Tvärbanan Storuman-Hällnäs

Motion 2003/04:T362 av Yvonne Ångström (fp)

av Yvonne Ångström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredning av möjligheterna att åter bedriva persontrafik på tvär­banan Storuman–Hällnäs.

Motivering

Tvärbanan mellan Storuman och Hällnäs i Västerbottens inland hade tidigare persontrafik, men numera bedrivs enbart godstrafik på sträckan. Idag sker den kollektiva personbefordran på sträckan med buss. Ett alternativ som i många fall är bra, men som ur miljösynpunkt är sämre än järnvägstrafik.

Nu pågår byggnaden av Botniabanan, och det skulle vara av stort värde, när den blir färdigställd, att få möjlighet att kombinera den tågtrafiken med persontåg från kusten till inlandet om detta går att åstadkomma till rimliga kostnader.

I en utredning som Inlandsdelegationen står bakom presenteras förslag till en framtida järnvägssatsning i bl a Västerbottens inland. Det är inte möjligt att åstadkomma en utökad järnvägstrafik på den nämnda sträckningen under de närmaste åren, men det är angeläget att frågan hålls levande.

Jag anser därför att det är synnerligen angeläget att fortsätta utreda förutsättningarna för en framtida persontrafik från Storuman till kusten i anslutning till Botniabanan och en finansiering i lämplig form.

Stockholm den 30 september 2003

Yvonne Ångström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)