Kassettersättning

Proposition 1997/98:156

Regeringens proposition

1997/98:156

Kassettersättning

Prop.

1997/98:156

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 april 1998

Göran Persson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk skall införas bestämmelser om s.k.

kassettersättning. Bestämmelserna syftar till att i viss mån kompensera

upphovsmännen för den i och för sig tillåtna privatkopieringen av deras

skyddade verk.

Det föreslås att upphovsmän till sådana verk som har sänts ut i radio

eller television eller som har givits ut på anordningar genom vilka de kan

återges skall ha rätt till kassettersättning.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-04-29 Hänvisning: 1998-05-04 Motionstid slutar: 1998-10-12