Utbyggnad av riksväg 40

Motion 2003/04:T323 av Magdalena Andersson och Bengt-Anders Johansson (m)

av Magdalena Andersson och Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av riksväg 40.

Motivering

Riksväg 40 mellan Jönköping och Borås är mycket farlig. Som trafikant känner man det påtagligt, och i folkmun kallas den ofta för dödens väg. Nästan varje gång man färdas sträckan ser man olyckstillbud som vid ogynnsamma tillfällen kan resultera i allvarliga olyckor. Svenska Vägföreningen kallar situationen för vägen för katastrofal.

För att något dämpa farten, har Vägverket prytt sträckan med fortkörningskameror.

I Vägverkets underlagsrapport 2003:107 framgår det att riksväg 40 är en del av huvudförbindelsen mellan storstadsregionerna Göteborg och Stockholm (via E 4) och har fått stor betydelse för den långväga trafiken mellan dessa städer. Vägen är också viktig som förbindelse mellan Göteborg, Borås, och Jönköping och har också på många sträckor en omfattande arbetspendling. Riksväg 40 ingår också i det av EU utpekade vägnätet Trans European Road Network. Trafiken uppgår till mellan 7 000 och 35 000 fordon per dygn.

Trafiken har ökat kraftigt i takt med att övriga sträckor mellan Göteborg och Stockholm fått motorvägsstandard och har fått alltmer central betydelse för hela Sveriges utveckling. Utvecklingen av riksväg 40 handlar inte längre om själva regionens problem, det är nu ett problem för hela landet.

Ett växande näringsliv är i stort behov av en stabil och fungerade infrastruktur. Näringslivsrepresentanter tillsammans med Västsvenska Industri- och Handelskammaren har också lyft fram just de tillväxthämmande effekterna som en följd av ett undermåligt vägnät. Den dåliga standarden på riksväg 40 skapar svårigheter för företagens transporter, men ger också problem för deras kompetensförsörjning. Arbetspendling skall inte kännas farligt och osäkert!

År efter år har riksväg 40 diskuterats. Den har varit med i Vägverkets nationella plan för utbyggnad av vägnätet under lång tid. Men hela tiden har nödvändig utbyggnad skjutits på framtiden.

Den stora trafikmängden, de många olyckorna, tillsammans med bilisternas rättmätiga krav att kunna färdas säkert och snabbt på en av våra mest trafikerade vägar, leder till slutsatsen att vägen omgående måste få medel till ombyggnad och utbyggnad till motorväg. Bristen på investeringsmedel är en följd av regeringens vägpolitik och kan inte längre accepteras. Det finns inga godtagbara skäl att behöva vänta ytterligare 10–15 år innan vägbygget kan påbörjas. Det krävs omedelbara åtgärder.

En lösning är att prova någon annan form av finansieringslösning. PPP (public-private partnership), där staten tillsammans med privata aktörer samarbetar i frågan, är en modell som tillämpas på flera håll i Europa. Vägverket uttalar att det tidigare har funnits intresse från deras sida att prova denna lösning och att man inte är främmande för möjligheten. Dessutom har Vägverket gjort bedömningen att riksväg 40 skulle vara ett lämpligt objekt för en PPP-lösning.

Vägverket bör enligt vår mening få i uppdrag av regeringen att inleda förhandlingar för att färdigställa återstående sträcka på riksväg 40 till motorväg, enligt PPP-modellen.

Stockholm den 1 oktober 2003

Magdalena Andersson (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)