriga förpliktelser såsom innehavare av de överlåtna järnvägarna.

§ 9

SL berättigas att avgiftsfritt bibehålla till den överlåtna järnvägen hörande bro över SJ:s handel Tomteboda-Värtan vid Albano station så länge bron erfordras för trafiken på den överlåtna järnvägen.

SJ äger avgiftsfritt utnyttja brons underrede som fäste för kontakt­ledningar för bandelen Tomteboda-Värtan.

Om ej annat överenskommes mellan partema gäller de jftterligare bestämmelser beträffande brons användning och underhåll samt om ar­beten på bron som SJ meddelar.

§  10

SJ överlämnar till SL av SJ innehavda dokument med kartor och rit-Prop. 1972: 87                                                          7

ningar avseende den överlåtna egendomen och till denna knutna rättig­heter och förpliktelser.

§ 11

Rimbo station på SJ tillhöriga Uppsala-Länna jämväg skall vara föreningsstation för denna jämväg och den överlåtna järnvägen. Vill­koren för stationens upplåtelse som föreningsstation fastställes i särskild överenskommelse mellan SJ och SL.

§  12

Det ankommer på SL att träffa avtal om leverans av elenergi för bandriften från tillträdesdagen.

§  13

Omformaranläggningen vid Rimbo station tillfaller SL. Den får av SL bibehållas och brukas på nuvarande plats utan avgift så länge den behövs för driften på de överlåtna järnvägarna. Därefter åligger det SL att bortföra anläggningen.

§  14

SL äger att på oförändrade villkor transportera detta köpeavtal på av SL helägt dotterbolag (jämvägsaktiebolag) som tillskapas för ändamå­let, varvid SL:s rättigheter och förpliktelser enligt detta avtal i stället skall tillkomma respektive åvila dotterbolaget.

§ 15

Detta avtal är träffat under förbehåll av godkännande av Stockholms Läns Landsting genom laga kraftträdande beslut och därefter av Kungl. Maj:t.

Stockholm den 1 mars 1972.

Statens Jämvägar                 Aktiebolaget Storstockholms

Lokaltrafik
Lars Peterson
                       Åke Ericsson

Helge BerglundProp. 1972: 87

Bilaga 2

Förteckning*

över de fastigheter och fastighetsdelar, som SJ överlåter till SL enligt av­tal  den   1   mars   1972  nämligen  i

Stockholms             Stadsägoma nr 22 H och nr 52 i Engelbrekts för-

kommun:               samling samt den del av jämvägsstadsägan nr 1,

som utmärkts med röda begränsningslinjer på
ritning i två blad, märkt F 30028, och som omfat­
tar dels mark vid Stockholms östra station och
dels linjemark från denna station fram till Solna
kommimgräns,
Solna kommun:
      Stadsägan nr 1458,

Danderyds             stadsägorna n:ris 457, 458 och 300 med undantag

kommun:                av det område från sistnämnda stadsäga om ca

i Stocksund            9 600 m, som sålts till Djursholms kommun enl.

avtal den 22 december 1970 och den 12 oktober
1971,
i Danderyd
             stadsägorna n:ris 529, 530 + 531, 2351, 2352 och

2353,
i Djursholm
            stadsägorna n:ris 14 A, 48 A, 202 A, 204 A, 276 A,

277, 278, 279, 313, 314 A, 895 A, 895 B, 895 C,
908, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1282,
1287, 1309, 1321 och 1331,
Täby kommun:
       tomten nr 2 i kvarteret Resedan samt stadsägorna

n:ris 543, 544, 1063, 1065, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1163, 1164, 1171, 1174,1186,1532 A, 1534 A, 2259 + 3206, 4295, 4370, 4371, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222 samt 1151 med undantag av de delar från deima stadsäga, som sålts eller bortbytts i avtal med Täby kommun den 14 december 1967 och den 21 februari 1968, med byggnadsaktiebolaget Lennart Hultenberger den 23 och 29 september 1971 och med Näsby Fastighetsaktiebolag den 15 och 25 oktober 1971 och stadsägan nr 2245 med undantag av det område, som sålts till byggnads-

* Delen av jämvägsstadsägan nr 1 i Stockholms kommun har i detta sam­manhang utmärkts med kraftiga begränsningslinjer på bifogad karta (plansch 1). Delen av Hasta järnvägsområde 1:1 i Norrtälje kommun i Rimbo socken har utmärkts med kraftiga begränsningslinjer på bifogad karta (plansch 2).Prop. 1972: 87


Österåkers kommun: i Österåkers socken

i Östra Ryds

socken

Vallentuna

kommun:

i Vallentuna

socken

i Orkesta socken

i Frösunda socken

i Kårsta socken

Norrtälje kommun: i Rö socken


aktiebolaget Leimart Hultenberger enl. ovan an­givna avtal den 23 och 29 september 1971, fastigheterna Berga 3:4, 5:6, 5:7, Husby 4 :5, 4 : 7, Husby järnvägsområde 1:1, Runö jämvägs-område 1:1,2:1, Tuna 1 : 103, 1 : 207, 1 : 274, 1 : 706, 1 : 707, 1 : 708, 1 : 709, 1 : 710, 1 : 711, Tälje järnvägsområde 1 : 1, Österskärs järnvägsom­råde   1 : 1,

fastigheterna Rydboholms järnvägsområde 1 : 1 och Ullna järnvägsområde 1:1, fastigheterna Bällsta 2: 140, Bällsta järnvägsom­råde 1 :1, Ekeby 1 : 2, 2: 9, Kragsta 1 : 11, 1 : 15, 1 : 45, 8 : ], Kragsta järnvägsområde 1:1, Molnby järnvägsområde 1:1, Molnby stationsområde 1:1, Mörby 1 : 21, 1 : 85, Ormsta 1 : 5, Prästgården 1:2, 1:4, 1:5, Rickeby 1 : 99, 1 : 114, 1 : 132, Sylta 1 : 3, Uthamra 1 : 30,  1 : 100,  1 : 121  och

1 : 122 samt Sylta 1 : 2 och Veda 1 :2 med undan­
tag från sistnämnda båda fastigheter till fra Ethel
Boklund, Stockholm, sålt område enl. avtal den 10
och 17 juni 1970,

fastigheterna   Järnvägslägenheten   1:1,   Lindhol­men 1 : 2, Lindholmens trädgårdsstad 1 : 16, Mör­by 3 : 2, 3 : 3, Slumsta järnvägsområde 1 : 1, 2: 1, Söderby 1 : 2, Klockargården    1 : 2,   Luttergärde   Stora    1 : 2,

2 : 2, Näs 1 : 2, Prästgården 1:3, 1 : 19, Rolsta
1 : 6, 1 : 7, 2 : 6, 2 : 7, 2 : 8, Solsta 1 : 2, 2 : 2, Sun-
nanå 1 : 2, Torsholma 3:2, 4:3, Vreda 1:10,
1 : 11, 1 : 12, 1 : 13, 2:2,

fastigheterna Broby 1:5, 1:6, 2:8, 3:5, Gill-berga 1 : 2, 3 : 2, 2 : 5, 2 : 6, Kårstaby 1 : 2, 3 : 3, 4:3, 5:3, Mälsta 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1 : 22, 1 :23, 3:3, Rickeby 2:111, 2: 112, 4:2, Salby 1 : 3, 2 : 3, 2 : 4, 2 : 11, Tjusta 1 : 2, 2 : 2 och Bac­ka 1:2, Röby 1 : 2, 2 : 2, 3 : 2 med undantag av från sistnämnda fyra fastigheter till Vallentuna kommun sålt område enligt avtal den 5 maj och 1 juli 1971,

fastigheterna Byle   1 : 3, Näs   1:2,  2:2,  Risby 1 : 12, 1 : 13, 2: 15, 2 : 16, 2: 17,Prop. 1972:87                                                         10

i Rimbo socken     Bergby 1:9, 1 : 10, 1:11, Finnby 1 : 10, 1:11,

1:12, 2:14, 2:15, Söderby 1:4, 2:4, 2:5, 3 : 4, Tomta järnvägsområde 1:1, Tomta järnvägs-lägenhet 1:1, Rimbo stadsplan 2 : 25, Viby 1 : 3 samt det område om ca 5 000 m av Hasta järn­vägsområde 1:1, som angivits med röd kantfärg på ritning, märkt F 10236.Prop. 1972:87

Plansch i11

Karta över de delar av Jornvdgssfodsdgan
nr. i i
öve/
Jater till SL.                               ..-X-'

Omrade s ingor i Ovi. låfeisen l fSrafsoffi oH ovsiy kon ske.Prop, 1972: 87


12


Plansch 2.

Kort O Över den del ov

' //

Hosfo jornvogsomro' de if som SJoverlofer m SL.

Jimbo   stai/on'
            
» /\\       \

ca5000m at

Hasta Jdrnvogsomröde /-A

W W

w w w w

k% /-j /; i

ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM '972   722057