Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2013/14:K382 av Björn von Sydow m.fl. (S)

av Björn von Sydow m.fl. (S)
S32002

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställningen i tabell under rubriken Motivering.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om öppnande av utlandsrepresentation på strategiska tillväxtmarknader.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk kandidatur till säkerhetsrådet för perioden 2017–2018.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en haverikommission för Nuonaffären för att bringa klarhet i vad som ledde till den svenska statens sämsta affär i modern tid.

Motivering

Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (S)

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 843 531

+56 000

Summa

12 896 040

+56 000

Specificering av anslagsförändringar

4:1

Stärkt utlandsrepresentation

+50 000

4:1

Kandidatur till FN:s säkerhetsråd

+2 000

4:1

Haverikommission för Nuonaffären

+4 000

Ökat exportfrämjande till nya marknader

Sverige är en liten marknad. För att svenska företag ska kunna växa och anställa fler behöver de nå nya och fler kunder världen över.

Vårt närområde, Norden och övriga Europa, kommer alltjämt att vara en viktig exportmarknad. Samtidigt behöver fler företag nå ut till de växande marknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika. Om fler svenska företag ges möjlighet att exportera till de växande ekonomierna skapas fler jobb här i Sverige.

I en rapport från Exportkreditnämnden EKN om export till tillväxtländer framgår tydligt den tillväxtpotential som finns för små svenska företag. Jämfört med små företag som enbart exporterar till de traditionella marknaderna har små företag som exporterar till tillväxtmarknader en mer positiv bild av såväl efterfrågan som möjligheten att utveckla sin export. EKN pekar särskilt ut Ryssland, Kina och Brasilien samt länder i Afrika som viktiga marknader att fortsätta utveckla för svenska företag.

Vi vill öka statens ambitioner inom exportfrämjande och stärka exporten genom att förbättra förutsättningarna för företagen att etablera affärskontakter och att ta sig in på nya marknader. Ytterligare resurser ska därför tillföras för exportfrämjande insatser på växande marknader i Afrika, Asien och Sydamerika.

Även genom en aktiv utlandsrepresentation kan Sverige arbeta strategiskt för att främja svenska företag på viktiga marknader. Genom att finnas på plats kan svensk utlandsrepresentation på ett mycket konkret sätt hjälpa till att knyta kontakter, agera dörröppnare och skapa mötesplatser mellan svenska företag och kunder på utlandsmarknaderna.

Vi vill stärka möjligheterna till ökad export genom att förbättra förutsättningarna för företagen att etablera affärskontakter och ta sig in på nya tillväxtmarknader. Sveriges utrikes- och främjandepolitik bör avspegla detta.

Regeringen har valt att lägga ner utlandsrepresentationer på växande marknader i Asien och Afrika. Även i USA har regeringen lagt ner konsulaten i New York och Los Angeles. Mot bakgrund av att den svenska exporten behöver utvecklas på tillväxtmarknaderna är regeringens nedläggning av strategiskt lokaliserad utlandsrepresentation olycklig. Kännedom om var de växande ekonomierna finns ska spela in när kommande beslut om nya ambassader eller konsulat tas. Sverige bör vara representerat i världsmetropolen New York liksom ha god närvaro i länder i Asien, Afrika och Sydamerika.

Vi avsätter 150 miljoner kronor år 2014 för att främja små och medelstora företags export på växande marknader i Asien, Afrika och Sydamerika samt öppnande av utlandsrepresentation på strategiska tillväxtmarknader. Vi prioriterar öppnande av representation i New York, Kanton, Saõ Paulo samt Gaborone.

En aktiv FN-politik

Sveriges anseende i FN hotar att undergrävas genom ett svagt engagemang i FN. I budgetpropositionen för 2012 skrev regeringen att Sverige kandiderar till säkerhetsrådet för perioden 2017–2018. En kampanj i detta syfte har emellertid inte genomförts under de gånga två åren. Om en svensk kandidatur till FN:s säkerhetsråd ska ha någon möjlighet att lyckas måste regeringen arbeta för att samla stöd för Sverige. Socialdemokraterna vill att Sverige ska driva en aktiv FN-politik. Ett sätt är att aktivt driva kampanjen för en plats i säkerhetsrådet.

Vi anslår 2 miljoner kronor under 2014 till kampanjkostnader för ett svenskt medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

Haverikommission för Nuonaffären

I februari 2009 köpte statliga Vattenfall det holländska energibolaget Nuon. Priset gjorde affären till den största kontantuppgörelsen i Sverige någonsin. Affären innebar att Vattenfalls skulder ökade kraftigt, samtidigt som sämre marknadsförhållanden gjorde det allt svårare att förvara det höga priset. Affären har i efterhand bidragit till att Vattenfalls finanser försämrats drastiskt. Hittills, efter fyra år, har Nuon kostat Vattenfall över 37 miljarder kronor i nedskrivningar, alltså rena förluster.

Det av regeringen godkända köpet av energijätten Nuon är en av de största affärer ett svenskt statligt bolag någonsin gjort. Grundfrågan, som fortfarande inte besvarats, är varför Fredrik Reinfeldt och övriga borgerliga partiledare godkände Nuonaffären trots att regeringens egna tjänstemän framhöll att det var en dålig affär.

Det är dags att tillsätta en haverikommission för att en gång för alla lägga korten på bordet i denna affär, som är så viktig för svensk ekonomi och möjligheterna att använda Vattenfall för en grön omställning. Kommissionen bör givetvis vara helt oberoende – men med full insyn för riksdag och medier.

Alla företag – liksom regeringar – gör ibland dåliga affärer. Men det som utmärker en professionell hantering är att man noga utreder varför det blev fel. För att undvika att misstagen från Nuonaffären upprepas är det centralt att klarlägga vem som bär ansvaret inom regeringen vid stora företagsaffärer.

Vi föreslår en haverikommission för Nuonaffären för att bringa klarhet i vad som ledde till den svenska statens sämsta affär i modern tid och avsätter för detta syfte 4 miljoner kronor år 2014.

Stockholm den 4 oktober 2013

Björn von Sydow (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Billy Gustafsson (S)

Hans Hoff (S)

Phia Andersson (S)

Hans Ekström (S)

Lena Sommestad (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (4)