Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG

Proposition 2008/09:67

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser regeringen att svensk rätt uppfyller direktivets krav i de delar som behandlas i detta avsnitt och att det alltså inte krävs några lagändringar till följd av direktivet. Några lagändringar bör inte heller genomföras av andra skäl.

Presumtion om innehav av upphovsrätt eller närstående rättighet

Nuvarande ordning

Utgångspunkten enligt svensk rätt är att den som påstår sig vara upphovsman till ett verk ska styrka detta. Den fysiska person vars namn, allmänt kända pseudonym eller allmänt kända signatur på sedvanligt sätt har satts ut på ett exemplar av verket eller angivits när detta gjorts tillgängligt för allmänheten ska dock, enligt 7 § första stycket upphovsrättslagen, presumeras vara upphovsman. Syftet med denna bestämmelse är att göra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-12-04 Bordläggning: 2008-12-04 Hänvisning: 2008-12-05 Motionstid slutar: 2008-12-19
Förslagspunkter (1)